||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 23 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

సుందరకాండ.
అథ త్రయోవింశస్సర్గః

శ్లో|| ఇత్యుక్త్వా మైథిలీం రాజా రావణః శత్రు రావణః|
సందిశ్య చ తతః సర్వా రాక్షసీర్నిర్జగామ హ||1||

నిష్క్రాన్తే రాక్షసేన్ద్రే తు పునరన్తఃపురం గతే|
రాక్షస్యో భీమరూపాః తాః సీతాం సమభిదుద్రువుః||2||

తతస్సీతాం ఉపాగమ్య రక్షస్యః క్రోథమూర్చితాః|
పరం పరుషయా వాచా వైదేహీం ఇదమబ్రువన్ ||3||

పౌలస్తస్య వరిష్ఠస్య రావణస్య మహాత్మనః|
దశగ్రీవస్య భార్యా త్వం సీతే న బహుమన్యసే||4||

తతస్త్వేకజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమ బ్రవీత్|
ఆమన్త్ర్య క్రోధతామ్రాక్షీ సీతాం కరతలోదరీమ్||5||

ప్రజాపతీనాం షణ్ణాం తు చతుర్థో యః ప్రజాపతిః|
మానసో బ్రహ్మణః పుత్త్రః పులస్త్య ఇతి విశ్రుతః||6||

పులస్తస్య తు తేజస్వీ మహర్షిర్మానసః సుతః|
నామ్నా స విశ్రవా నామ ప్రజాపతి సమప్రభః||7||

తస్య పుత్త్రో విశాలాక్షీ రావణశ్శత్రు రావణః|
తస్య త్వం రాక్షసేన్ద్రస్య భార్యా భవితుమర్హసి||8||

మయోక్తం చారు సర్వాఙ్గి వాక్యం కిం నానుమన్యసే|
తతో హరిజటా నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్||9||

వివర్త్య నయనే కోపాత్ మార్జార సదృశేక్షణా|
యేన దేవాః త్రయస్త్రింశత్ దేవరాజశ్చ నిర్జితాః||10||

తస్య త్వం రాక్షసేన్ద్రస్య భార్యా భవితు మర్హసి|
తతస్తు ప్రఘసా నామ రాక్షసీ క్రోధమూర్చితా||11||

భర్త్యయన్తీ తదా ఘోరమ్ ఇదం వచనమబ్రవీత్ |
వీర్యోత్సిక్తస్య శూరస్య సంగ్రామేష్వనివర్తినః||12||

బలినో వీర్యయుక్తస్య భార్యా కిం త్వం న లప్స్యసే|
ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం త్యక్త్వా రాజా మహాబలః||13||

సర్వాసాం చ మహాభాగాం త్వాముపైష్యతి రావణః|
సముద్ధం స్త్రీ సహస్రేణ నానారత్నోపశోభితమ్||14||

అంతః పురం సముత్సృజ్య త్వాముపైష్యతి రావణః|
అన్యాతు వికటానామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్||15||

అసకృద్దేవతా యుద్దే నాగగన్ధర్వ దానవాః|
నిర్జితాః సమరే యేన స తే పార్శ్వముపాగతః||16||

తస్య సర్వసమృద్ధస్య రావణస్య మహాత్మనః|
కిమద్య రాక్షసేన్ద్రస్య భార్యా త్వం నేచ్ఛసేఽధమే ||17||

తతస్తు దుర్ముఖీ నామ రాక్షసీ వాక్యమబ్రవీత్|
యస్య సూర్యో న తపతి భీతో యస్య చ మారుతః||18||

న వాతి స్మాయతాపాఙ్గే కిం త్వం తస్య న తిష్ఠసి|
పుష్పవృష్టిం చ తరవో ముముచురస్య వై భయాత్||19||

తతస్తు సుభ్రు పానీయం జలాదాశ్చ యదేచ్ఛతి|
తస్య నైరృతరాజస్య రాజరాజస్య భామినీ||20||

కిం త్వం న కురుషే బుద్ధిం భార్యార్థే రావణస్య హి|
సాధుతే తత్త్వతో దేవి కథితం సాధు భామిని|
గృహాణ సుస్మితే వాక్యం అన్యథా న భవిష్యసి||21||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే త్రయోవింశస్సర్గః||

||ఓమ్ తత్ సత్||

 

 

 

 

 

 

 


|| Om tat sat ||