||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 25 ||

 


|| ఓమ్ తత్ సత్||

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English


||ఓం తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ పంచవింశస్సర్గః

తథా తాసాం వదన్తీనాం పరుషం దారుణం బహు|
రాక్షసీనాం అసౌమ్యానాం రురోద జనకాత్మజా||1||

ఏవముక్త్వాతు వైదేహీ రాక్షసీభిర్మనస్వినీ
ఉవాచ పరమత్రస్తా భాష్పగద్గదయా గిరా||2||

న మానుషీ రాక్షసస్య భార్యాభవితుమర్హతి|
కామం ఖాదత మాం సర్వా న కరిష్యామి వో వచః||3||

సా రాక్షసీమధ్యగతా సీతా సురసుతోపమా|
న శర్మ లేభే దుఃఖార్తా రావణేన తర్జితా||4||

వేపతేస్మాధికం సీతా విశన్తీవాఙ్గ మాత్మనః|
వనే యూధపరిభ్రష్టా మృగీ కోకై రివార్దితా ||5||

సా త్వశోకస్య విపులాం శాఖా మాలమ్బ్య పుష్పితామ్|
చిన్తయామాస శోకేన భర్తారం భగ్నమానసా||6||

సా స్నాపయన్తీ విపులౌ స్తనౌ నేత్రజలస్రవైః|
చిన్తయన్తీ న శోకస్య తదాన్త మధిగచ్చతి||7||

సా వేపమానా పతితా ప్రవాతే కదళీ యథా|
రాక్షసీనాం భయత్రస్తా వివర్ణవదనాఽభవత్||8||

తస్యా స్సా దీర్ఘవిపులా వేపన్త్యా సీతయా తదా|
దదృశే కమ్పినీ వేణీ వ్యాళీవ పరిసర్పతీ||9||

సా నిశ్శ్వసన్తీ దుఃఖార్తా శోకోపహతచేతనా|
అర్తా వ్యసృజ దశ్రూణీ మైథిలీ విలలాప హ||10||

హారామేతి చ దుఃఖార్తా హా పునర్లక్ష్మణేతి చ|
హా శ్వశ్రు మమ కౌసల్యే హా సుమిత్రేతి భామినీ||11||

లోక ప్రవాదః సత్యోఽయం పణ్డితైస్సముదాహృతః|
అకాలే దుర్లభో మృత్యు స్స్త్రియా వా పురుషస్యవా||12||

యత్రాహ మేవం క్రూరాభీ రాక్షసీభి రిహార్దితా|
జీవామి హీనా రామేణ ముహూర్తమపి దుఃఖితా||13||

ఏషఽల్పపుణ్యా కృపణా వినశిష్యాం అనాథవత్|
సముద్రమధ్యే నౌః పూర్ణా వాయువేగై రివాహతా||14||

భర్తారం తం అపశ్యన్తీ రాక్షసీవశ మాగతా|
సీదామి ఖలు శోకేన కూలం తోయహతం యథా||15||

తం పద్మదళపత్రాక్షం సింహవిక్రాన్త గామినమ్|
ధన్యాః పశ్యన్తి మే నాథం కృతజ్ఞం ప్రియవాదినమ్||16||

సర్వథా తేన హీనయా రామేణ విదితాత్మనా|
తీక్ష్ణం విషమివాఽఽస్వాద్య దుర్లభం మమ జీవనమ్||17||

కీదృశం తు మహాపాపం పురా జన్మాన్తరే కృతమ్|
యేనేదం ప్రాప్యతే దుఃఖం మయా ఘోరం సుదారుణమ్||18||

జీవితం త్యక్తు మిచ్ఛామి శోకేన మహతా వృతా|
రాక్షసీభిశ్చ రక్ష్యన్త్యా రామో నాసాద్యతే మయా||19||

ధి గస్తు ఖలు మానుష్యం ధిగస్తు పరవశ్యతామ్|
న శక్యం యత్పరిత్యక్తు మాత్మచ్ఛన్దేన జీవితమ్||20||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే పంచవింశస్సర్గః||

||ఓమ్ తత్ సత్||

|| Om tat sat ||