||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 27 ||

 

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English
|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ సప్తవింశస్సర్గః

ఇత్యుక్తాః సీతయా ఘోరా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః|
కాశ్చిత్ జగ్ముః తదాఖ్యాతుం రావణస్య తరస్వినః||1||

తతస్సీతా ముపాగమ్య రాక్షస్యో ఘోరదర్శనాః|
పునః పరుషమేకార్థం అనర్థార్థమ్ అథాబ్రువన్||2||

అద్యేదానీం తవానార్యే సీతే పాపవినిశ్చయే|
రాక్షస్యో భక్షయిష్యంతి మాంస మేతత్ యథాసుఖమ్||3||

సీతాం తాభి రనార్యాభిః దృష్ట్వా సంతర్జితాం తదా|
రాక్షసీ త్రిజటా వృద్ధా శయానా వాక్యమబ్రవీత్ ||4||

ఆత్మానం ఖాదతా నార్యా న సీతాం భక్షయిష్యథ|
జనకస్య సుతా మిష్టాం స్నుషాం దశరథస్య చ||5||

స్వప్నో హృద్య మయా దృష్టో దారుణో రోమహర్షణః|
రాక్షసానాం అభావాయ భర్తురస్యా జయాయ చ||6||

ఏవముక్తా త్రిజటాయా రాక్షస్యః క్రోధమూర్ఛితాః|
సర్వా ఏవాబ్రువన్ భీతాః త్రిజటాం తాం ఇదం వచః||7||

కథయస్వ త్వయా దృష్టః స్వప్నోఽయం కీదృశో నిశి|
తాసాం శ్రుత్వాతు వచనం రాక్షసీనాం ముఖాచ్చ్యుతమ్||8||

ఉవాచ వచనం కాలే త్రిజటా స్వప్న సంస్థితమ్|
గజదంతమయీం దివ్యాం శిబికామంతరిక్షగామ్||9||

యుక్తాం హంస సహస్రేణ స్వయమాస్థాయ రాఘవః|
శుక్లమాల్యాంబరధరో లక్ష్మణేన సహాగతః||10||

స్వప్నే చాద్య మయా దృష్టా సీతా శుక్లాంబరావృతా|
సాగరేణ పరిక్షిప్తం శ్వేతం పర్వత మాస్థితా||11||

రామేణ సంగతా సీతా భాస్కరేణ ప్రభా యథా|
రాఘవశ్చ మయా దృష్ట శ్చతుర్దంతం మహాగజమ్||12||

ఆరూఢః శైలసంకాశం చచార సహ లక్ష్మణః|
తతస్తౌ నరశార్దూలౌ దీప్యమానౌ స్వతేజసా||13||

శుక్లమాల్యాంబరధరౌ జానకీం పర్యుపస్థితౌ|
తతస్తస్య స్యాగ్రే హ్యాకాశ స్థస్య దంతినః||14||

భర్త్రా పరిగృహీతస్య జానకీ స్కంధమాశ్రితా|
భర్తురంకాత్ సముత్పత్య తతః కమలలోచనా||15||

చంద్రసూర్యౌ మయా దృష్టా పాణిభ్యాం పరిమార్జతీ|
తతస్తాభ్యాం కుమారాభ్యా మాస్థితః స గజోత్తమః||16||

సీతయా చ విశాలాక్ష్యా లంకాయా ఉపరిస్థితః|
పాణ్డురర్షభ యుక్తేన రథే నాష్టయుజా స్వయమ్|| 17||

ఇహోపయాతః కాకు‍త్ స్థః సీతయా సహ భార్యయా|
లక్ష్మణేన సహభ్రాత్రా సీతయా సహ వీర్యవాన్ ||18||

ఆరుహ్య పుష్పకం దివ్యం విమానం సూర్యసన్నిభమ్|
ఉత్తరాం దిశమాలోక్య జగామ పురుషోత్తమః||19||

ఏవం స్వప్నే మయా దృష్టో రామో విష్ణుపరాక్రమః|
లక్ష్మణేన సహభ్రాత్రా సీతాయ సహ భార్యయా||20||

న హి రామో మహాతేజా శ్శక్యో జేతుం సురాసురైః|
రాక్షసైర్వాపి చాన్యైర్వా స్వర్గం పాపజనైరివ||21||

రావణశ్చ మయాదృష్టః క్షితౌ తైలసముత్‍క్షితః |
రక్తవాసాః పిబన్మత్తః కరవీరకృత స్రజః||22||

విమానాత్ పుష్పకాదద్య రావణః పతితో భువి|
కృష్యమాణ స్త్రియా దృష్టో ముండః కృష్ణాంబరః పునః||23||

రథేన ఖరయుక్తేన రక్తమాల్యానులేపనః|
పిబం స్తైలం హసన్ నృత్యన్ భ్రాంతచిత్తకులేంద్రియః||24||

గర్ధభేన యయౌ శీఘ్రం దక్షిణాం దిశమాస్థితః|
పునరేవ మయాదృష్టో రావణో రాక్షసేశ్వరః||25||

పతితోఽవాక్ఛిరా భూమౌ గర్ధభాత్ భయమోహితః|
సహసోత్థాయ సంభ్రాంతో భయార్తో మదవిహ్వలః||26||

ఉన్మత్త ఇవ దిగ్వాసాదుర్వాక్యం ప్రలపన్ బహు|
దుర్గంధం దుస్సహం ఘోరం తిమిరం నరకోపమమ్||27||

మలపంకం ప్రవిశ్యాశు మగ్నస్తత్ర స రావణః|
కంఠే బధ్వా దశగ్రీవం ప్రమదా రక్తవాసినీ||28||

కాలీ కర్దమలిప్తాంగీ దిశం యామ్యాం ప్రకర్షతి|
ఏవం తత్ర మయాదృష్టః కుంభకర్ణో నిశాచరః||29||

రావణస్య సుతాస్సర్వే దృష్టా స్తైలసముత్‍క్షితాః|
వరాహేణ దశగ్రీవ శ్శింశుమారేణ చ ఇంద్రజిత్||30||

ఉష్ట్రేణ కుంభకర్ణశ్చ ప్రయాతో దక్షిణాం దిశమ్|
ఏకస్తత్ర మయా దృష్టా శ్శ్వేతచ్ఛత్రో విభీషణః||31||

శుక్లమాల్యాంబరధరః శుక్లగంధానులేపనః|
శంఖదుందుభినిర్ఘోషైః నృత్తగీతైరలంకృతః||32||

ఆరుహ్య శైలసంకాశం మేఘస్తనితనిస్స్వనమ్|
చతుర్దంతం గజం దివ్యమాస్తే తత్ర విభీషణః||33||

చతుర్భిః సచివైః సార్థం వైహాయస ముపస్థితః|
సమాజశ్చ మయా దృష్టో గీతవాదిత్ర నిస్స్వనః||34||

పిబతాం రక్తమాల్యానాం రక్షసాం రక్తవాససామ్|
లంకాచేయం పురీ రమ్యా సవాజి రథకుంజరా||35||

సాగరే పతితా దృష్టా భగ్న గోపురతోరణా|
లంకా దృష్టా మయా స్వప్నే రావణే నాభిరక్షితా||36||

దగ్ధా రామస్య దూతేన వానరేణ తరస్వినా |
పీత్వా తైలం ప్రవృత్తాశ్చ ప్రహసంత్యో మహాస్వనాః||37||

లంకాయాం భస్మరూక్షాయాం ప్రవిష్టా రాక్షస స్త్రియః|
కుంభకర్ణాదయశ్చేమే సర్వే రాక్షస పుంగవః||38||

రక్తం నివసనం గృహ్య ప్రవిష్టా గోమయహ్రదే|
అపగచ్ఛత నశ్యధ్వం సీతా మాప స రాఘవః||39||

ఘాతయేత్ పరమామర్షీ సర్వై స్సార్థం హి రాక్షసైః|
ప్రియాం బహుమతాం భార్యాం వనవాస మనువ్రతామ్||40||

భర్త్సితాం తర్జితాం వాపి నానుమంశ్యతి రాఘవః|
తదలం క్రూరవాక్యైః వః సాంత్వమేవాభిదీయతామ్||41||

అభియాచామ వైదేహీ మే తద్ధి మమరోచతే|
యస్యాం ఏవం విధః స్వప్నో దుఃఖితాయాం ప్రదృశ్యతే||42||

సా దుఃఖైః వివిధై ర్ముక్తా ప్రియం ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్|
భర్త్సితా మపి యాచధ్వం రాక్షస్యః కిం వివక్షయా||43||

రాఘవాద్ధి భయం ఘోరం రాక్షసానా ముపస్థితమ్|
ప్రణిపాతప్రసన్నా హి మైథిలీ జనకాత్మజా||44||

అలమేషా పరిత్రాతుం రాక్షస్యో మహతో భయాత్ |
అపి చాస్యా విశాలాక్ష్యా న కించి దుపలక్షయే||45||

విరూపమపి చాంగేషు సుసూక్ష్మమపి లక్షణమ్|
ఛాయావైగుణ్యమాత్రం తు శంకే దుఃఖముపస్థితమ్||46||

అదుఃఖార్హా మిమాం దేవీం వైహాయస ముపస్థితమ్|
అర్థసిద్ధిం తు వైదేహ్యాః పశ్యామ్యహ ముపస్థితామ్||47||

రాక్షసేంద్రవినాశం చ విజయం రాఘవస్య చ|
నిమిత్తభూత మేత త్తు శ్రోతుమస్యా మహత్ప్రియమ్||48||

దృశ్యతే చ స్ఫురచ్ఛక్షుః పద్మ పత్ర మివాయతమ్|
ఈషచ్చ హృషితో వాస్యా దక్షిణాయా హ్యదక్షిణః||49||

అకస్మాదేవ వైదేహ్యా బాహురేకః ప్రకంపతే|
కరేణు హస్త ప్రతిమ స్సవ్య శ్చోరు రునుత్తమః||50||

వేపమాన స్సూచయతి రాఘవం పురతః స్థితమ్||51||

పక్షీ చ శాఖా నిలయః ప్రహృష్టః
పునః పునశ్చోత్తమ సాంత్వవాదీ|
సుస్వాగతాం వాచ ముదీరయానః
పునః పునశ్చోదయతీవ హృష్టః||52||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే సప్తవింశస్సర్గః||

 

|| Om tat sat ||