||Sundarakanda ||

|| Sarga 37||( Slokas in Kannada )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

||om tat sat||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಸೀತಾ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಾ|
ಹನೂಮಂತ ಮುವಾಚೇದಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಸಹಿತಂ ವಚಃ||1||

ಸ|| ಸೀತಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಸಹಿತಂ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಂತಂ ಇದಂ ವಚಃ ಉವಾಚ||

Sita who has a face like that of the moon, having heard the words full of righteousness, spoke as follows.

ಅಮೃತಂ ವಿಷಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ವಾನರಭಾಷಿತಮ್|
ಯಚ್ಚ ನಾನ್ಯಮನಾ ರಾಮೋ ಯಚ್ಚ ಶೋಕಪರಾಯಣಃ||2||
ಐಶ್ವರ್ಯೇ ವಾ ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣೇ ವ್ಯಸನೇ ವಾ ಸುದಾರುಣೇ|
ರಜ್ಜ್ವೇವ ಪುರುಷಂ ಬದ್ಧ್ವಾ ಕೃತಾಂತಂ ಪರಿಕರ್ಷತಿ||3||
ವಿಧಿರ್ನೂನಮಸಂಹಾರ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮಃ|
ಸೌಮಿತ್ರಂ ಮಾಂ ಚ ರಾಮಂ ಚ ವ್ಯಸನೈಃ ಪಶ್ಯ ಮೋಹಿತಾನ್||4||

ಸ||ವಾನರ ತ್ವಯಾ ಯಚ್ಚರಾಮಃ ನ ಅನ್ಯಮನಾ ಯಚ್ಚ ಶೋಕಪರಾಯಣಃ ಇತಿ ಭಾಷಿತಂ (ತತ್) ಅಮೃತಂ ವಿಷಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಂ||ಕೃತಾಂತಃ ಪುರುಷಃ ರಜ್ಜ್ವಾ ಬದ್ಧ್ವಾ ಇವ ಸುವಿಸ್ತೀರ್ಣೇ ಇಸ್ವರ್ಯೇ ವಾ ಸುದಾರುಣೇ ವ್ಯಸನೇ ವಾ ಪರಿಕರ್ಷತಿ ||ಪ್ಲವಗೋತ್ತಮ ಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ನೂನಂ ವಿಧಿಃ ಅಸಂಹಾರ್ಯಃ | ವ್ಯಸನೈಃ ಮೋಹಿತಾನ್ ಸೌಮಿತ್ರಿಂ ಮಾಂ ಚ ರಾಮಂ ಚ ಪಶ್ಯ||

' Oh Vanara ! The words you said that Rama is not thinking of any other thing and that he is immersed in sorrow, are like nectar mixed with poison. Death will snatch a man with a rope whether he is in great fortune or drowning in adversity. Oh Best of Vanaras ! Surely it is not possible to overcome fate. See how Rama , Lakshmana and myself are afflicted by sorrows'.

ಶೋಕಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕದಾ ಪಾರಂ ರಾಘವೋsಧಿಗಮಿಷ್ಯತಿ|
ಪ್ಲವಮಾನಃ ಪರಿಶ್ರಾಂತೋ ಹತನೌ ಸ್ಸಾಗರೇ ಯಥಾ||5||
ರಾಕ್ಷಾಸಾನಾಂ ವಧಂ ಕೃತ್ವಾ ಸೂದಯಿತ್ವಾ ಚ ರಾವಣಂ|
ಲಂಕಾ ಮುನ್ಮೂಲಿತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಕದಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ ಮಾಂ ಪತಿಃ||6||

ಸ|| ಸಾಗರೇ ಹತನೌಃ ಪ್ಲವಮಾನಃ ಪರಿಶ್ರಾಂತಃ ಯಥಾ ರಾಘವಃ ಅಸ್ಯ ಶೋಕಸ್ಯ ಪಾರಂ ಕದಾ ಅಧಿಗಮಿಷ್ಯಸಿ ||ಕದಾ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಚ ವಧಂ ಕೃತ್ವಾ ರಾವಣಂ ಸೂದಯಿತ್ವಾ ಕದಾ ಲಂಕಾಂ ಉನ್ಮೂಲಿತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಂ ಪತಿಃ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ ||

' Raghava who suffered like the one getting drowned in a ship wreck, when will he reach the shore of the ocean of grief. When will he kill the Rakshasas, kill Ravana, and uproot Lanka ? When will he see me?'

ಸ ವಾಚ್ಯ ಸಂತ್ವರಸ್ಯೇತಿ ಯಾವ ದೇವ ನ ಪೂರ್ಯತೇ|
ಅಯಂ ಸಂವತ್ಸರಃ ಕಾಲಃ ತಾವದ್ಧಿ ಮಮ ಜೀವಿತಮ್||7||
ವರ್ತತೇ ದಶಮೇ ಮಾಸೋ ದ್ವೌತು ಶೇಷೌ ಪ್ಲವಂಗಮ|
ರಾವಣೇನ ನೃಶಂಸೇನ ಸಮಯೋ ಯಃ ಕೃತೋ ಮಮ||8||

ಸ|| ಅಯಂ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲಃ ಯಾವದೇವ ನ ಪೂರ್ಯತೇ ಸಂತ್ವರಸ್ಯೇತಿ ಸಃ ವಾಚ್ಯಃ | ಮಮ ಜೀವಿತಂ ತಾವದ್ಧಿಃ|| ಪ್ಲವಂಗಮ ರಾವಣೇನ ನೃಶಂಸೇನ ಮಮ ಕೃತಃ ಸಮಯಃ ದಶಮೇ ಮಾಸಃ ವರ್ತತೇ | ಶೇಷಃ ದ್ವೌ ತು||

' There is a time limit of one year. Before it is completed you must inform him. I am alive till that tme only. Oh Vanara in the time given by the wicked Ravana, this is the the tenth month. Only two months are remaining '.

ವಿಭೀಷಣೇನ ಚ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಮಮ ನಿರ್ಯಾತನಂ ಪ್ರತಿ|
ಅನುನೀತಃ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ನ ಚ ತತ್ ಕುರುತೇ ಮತಿಮ್||9||
ಮಮ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದಾನಂ ಹಿ ರಾವಣಸ್ಯ ನ ರೋಚತೇ|
ರಾವಣಂ ಮಾರ್ಗತೇ ಸಂಖ್ಯೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಾಲವಶಂ ಗತಮ್||10||
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಕನ್ಯಾsನಲಾ ನಾಮ ವಿಭೀಷಣ ಸುತಾ ಕಪೇ|
ತಯಾ ಮಮೇದ ಮಾಖ್ಯಾತಂ ಮಾತ್ರಾ ಪ್ರಹಿತಯಾ ಸ್ವಯಮ್||11||

ಸ|| ಭ್ರಾತ್ರಾ ವಿಭೀಷಣೇನ ಮಮ ನಿರ್ಯಾತನಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಅನುನೀತಃ | ತತ್ ಮತಿಂ ನ ಕುರುತೇ||ಮಮ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದಾನಂ ಹಿ ರಾವಣಸ್ಯ ನ ರೋಚತೇ | ಕಾಲವಶಂ ಗತಂ ರಾವಣಂ ಸಂಖ್ಯೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಮಾರ್ಗತೇ|| ಕಪೇ ನಲಾ ನಾಮ ವಿಭೀಷಣ ಜ್ಯೇಷ್ಟಾ ಸುತಾ ಕನ್ಯಾ ಮಾತ್ರಾ ಪ್ರಹಿತಯಾ ತಯಾ ಸ್ವಯಂ ಮಮ ಇದಂ ಆಖ್ಯಾತಂ ||

'(Ravana's) Brother Vibhishana made efforts to advise my restoration. Such thought has not been agreed to. Ravana does not like to return me. Having fallen into the trap of time, Ravana is in search of death in a war. Oh Vanara ! The eldest daughter of Vibhishana by name Nala sent by her mother told this to me.

ಅಸಂಶಯಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಪತಿಃ|
ಅಂತರಾತ್ಮಾ ಹಿ ಮೇ ಶುದ್ಧಃ ತಸ್ಮಿಂ ಶ್ಚ ಬಹವೋ ಗುಣಾಃ||12||
ಉತ್ಸಾಹಃ ಪೌರುಷಂ ಸತ್ತ್ವ ಮಾನೃಶಂಸ್ಯಂ ಕೃತಜ್ಞತಾ|
ವಿಕ್ರಮಶ್ಚ ಪ್ರಭಾವಶ್ಚ ಸಂತಿ ವಾನರ ರಾಘವೇ||13||
ಚತುರ್ದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಜಘಾನ ಯಃ|
ಜನಸ್ಥಾನೇ ವಿನಾ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಶತ್ರುಃ ಕಃ ತಸ್ಯ ನೋ ದ್ವಿಜೇತ್||14||
ನ ಸ ಶಕ್ಯ ಸ್ತುಲಯಿತುಂ ವ್ಯಸನೈಃ ಪುರುಷರ್ಷಭ|
ಅಹಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾ ಶಕ್ರಸ್ಯೇವ ಪುಲೋಮಜಾ||15||
ಶರಜಾಲಾಂಶುಮಾನ್ ಶೂರಃ ಕಪೇ ರಾಮದಿವಾಕರಃ|
ಶತ್ರುರಕ್ಷೋಮಯಂ ತೋಯಂ ಉಪಶೋಷಂ ನಯಿಷ್ಯತಿ||16||

ಸ|| ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತಿಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮಾಂ ಅಸಂಶಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ| ಮೇ ಅಂತರಾತ್ಮಾಚ ಶುದ್ಧಃ ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಬಹವಃ ಗುಣಾಃ | ವಾನರ ರಾಘವೇ ಉತ್ಸಾಹಃ ಪೌರುಷಂ ಸತ್ತ್ವಂ ಅನೃಶಂಸ್ಯಂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ವಿಕ್ರಮಶ್ಚ ಪ್ರಭವಶ್ಚ ಸಂತಿ || ಯಃ ಜನಸ್ಥಾನೇ ವಿನಾ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಚತುರ್ದಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಜಘಾನ ತಸ್ಯ ಕಃ ಶತ್ರುಃ ನಃ ದ್ವಿಜೇತ್ ||ಸಃ ಪುರುಷರ್ಷಭಃ ವ್ಯಸನೈಃ ತುಲಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯಃ | ಪುಲೋಮಜಾ ಶಕ್ರಸ್ಯೇವ ಅಹಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾ||ಕಪೇ ಶೂರಃ ರಾಮ ದಿವಾಕರಃ ಶರಜಾಲಾಂಶುಮಾನ್ ಶತ್ರುರಕ್ಷೋಮಯಂ ತೋಯಂ ಉಪಶೋಷಂ ನಯಿಷ್ಯತಿ ||

' Oh best of Vanaras ! My husband will reach this place soon no doubt about that. My conscience tells me of Rama's many virtues. Oh Vanara ! Raghava is endowed with perseverance , manliness, prowess, kindness, gratitude , competence, and power. Who is the enemy that will not tremble before the one who on his own without his brother's help killed fourteen thousand Rakshasas in Janasthana. Oh bull among men! He will not be shaken by sorrow. Like Puloma daughter of Indra I know his powers. Oh Vanara ! The Valiant Rama like the Sun with his volleys of dazzling arrows will dry up the sea of enemy forces'.

ಇತಿ ಸಂಜಲ್ಪಮಾನಾಂ ತಾಂ ರಾಮಾರ್ಥೇ ಶೋಕಕರ್ಷಿತಾಮ್|
ಅಶ್ರುಸಂಪೂರ್ಣನಯನಾಂ ಉವಾಚ ವಚನಂ ಕಪಿಃ||17||

ಸ|| ಇತಿ ಸಂಜಲ್ಪಮಾನಾಂ ರಾಮಾರ್ಥೇ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾಂ ಅಶ್ರು ಸಂಪೂಣನಯನಾಂ ತಾಂ ಕಪಿಃ (ಇದಂ) ವಚನಂ ಉವಾಚ||

While she was speaking freely about Rama, tormented by sorrow, her eyes filled with tears . Then Vanara spoke to her.

ಶ್ರುತ್ವೈವತು ವಚೋ ಮಹ್ಯಂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮೇಷ್ಯತಿ ರಾಘವಃ|
ಚಮೂಂ ಪ್ರಕರ್ಷನ್ಮಹತೀಂ ಹರ್ಯೃಕ್ಷಗಣಸಂಕುಲಾಮ್||18||
ಅಥವಾ ಮೋಚಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಅದ್ಯೈವ ವರಾನನೇ|
ಅಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖಾತ್ ಉಪಾರೋಹ ಮಮ ಪೃಷ್ಠಮನಿಂದಿತೇ||19||
ತ್ವಾಂ ಹಿ ಪೃಷ್ಠಗತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಂತರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಗರಮ್|
ಶಕ್ತಿ ರಸ್ತಿಹಿ ಮೇ ವೋಢುಂ ಲಂಕಾ ಮಪಿ ಸ ರಾವಣಮ್||20||

ಸ|| ರಾಘವಃ ಶ್ರುತ್ವೈವತು ಮಹ್ಯಂ ವಚಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಏಷ್ಯತಿ ಚಮೂಂ ಪ್ರಕರ್ಷನ್ ಮಹತೀಂ ಹರ್ಯಕ್ಷುಗಣಸಂಕುಲಾಂ ||ವರಾನನೇ ಅಥವಾ ಅದ್ಯೈವ ತ್ವಾಂ ಅಸ್ಮಾತ್ ದುಃಖಾತ್ ಮೋಚಯಿಷ್ಯಾಮಿ | ಅನಿಂದಿತೇ ಮಮ ಪೃಷ್ಟಂ ಉಪಾರೋಹ||ತ್ವಾಂ ಪೃಷ್ಠಗತಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸಾಗರಂ ಸಂತರಿಷ್ಯಾಮಿ | ಮೇ ಸರಾವಣಂ ಲಂಕಾಂ ಅಪಿ ವೋಢುಂ ಶಕ್ತಿಃ ಅಸ್ತಿ ಹಿ||

' Raghava , on hearing my words will soon come here leading a huge army of Vanaras and bears. Oh Beautiful Lady ! Today itself I will redeem you from your grief . Oh Blameless lady you climb on my back. Keeping you on my back I will cross the ocean. I have the power to lift the whole of Lanka along with Ravana '.

ಅಹಂ ಪ್ರಸ್ರವಣ ಸ್ಥಾಯ ರಾಘವಾಯಾದ್ಯ ಮೈಥಿಲಿ|
ಪ್ರಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಶಕ್ರಾಯ ಹವ್ಯಂ ಹುತ ಮಿವಾನಲಃ||21||
ದ್ರಕ್ಷ ಸ್ಯದ್ಯೈವ ವೈದೇಹಿ ರಾಘವಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್|
ವ್ಯವಸಾಯ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ದೈತ್ಯವಥೇ ಯಥಾ||22||
ತ್ವದ್ದರ್ಶನಕೃತೋತ್ಸಾಹಮಾಶ್ರಮಸ್ಥಂ ಮಹಾಬಲಮ್|
ಪುರಂದರ ಮಿವಾಸೀನಂ ನಾಗರಾಜಸ್ಯ ಮೂರ್ಥನಿ||23||

ಸ|| ಮೈಥಿಲಿ ಅನಲಃ ಹುತಂ ಹವ್ಯಂ ಶಕ್ರಾಯ ಅಹಂ ಪ್ರಸ್ರವಣಸ್ಥಾಯ ಅದ್ಯೈವ ಪ್ರಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ || ವೈದೇಹಿ ದೈತ್ಯ ವಧೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಯಥಾ ಸಹಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ರಾಘವಂ ಅದ್ಯೈವ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ||ತ್ವದ್ದರ್ಶನ ಕೃತೋತ್ಸಾಹಂ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಂ ಮಹಾಬಲಂ ನಾಗರಾಜಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ ಆಸೀನಂ ಪುರಂದರಮ್ ಇವ ||

' Maithili ! Like the sacred fire which carries the oblation to Indra, I will carry you to the one on Prasravana mountain today. Vaidehi, you will see Rama together with Lakshmana making all out efforts in killing Rakshasas like Vishnu killed Daityas. Rama staying in the ashram will be enthused in seeing you like the Indra seated on the king of elephants'.

ಪೃಷ್ಠಮಾರೋಹ ಮೇದೇವೀ ಮಾ ವಿಕಾಂಕ್ಷಸ್ವ ಶೋಭನೇ|
ಯೋಗಮನ್ವಿಚ್ಛ ರಾಮೇಣ ಶಶಾಂಕೇ ನೇವ ರೋಹಿಣೀ||24||
ಕಥಯಂತೀವ ಚಂದ್ರೇಣ ಸೂರ್ಯೇಣ ಚ ಮಹಾರ್ಚಿಷಾ|
ಮತ್ಪೃಷ್ಠಮಧಿರುಹ್ಯ ತ್ವಂ ತರಾssಕಾಶಮಹಾರ್ಣವೌ||25||
ನ ಹಿ ಮೇ ಸಂಪ್ರಯಾತಸ್ಯ ತ್ವಾ ಮಿತೋ ನಯತೋ ಅಂಗನೇ|
ಅನುಗಂತುಂ ಗತಿಂ ಶಕ್ತಾ ಸ್ಸರ್ವೇ ಲಂಕಾನಿವಾಸಿನಃ||26||
ಯಥೈವಾಹ ಮಿಹ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ತಥೈವಾಹಮಸಂಶಯಃ|
ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಪಶ್ಯ ವೈದೇಹೀ ತ್ವಾಮುದ್ಯಮ ವಿಹಾಯಸಮ್||27||

ಸ|| ದೇವೀ ಮಮ ಪೃಷ್ಟಂ ಆರೋಹ| ಶೋಭನೇ ಮಾ ವಿಕಾಂಕ್ಷಸ್ವ | ರೋಹಿಣೀ ಶಶಾಂಕೇನೈವ (ತ್ವಂ) ರಾಮೇಣ ಯೋಗಂ ಅನ್ವಿಚ್ಛ||ತ್ವಂ ಮತ್ ಪೃಷ್ಠಂ ಅಧಿರುಹ್ಯ ಚಂದ್ರೇಣ ಮಹಾರ್ಚಿಷಾ ಸೂರ್ಯೇಣ ಕಥಯಂತೀವ ಆಕಾಶ ಮಹಾರ್ಣವೌ ತರ||ಅಂಗನೇ ತ್ವಾಂ ಇತಃ ನಯತಃ ಸಂಪ್ರಯಾತಸ್ಯ ಮೇ ಗತಿಂ ಅನುಗಂತುಂ ಸರ್ವೇ ಲಂಕಾನಿವಾಸಿನಃ ನ ಶಕ್ತಾಃ ||ವೈದೇಹಿ ಯಥೈವ ಅಹಂ ಇಹ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಥಃ ಏವ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಉದ್ಯಮ್ಯ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಹಾಯಸಂ ನ ಸಂಶಯಮ್||

' Oh Divine Lady ! Climb on my back , do not be reluctant. Like Moon joining Rohini, you can unite with Rama. Climbing on my back you can cross the sky and ocean conversing with Moon and the flaming Sun. Oh Beautiful Lady! It is not possible for any of the inhabitants of Lanka to speedily follow me while I carry you from this place. Vaidehi ! Just as I reached here, similarly taking you on my back I will go across the sky. I have no doubt '.

ಮೈಥಿಲೀ ತು ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚನಮದ್ಭುತಮ್|
ಹರ್ಷವಿಸ್ಮಿತ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಹನುಮಂತ ಮಥಾಬ್ರವೀತ್||28||
ಹನುಮನ್ ದೂರ ಮಧ್ವಾನಂ ಕಥಂ ಮಾಂ ವೋಢುಮಿಚ್ಛಸಿ|
ತದೇವ ಖಲು ತೇ ಮನ್ಯೇ ಕಪಿತ್ವಂ ಹರಿಯೂಥಪ||29||
ಕಥಂ ವಾಲ್ಪಶರೀರಸ್ತ್ವಂ ಮಾಮಿತೋ ನೇತು ಮಿಚ್ಛಸಿ|
ಸಕಾಶಂ ಮಾನವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಭರ್ತುರ್ಮೇ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭ||30||

ಸ|| ಮೈಥಿಲೀ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ ಅದ್ಭುತಂ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹರ್ಷ ವಿಸ್ಮಿತ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಅಥ ಹನುಮಂತಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ||ಹನುಮಾನ್ ದೂರಂ ಅಧ್ವಾನಂ ಮಾಂ ವೋಢುಂ ಕಥಂ ಇಚ್ಛಸಿ | ಹರಿಯೂಥಪ ತೇ ಕಪಿತ್ವಂ ತದೇವ ಖಲು ಮನ್ಯೇ||ವಾನರರ್ಷಭ ಅಲ್ಪಶರೀರಃ ತ್ವಂ ಇತಃ ಮೇ ಭರ್ತುಃ ಮಾನವೇಂದ್ರಸ್ಯ ನೇತುಂ ಕಥಂ ವಾ ಇಚ್ಛಸಿ||

Maithili, hearing those wonderful words of the best of Vanaras, was delighted experiencing joy and said the following. 'Hanuman ! How do you intend to carry me to such a distant place. This is truly your monkey nature. Oh Bull among Vanaras with your small body how will you take me to the lord of men and my husband '.

ಸೀತಾಯಾ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ನವಂ ಪರಿಭವಂ ಕೃತಮ್||31||
ನ ಮೇ ಜಾನಾತಿ ಸತ್ತ್ವಂ ವಾ ಪ್ರಭಾವಂ ವಾsಸಿತೇಕ್ಷಣಾ|
ತಸ್ಮಾತ್ ಪಶ್ಯತು ವೈದೇಹೀ ಯದ್ರೂಪಂ ಮಮ ಕಾಮತಃ||32||
ಇತಿ ಸಂಚಿತ್ಯ ಹನುಮಾಂಸ್ತದಾ ಪ್ಲವಗಸತ್ತಮಃ|
ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪ ಮರಿಮರ್ದನಃ||33||

ಸ|| ಹನುಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ಸೀತಾಯಾಃ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ನವಂ ಪರಿಭವಂ ಕೃತಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ|| ಅಸಿತೇಕ್ಷಣಾ ಮೇ ಸತ್ತ್ವಂ ವಾ ಪ್ರಭವಂ ನ ಜಾನಾತಿ | ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾಮತಃ ಮಮ ಯದ್ರೂಪಂ (ತತ್) ವೈದೇಹಿ ಪಶ್ಯತು ||ಇತಿ ಸಂಚಿತ್ಯ ತದಾ ಪ್ಲವಗಸತ್ತಮಃ ಹನುಮಾನ್ ಅರಿಮರ್ದನಃ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ||

The illustrious Hanuman, son of wind god hearing those words of Sita saw a new insult hurled at him. The Black eyed lady is not aware of my powers. Therefore let Vaidehi see the form I can assume of my free will. Thinking thus Hanuman , the best of fliers and crusher of enemies started showing his real form to Vaidehi.

ಸ ತಸ್ಮಾತ್ಪಾದಪಾದ್ಧೀಮಾನಾಪ್ಲುತ್ಯ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ|
ತತೋ ವರ್ಥಿತು ಮಾರೇಭೇ ಸೀತಾಪ್ರತ್ಯಯಕಾರಣಾತ್||34||
ಮೇರುಮಂದರ ಸಂಕಾಶೋ ಬಭೌ ದೀಪ್ತಾನಲಪ್ರಭಃ|
ಅಗ್ರತೋ ವ್ಯವತಸ್ಥೇ ಚ ಸೀತಾಯಾ ವಾನರೋತ್ತಮಃ||35||
ಹರಿಃ ಪರ್ವತ ಸಂಕಾಶಃ ತಾಮ್ರವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ|
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ನಖೋ ಭೀಮೋ ವೈದೇಹೀಂ ಇದಮಬ್ರವೀತ್||36||

ಸ|| ಧೀಮಾನ್ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ ಸಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಾದಪಾತ್ ಆಪ್ಲುತ್ಯ ತತಃ ಸೀತಾಪ್ರತ್ಯಯಕಾರಣಾತ್ ವರ್ಧಿತುಂ ಆರೇಭೇ|| ವಾನರೋತ್ತಮಃ ಮೇರುಮಂದರಸಂಕಾಸಃ ದೀಪ್ತಾನಲಪ್ರಭಃ ಬಭೌ | ಸೀತಾಯಾಃ ಅಗ್ರತ್ಃ ವ್ಯವತಸ್ಥೇ||ಪರ್ವತ ಸಂಕಾಶಃ ತಾಮ್ರವಕ್ತ್ರಃ ಮಹಾಬಲಃ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರ ನಖಃ ಭೀಮಃ ಹರಿಃ ವೈದೇಹೀಂ ಇದಂ ಅಬ್ರವೀತ್ ||

The wise bull among Vanaras , getting down from the tree started growing in size to increase the confidence of Sita.The best of Vanaras glowing like a blazing fire appeared like mount Meru or Mandara. Then he stood in front of Sita. Resembling a mountain in size, with red face, powerful, with teeth and nails strong like diamonds, looking fearsome , Hanuman spoke to Vaidehi.

ಸಪರ್ವತವನೋದ್ದೇಶಾಂ ಸಾಟ್ಟಪ್ರಾಕಾರ ತೋರಣಾಮ್|
ಲಂಕಾ ಮಿಮಾಂ ಸ ನಾಧಾಂ ವಾ ನಯಿತುಂ ಶಕ್ತಿ ರಸ್ತಿ ಮೇ||37||
ತದವಸ್ಥಾಪ್ಯತಾಂ ಬುದ್ಧಿ ರಲಂ ದೇವಿ ವಿಕಾಂಕ್ಷಯಾ|
ವಿಶೋಕಂ ಕುರು ವೈದೇಹಿ ರಾಘವಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್||38||

ಸ|| ಸಪರ್ವತವನೋದ್ದೇಶಾಂ ಸಾಟ್ಟಪ್ರಾಕಾರತೋರಣಾಮ್ ಸನಾಥಂ ಇಮಾಮ್ ಲಂಕಾಂ ನಯಿತುಂ ಮೇ ಶಕ್ತಿಃ ಅಸ್ತಿ || ದೇವಿ ತತ್ ವಿಕಾಂಕ್ಷಸ್ವ ಅಲಂ ಬುದ್ಧಿಃ ಅವಸ್ಥಾಪ್ಯತಾಮ್ | ವೈದೇಹಿ ಸಹಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ರಾಘವಂ ವಿಶೋಕಂ ಕುರು ||

'I have the power to carry whole of Lanka filled with mountains and gardens, forts ramparts and gateways along with its king. Oh Divine lady ! Enough of unworthy doubts. Be stable with your intellect. Oh Vaidehi rid Rama and Lakshmana of their sorrow'.

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀಮಸಂಕಾಶಂ ಉವಾಚ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ|
ಪದ್ಮಪತ್ರವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಮಾರುತ ಸ್ಯೌರಸಂ ಸುತಂ||39||

ಸ|| ಪದ್ಮಪತ್ರವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ತಂ ಭೀಮಸಂಕಾಸಂ ಮಾರುತಸ್ಯ ಔರಸಂ ಸುತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಉವಾಚ||

The wide eyed lady, with eyes like lotus petals, the daughter of Janaka , seeing the fearsome form of the son of wind god spoke as follows.

ತವಸತ್ವಂ ಬಲಂ ಚೈವ ವಿಜಾನಾಮಿ ಮಹಾಕಪೇ|
ವಾಯೋರಿವ ಗತಿಂ ಚೈವ ತೇಜಶ್ಚಾಗ್ನೇರಿವಾದ್ಭುತಮ್||40||
ಪ್ರಾಕೃತೋsನ್ಯಃ ಕಥಂ ಚೇಮಾಂ ಭೂಮಿ ಮಾಗಂತು ಮರ್ಹತಿ|
ಉದಧೇ ರಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಪಾರಂ ವಾನರಪುಂಗವ||41||
ಜಾನಾಮಿ ಗಮನೇ ಶಕ್ತಿಂ ನಯನೇ ಚಾಪಿ ತೇ ಮಮ|
ಅವಶ್ಯಂ ಸಂಪ್ರಧಾ ರ್ಯಾಶು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ||42||

ಸ|| ಮಹಾಕಪೇ ತವ ಸತ್ತ್ವಂ ಬಲಂ ಚೈವ ವಾಯೋರಿವ ಗತಿಂ ಆಗ್ನೇರಿವ ಅದ್ಭುತಂ ತೇಜಃ ಚ ವಿಜಾನಾಮಿ ||ವಾನರಪುಂಗವ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಅನ್ಯಃ ಅಪ್ರಮೇಯಸ್ಯ ಉದಧೇಃ ಪಾರಂ ಇಮಾಂ ಭೂಮಿಂ ಆಗಂತುಂ ಕಥಂ ಅರ್ಹತಿ|| ಗಮನೇ ಮಮ ನಯನೇ ಚ ಅಪಿ ಶಕ್ತಿಂ ಜಾನಾಮಿ | ಮಹಾತ್ಮನಃ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಅವಶ್ಯಂ ಆಶು ಸಂಪ್ರಧಾರ್ಯಾ ||

' Oh Great Vanara ! I have understood your power and strength. The speed like that of wind , the brilliance like that of the fire is astonishing and splendid. Oh Best of Vanaras ! How can an ordinary person be capable of reaching this shore of the immeasurable ocean. I know that you have the power to carry me on the journey. After planning carefully the great people will surely achieve success '.

ಅಯುಕ್ತಂ ತು ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಮ ಗಂತುಂ ತ್ವಯಾsನಘ|
ವಾಯುವೇಗ ಸವೇಗಸ್ಯ ವೇಗೋ ಮಾಂ ಮೋಹಯೇತ್ತವ||43||
ಅಹಮಾಕಾಶ ಮಾಪನ್ನಾ ಹ್ಯುಪರ್ಯುಪರಿ ಸಾಗರಮ್|
ಪ್ರಪತೇಯಂ ಹಿ ತೇ ಪೃಷ್ಠಾದ್ಭಯಾದ್ವೇಗೇನ ಗಚ್ಛತಃ||44||
ಪತಿತಾ ಸಾಗರೇ ಚಾಹಂ ತಿಮಿನಕ್ರಝುಷಾಕುಲೇ|
ಭವೇಯ ಮಾಶು ವಿವಶಾ ಯಾದಸಾಮನ್ನಮುತ್ತಮಮ್||45||

ಸ|| ಅನಘ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ವಯಾ ಮಮ ಗಂತುಂ ಅಯುಕ್ತಂ | ವಾಯುವೇಗಸವೇಗಸ್ಯ ತವ ವೇಗಃ ಮಾಮ್ ಮೋಹಯೇತ್ ||ಸಾಗರಸ್ಯ ಉಪರಿ ಆಕಾಶಂ ಅಹಂ ವೇಗೇನ ಗಚ್ಛತಃ ತೇ ಪೃಷ್ಟಾತ್ ಭಯಾತ್ ಆಪನ್ನಾ ಪ್ರಪತೇಯಂ||ತಿಮಿನಕ್ರಝಷಾಕುಲೇ ಸಾಗರೇ ಪತಿತಾ ಅಹಂ ವಿವಶಾ ಆಶು ಯಾದಸಾಂ ಉತ್ತಮಂ ಅನ್ನಂ ಭವೇಯಂ||

'Oh Sinless one , best of Vanaras , It is not proper for me to come with you. Your speed like that of the wind will render me unconscious. When you go over the sea speedily , out of fear I may fall off from your back. Falling in to the sea filled with crocodiles I will be helpless and immediately be good for the aquatic animals '.

ನ ಚ ಶಕ್ಷ್ಯೇ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಗಂತುಂ ಶತ್ರುವಿನಾಶನ|
ಕಳತ್ರವತಿ ಸಂದೇಹಃ ತ್ವಯ್ಯಪಿ ಸ್ಯಾದಸಂಶಯಃ||46||
ಹ್ರಿಯಮಾಣಾಂ ತು ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಾಃ|
ಅನುಗಚ್ಛೇಯು ರಾದಿಷ್ಟಾ ರಾವಣೇನ ದುರಾತ್ಮನಾ||47||
ತೈಸ್ತ್ವಂ ಪರಿವೃತ ಶ್ಶೂರೈಃ ಶೂಲ ಮುದ್ಗರ ಪಾಣಿಭಿಃ|
ಭವೇಸ್ತ್ವಂ ಸಂಶಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಯಾ ವೀರ ಕಳತ್ರವಾನ್||48||

ಸ|| ಹೇ ಶತ್ರುವಿನಾಶನ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಥಂ ಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯೇ ಚ ಕಳತ್ರವತಿ ತ್ವಯ್ಯಪಿ ಸಂದೇಹಃ ಸ್ಯಾತ್ ಅಸಂಶಯಃ|| ಹ್ರಿಯಮಾಣಾಂ ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಾಃ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ದುರಾತ್ಮನಾ ರಾವಣೇನ ಆದಿಷ್ಟಾಃ ಅನುಗಚ್ಛೇಯುಃ ||ತ್ವಂ ಶೂಲಮುದ್ಗರಪಾಣಿಭಿಃ ತೈಃ ಶೂರೈಃ ಪರಿವೃತಃ ವೀರ ಮಯಾ ಕಳತ್ರವಾನ್ ತ್ವಂ ಸಂಶಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಭವೇಃ||

'Oh Destroyer of foes ! It is not possible for me to go with you . When you are burdened with a woman doubtlessly you will have a concern too. Seeing me while being carried away, the fearsome Rakshasas ordered by the evil Ravana will follow you. Oh Hero ! Being surrounded by those warriors and carrying me, you too will have a concern'.

ಸಾಯುಧೋ ಬಹವೋ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ರಾಕ್ಷಾಸಾಸ್ತ್ವಂ ನಿರಾಯುಧಃ|
ಕಥಂ ಶಕ್ಷ್ಯಸಿ ಸಂಯಾತುಂ ಮಾಂ ಚೈವ ಪರಿರಕ್ಷಿತುಮ್||49||
ಯುಧ್ಯಮಾನಸ್ಯ ರಕ್ಷೋಭಿಃ ತವ ತೈಃ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಭಿಃ|
ಪ್ರಪತೇಯಂ ಹಿ ತೇ ಪೃಷ್ಠಾತ್ ಭಯಾರ್ತಾ ಕಪಿಸತ್ತಮ||50||
ಅಥ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀಮಾನಿ ಮಹಂತಿ ಬಲವಂತಿ ಚ|
ಕಥಂಚಿತ್ ಸಾಂಪರಾಯೇ ತ್ವಾಂ ಜಯೇಯುಃ ಕಪಿಸತ್ತಮ||51||

ಸ|| ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಸಾಯುಧಾಃ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ಬಹವಃ ತ್ವಂ ನಿರಾಯುಥಃ ಸಂಯಾತುಂ ಮಾಂ ಪರಿರಕ್ಷಿತುಂ ಚ ಕಥಂ ಶಕ್ಷ್ಯಸಿ ||ಕಪಿಸತ್ತಮಃ ತವ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಭಿಃ ತೈಃ ಯುಧ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಭಯಾರ್ತಾ ತೇ ಪೃಷ್ಠಾತ್ ಪ್ರಪತೇಯಂ ಹಿ ||ಕಪಿಸತ್ತಮ ಅಥ ಭೀಮಾನಿ ಮಹಂತಿ ಬಲವಂತಿ ಚ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಸಾಂಪರಾಯೇ ಕಥಂಚಿತ್ ತ್ವಂ ಜಯೇಯುಃ||

' In the sky there will be many armed Rakshasas, and you will be alone without weapons. How can you fight and protect me too? Oh Best of Vanaras , while you are battling those who do wicked deeds , out of fear I may fall off your back. Oh Best of Vanaras ! The fearsome massive powerful Rakshasa may some how win over you in the fight '.

ಅಥವಾ ಯುಧ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪತೇಯಂ ವಿಮುಖಸ್ಯ ತೇ|
ಪತಿತಾಂ ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮಾಂ ನಯೇಯುಃ ಪಾಪರಾಕ್ಷಸಾಃ||52||
ಮಾಂ ವಾ ಹರೇಯು ಸ್ತ್ವದ್ದಸ್ತಾದ್ವಿಶಸೇಯುರಥಾಪಿ ವಾ|
ಅವ್ಯವಸ್ಥೌ ಹಿ ದೃಶ್ಯೇತೇ ಯುದ್ಧೇ ಜಯಾಪರಾಜಯೌ||53||
ಅಹಂ ವಾಪಿ ವಿಪದ್ಯೇಯಂ ರಕ್ಷೋಭಿ ರಭಿತರ್ಜಿತಾ|
ತ್ವತ್ಪ್ರಯತ್ನೋ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಭವೇ ನ್ನಿಷ್ಫಲ ಏವ ತು||54||

ಸ|| ಅಥವಾ ಯುಧ್ಯಮಾನಸ್ಯ ತೇ ವಿಮಿಖಸ್ಯ ಪತೇಯುಂ ಪತಿತಾಂ ಮಾಮ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಪಾಪ ರಾಕ್ಷಸಾಃ ನಯೇಯುಃ||ತ್ವತ್ ಹಸ್ತಾತ್ ಮಾಮ್ ಹರೇಯುಃ ಅಥಾಪಿ ವಾ ವಿಶಸೇಯುಃ | ಯುದ್ಧೇ ಜಯಾಪರಾಜಯೌ ಅವ್ಯವಸ್ಥೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಹಿ||ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ಷೋಭಿಃ ಅಭಿತರ್ಜಿತಾ ಅಹಂ ವಿಪದ್ಯೇಯಂ ವಾಪಿ ತ್ವತ್ಪ್ರಯತ್ನಃ ನಿಷ್ಫಲಃ ಏವ ತು ಭವೇತ್ ||

'Or else while you are engaged in the fight when you turn your attention away, I may fall down. While I fall down the sinful Rakshasas may take me away. From your hands they may take me away or cut me to pieces. The success or defeat in a war is seen as uncertain. Oh Best of Vanaras ! In case I am caught by Rakshasas and intimidated and die, then all your effort would be waste too'.

ಕಾಮಂ ತ್ವ ಮಸಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತೋ ನಿಹಂತುಂ ಸರ್ವರಾಕ್ಷಸಾನ್ |
ರಾಘವಸ್ಯ ಯಶೋ ಹೀಯೇತ್ತ್ವಯಾ ಶಸ್ತೈಸ್ತು ರಾಕ್ಷಸೈಃ||55||
ಅಥವಾssದಾಯಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ನ್ಯಸೇಯು ಸ್ಸಂವೃತೇ ಹಿ ಮಾಮ್|
ಯತ್ರ ತೇ ನಾಭಿಜಾನೀಯುರ್ಹರಯೋ ನಾಪಿ ರಾಘವೌ||56||
ಆರಂಭಸ್ತು ಮದರ್ಥೋ ಯಂ ತತಸ್ತವ ನಿರರ್ಥಕಃ|
ತ್ವಯಾ ಹಿ ಸಹ ರಾಮಸ್ಯ ಮಹಾನಾಗಮನೇ ಗುಣಃ||57||
ಮಯಿ ಜೀವಿತ ಮಾಯತ್ತಂ ರಾಘವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಭಾತೄಣಾಂ ಚ ಮಹಾಬಾಹೋ ತವ ರಾಜ ಕುಲಸ್ಯ ಚ||58||
ತೌ ನಿರಾಶೌ ಮದರ್ಥಂ ತು ಶೋಕಸಂತಾಪಕರ್ಶಿತೌ|
ಸಹ ಸರ್ವರ್ಕ್ಷಹರಿಭಿಸ್ತ್ಯಕ್ಷತಃ ಪ್ರಾಣ ಸಂಗ್ರಹಮ್||59||

ಸ|| ತ್ವಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾನ್ ನಿಹಂತುಂ ಪರ್ಯಾಪ್ತಃ ಅಪಿ ಕಾಮಂ ತ್ವಯಾ ಶಸ್ತೈ ರಾಕ್ಷಸೈಃ ರಾಘವಸ್ಯ ಯಶಃ ಹೀಯೇತ್ ||ಅಥವಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಮಾಂ ಆದಾಯ ಯತ್ರ ತೇ ಹರಯಃ ರಾಘವೌ ಅಪಿ ನಾಭಿಜಾನೀಯುಃ ಸಂವೃತೇ ನ್ಯಸೇಯುಃ ||ತತಃ ಮದರ್ಥಃ ತವ ಆರಂಭಸ್ತು ನಿರರ್ಥಕಃ | ತ್ವಯಾ ಸಹ ರಾಮಸ್ಯ ಆಗಮನೇ ಮಹಾನ್ ಗುಣಃ||ಮಹಾಬಲೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ ರಾಮಸ್ಯ ಭ್ರಾತ್ರೂಣಾಂ ತವ ರಾಜಕುಲಸ್ಯ ಜೀವಿತಂ ಮಯಿ ಆಯತ್ತಂ||ಮದರ್ಥಂ ಶೋಕಸಂತಾಪಕರ್ಶಿತೌ ತೌ ನಿರಾಶೌ ಸರ್ವರ್ಕ್ಷ ಹರಿಭಿಃ ಪ್ರಾಣಸಂಗ್ರಹಂ ತ್ಯಕ್ಷತಃ||

'You may be able to kill all the Rakshasas. But by that act of your killing Rakshasas Rama's fame will be diminished. Or else the Rakshasas having brought me back will conceal me in a place which neither Raghava nor you will know. So for my sake the effort you started will be a waste. Rama coming along with you will be great. Oh Powerful one ! The survival of Rama , his brothers, your kings relatives and yourself is dependent on my survival. Both of them immersed in sorrow , and with hopes lost , and all the Vanaras too will give up their lives'.

ಭರ್ತೃ ಭಕ್ತಿಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ರಾಮಾದನ್ಯಸ್ಯ ವಾನರ|
ನ ಸ್ಪೃಶಾಮಿ ಶರೀರಂ ತು ಪುಂಸೋ ವಾನರ ಪುಂಗವ||60||
ಯದಹಂ ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಂ ರಾವಣಸ್ಯ ಬಲಾದ್ಗತಾ|
ಅನೀಶಾ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿನಾಥಾ ವಿವಶಾ ಸತೀ||61||
ಯದಿ ರಾಮೋ ದಶಗ್ರೀವಮಿಹ ಹತ್ವಾ ಸ ಬಾಂಧವಮ್|
ಮಾಮಿತೋ ಗೃಹ್ಯ ಗಚ್ಛೇತ್ತತ್ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್||62||

ಸ|| ವಾನರಪುಂಗವ ಭರ್ತುಃ ಭಕ್ತಿಂ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ರಾಮಾತ್ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಶರೀರಂ ತು ನ ಸ್ಪ್ರುಶಾಮಿ ||ಅಹಂ ಬಲಾತ್ ರಾವಣಸ್ಯ ಗಾತ್ರಸಂಸ್ಪರ್ಶಂ ಗತಾ ಯತ್ ಅನೀಶಾ ವಿವಶಾ ಸತೀ | ವಿನಾಥಾ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ||ರಾಮಃ ಸಬಾಂಧವಂ ದಶಗ್ರೀವಂ ಇಹ ಹತ್ವಾ ಮಾಂ ಇತಃ ಗೃಹ್ಯ ಗಚ್ಛೇತ್ ಯದಿ ತತ್ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ||

'Oh Best of Vanaras ! Devoted to my husband I cannot touch the body of any other person. I had body contact with Ravana when I was forcefully brought, as I had no control on myself. Without my husband what can I do. If Rama along with his relations kills Ravana along with all his relations here and takes me from here that will be proper '.

ಶ್ರುತಾ ಹಿ ದೃಷ್ಟಾ ಶ್ಚ ಮಯಾ ಪರಾಕ್ರಮಾ ಮಹತ್ಮನಸ್ತಸ್ಯ ರಣಾವಿಮರ್ದಿನಃ|
ಸ ದೇವಗಂಧರ್ವಭುಜಂಗರಾಕ್ಷಸಾ ಭವಂತಿ ರಾಮೇಣ ಸಮಾ ಹಿ ಸಂಯುಗೇ||63||
ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ತಂ ಸಂಯತಿ ಚಿತ್ರಕಾರ್ಮುಕಮ್ ಮಹಾಬಲಂ ವಾಸವತುಲ್ಯವಿಕ್ರಮಮ್|
ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಕೋ ವಿಷಹೇತ ರಾಘವಮ್ ಹೂತಾಶನಂ ದೀಪ್ತ ಮಿವಾನಿಲೇರಿತಮ್||64||
ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ರಾಘವ ಮಾಜಿಮರ್ದನಮ್ ದಿಶಾಗಜಂ ಮತ್ತಮಿವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್|
ಸ ಹೇತ ಕೋ ವಾನರಮುಖ್ಯ ಸಂಯುಗೇ ಯುಗಾಂತ ಸೂರ್ಯಪ್ರತಿಮಂ ಶರಾರ್ಚಿಷಮ್||65||

ಸ|| ರಣಾವಮರ್ದಿನಃ ಮಹಾತ್ಮನಃ ತಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾಃ ಮಯಾ ಶ್ರುತಾಃ ದೃಷ್ಟಾಶ್ಚ ಸಂಯುಗೇ| ದೇವಗಂಧರ್ವಭುಜಂಗರಾಕ್ಷಸಾಃ ರಾಮೇನ ಸಮಾಃ ನ ಹಿ||ಚಿತ್ರಕಾರ್ಮುಕಂ ಮಹಾಬಲಂ ವಾಸವತುಲ್ಯವಿಕ್ರಮಂ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಅನಿಲೇರಿತಂ ದೀಪ್ತಂ ಹುತಾಸನಂ ಇವ ತಂ ರಾಘವಂ ಸಯತಿ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಕಃ ವಿಷಹೇತಃ||ವಾನರಮುಖ್ಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಆಜಿಮರ್ದನಂ ಮತ್ತಂ ದಿಶಗಜಂ ಇವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಶರಾರ್ಚಿಷಂ ಯುಗಾಂತಸೂರ್ಯಪ್ರತಿಮಂ ರಾಘವಂ ಸಂಯುಗೇ ಕಃ ಸಹೇತ್ ||

'I have heard and seen the valor of the great one who is a crusher of enemies in the war. There is no one equal to Ram in Devas, Gandharvas, Bhujangas, and Rakshasas. The wielder of powerful bow, endowed with great strength, is equal to Vasava in strength. He is like a blazing fire whipped by wind. Who can withstand the power of Rama along with Lakshmana. Oh Chief of Vanaras ! Who can withstand Rama along with Lakshmana, who are steady like the intoxicated elephants supporting the quarters , whose rays of arrows resemble the rays of the Sun at the time of deluge '.

ಸ ಮೇ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಪತಿಂ ಸಯೂಧಪಂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಿಹೋಪಪಾದಯ|
ಚಿರಾಯ ರಾಮಂ ಪ್ರತಿ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾಮ್ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಂ ವಾನರಮುಖ್ಯ ಹರ್ಷಿತಾಂ||66||

ಸ|| ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಃ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಂ ಸಯೂಥಪಂ ಪತಿಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಇಹ ಉಪಪಾದಯ | ವಾನರಮುಖ್ಯ ರಾಮಂ ಪ್ರತಿ ಚಿರಾಯ ಶೋಕಕರ್ಶಿತಾಂ ಮಾಂ ಹರ್ಷಿತಾಂ ಕುರುಷ್ವ||

' Oh Best of Vanaras, Bring him along with Lakshmana and the army of Vanaras here quickly. Oh Chief of Vanaras delight make me who is immersed in sorrow thinking of Rama'.

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

||om tat sat||