||Sundarakanda ||

|| Sarga 56||( Slokas in Gujarati )

 

Sanskrit Sloka text in Devanagari, Gujarati, Kannada, Telugu , and English

સુન્દરકાંડ.
અથ ષટ્પંચાશસ્સર્ગઃ||

તતસ્તુ શિંશુપામૂલે જાનકીં પર્યુપસ્થિતામ્|
અભિવાદ્યાબ્રવીદિષ્ટ્યા પશ્યામિ ત્વામિહાક્ષતામ્||1||

સ|| તતઃ શિંશુપામૂલે પર્યુપસ્થિતાં જાનકીં અભિવાદ્ય બ્રવીત્ | દિષ્ટ્યા ત્વાં અક્ષતાં ઇહ પશ્યામિ||

Then offering salutations to Sita sitting under the Simsupa tree, he said,' Luckily I am seeing you unharmed'.

તતસ્તં પ્રસ્થિતં સીતા વીક્ષમાણા પુનઃ પુનઃ|
ભર્તૃસ્નેહાન્વિતં વાક્યં હનુમંતં અભાષત||2||
કામમસ્ય ત્વમેવૈકઃ કાર્યસ્ય પરિસાધને|
પર્યાપ્તઃ પરવીરઘ્નઃ યશસ્યઃ તે બલોદયઃ||3||
શરૈસ્તુ સંકુલાં કૃત્વા લંકામ્ પરબલાર્દનઃ|
માં નયેદ્યદિ કાકુત્‍સ્થઃ તત્ તસ્ય સદૃશં ભવેત્||4||
તદ્યથા તસ્ય વિક્રાન્તમનુરૂપં મહાત્મનઃ|
ભવત્યાહવશૂરસ્ય તથા ત્વમુપપાદય||5||

સ|| તતઃ પ્રસ્થિતં હનુમંતં વીક્ષમાણા સીતા ભર્તૃસ્નેહાન્વિતં વાક્યં અભાષત||અસ્ય કાર્યસ્ય પરિસાધને કામં ત્વં એકં એવ પર્યાપ્તઃ | અસ્ય તે બલોદયઃ યશસ્યઃ || પરબલાર્દનઃ કાકુત્‍સ્થઃ શરૈસ્તુ લંકાં સંકુલાં કૃત્વા યદિ માં નયેત્ તત્ તસ્ય સદૃશં ભવેત્ ||તત્ મહાત્મનઃ આહવશૂરસ્ય તસ્ય વિક્રાંતં અનુરૂપં યથા ભવતિ તથા ત્વં ઉપપાદય ||

Then seeing Hanuman who is all set to go, Sita spoke words showing her love to her husband. ' For this mission to be accomplished surely you alone are capable. With this you attain fame and strength. If the slayer of enemy forces, Kakutstha, creating distress all over Lanka with his arrows and takes me back that will be worthy of him. You act in a way that is worthy of him who is chivalrous in battle , who is a great soul'.

તદર્થોપહિતં વાક્યં પ્રશ્રિતં હેતુસંહિતમ્|
નિશમ્ય હનુમાંસ્તસ્યા વાક્ય મુત્તરમબ્રવીત્||6||

સ|| હનુમાન્ પ્રશ્રિતં તત્ હેતુસંહિતં અર્થોપહિતં તસ્યાઃ વાક્યં નિશમ્ય હનુમાન્ વાક્યં ઉત્તરં અબ્રવીત્ |

Hanuman hearing those properly inclined, meaningful words supported with reason, spoke in response.

ક્ષિપ્રમેષ્યતિ કાકુ‍ત્‍સ્થો હર્યૃક્ષપ્રવરૈર્વૃતઃ|
યસ્તે યુધિ વિજિત્યારીન્ શોકં વ્યપનયિષ્યતિ||7||
એવમાશ્વાસ્ય વૈદેહીં હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ|
ગમનાય મતિં કૃત્વા વૈદેહીં અભ્યવાદયત્||8||
તતસ્સ કપિશાર્દૂલઃ સ્વામિસંદર્શનોત્સુકઃ|
આરુરોહ ગિરિશ્રેષ્ઠં અરિષ્ઠં અરિમર્દનઃ||9||

સ|| કાકુત્‍સ્થઃ હર્યક્ષુ પ્રવરૈઃ વૃતઃ ક્ષિપ્રં એષ્યતિ | યઃ યુધિ અરીન્ વિજિત્ય તે શોકમ્ વ્યપનયિષ્યતિ ||વૈદેહીં એવં અશ્વાસ્ય હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ ગમનાય મતિં કૃત્વા વૈદેહીં અભ્યવાદયત્ ||તતઃ કપિશાર્દૂલઃ સ્વામિસંદર્શનોત્સુકઃ અરિષ્ઠં ગિરિશ્રેષ્ઠં અરિમર્દનઃ આરુરોહ ||

' Kakutstha will come quickly along with Vanara chiefs. He having won the enemies in the battle will remove your sorrow'. Thus having assured Vaidehi , Hanuman the son of wind god, having made up his mind to go offered salutations to Vaidehi. Then the tiger among Vanaras and crusher of foes, eager for meeting the Lord, ascended the best of mountains, Arishta.

તુંગપદ્મકજુષ્ટાભિઃ નીલાભિર્વનરાજિભિઃ|
સોત્તરીયમિવાંભોદૈઃ શૃંગાંતરવિલમ્બિભિઃ||10||
બોધ્યમાનમિવ પ્રીત્યા દિવાકરકરૈઃ શુભૈઃ|
ઉન્મિષન્તમિવોદ્દૂતૈઃ લોચનૈરિવ ધાતુભિઃ||11||

સ|| તુંગપદ્મકજુષ્ટાભિઃ નીલાભિઃ વનરાજિભિઃ શૃંગાંતર વિલમ્બિભિઃ અંબોધૈઃ સ ઉત્તરીયં ઇવ (અસ્તિ)||શુભૈઃ દિવાકરકરૈઃ પ્રીત્યા બોધ્યમાનં ઇવ (અસ્તિ) ઉદ્ધૂતૈઃ લોચનૈરિવ ધાતુભી ઉન્મિષન્તં ઇવ ||

The mountain was having forest ranges full of tall Padmaka trees and the dark ones. The clouds hanging between peaks looked like an upper garment. The auspicious Sun rays were as though affectionately waking up ( the mountain). The minerals pushed up by the wind were like eyes that are opening up.

તોયૌઘનિસ્સ્વનૈર્મંદ્રૈઃ પ્રાધીત મિવ પર્વતમ્|
પ્રગીતમિવ વિસ્પષ્ટૈઃ ર્નાનાપ્રસ્રવણસ્વનૈઃ||12||
દેવદારુભિરત્યુચ્ચૈઃ ઊર્ધ્વબાહુમિવ સ્થિતમ્|
પ્રપાત જલનિર્ઘોષૈઃ પ્રાકૃષ્ટ મિવ સર્વતઃ||13||

સ|| મન્દ્રૈઃ તોયૌઘનિશ્વનૈઃ પ્રાધીતં ઇવ વિસ્પષ્ટૈઃ નાનાપ્રસ્રવણ સ્વનૈઃ પ્રગીતં ઇવ પર્વતમ્|| અત્યુચ્ચૈઃ દેવદારુભિઃ ઊર્ધ્વબાહું ઇવ સ્થિતં | પ્રપાત જલનિર્ઘોષૈઃ સર્વતઃ પ્રાકૃષ્ટં ઇવ |

The loud sounds of gurgling waters were like reciting (mantras) with specific sounds. The different kinds of sounds of water falls were as though the mountain was singing. The tall Devadarus were like one standing with the arms raised. The sounds of water falls all over were like reverberations.

વેપમાન મિવ શ્યામૈઃ કંપમાનૈઃ શરદ્ઘનૈઃ|
વેણુભિર્મારુતોદ્દૂતૈઃ કૂજન્તમિવ કીચકૈઃ||14||
નિશ્સ્વસન્તમિવામર્ષાત્ ઘોરૈરાશીવિષોત્તમૈઃ|
નીહારકૃતગંભીરૈઃ ધ્યાયન્તમિવ ગહ્વરૈઃ||15||

સ|| શ્યામૈઃ કંપમાનૈઃ શરદ્ઘનૈઃ વેપમાનં ઇવ| વેણુભિઃ કીચકૈઃ મારુતોદ્ધૂતૈઃકીચકૈઃ કૂજંતં ઇવ ( અસ્તિ) ||ઘોરૈઃ આશીવિષોત્તમૈઃ નિઃશ્વશંતં ઇવ| નીહારકૃત ગંભીરૈઃ ગહ્વરૈઃ ધ્યાયન્તં ઇવ ||

The mountain appeared trembling with dark clouds of autumn. The hollow bamboos hit by the winds made sweet noises like bamboo flutes . (The mountain sounds were) like the hissing sounds of dreadful poisonous snakes. The caves majestically covered with mist were as though meditating.

મેઘપાદનિભૈઃ પાદૈઃ પ્રકાન્તમિવ સર્વતઃ|
જૃંભમાન મિવાકાશે શિખરૈરભ્રમાલિભિઃ||16||
કૂટૈશ્ચ બહુધા કીર્ણૈઃ શોભિતં બહુકન્દરૈઃ|
સાલતાલાશ્વકર્ણૈશ્ચ વંશૈશ્ચ બહુભિર્વૃતમ્||17||

સ||મેઘપાદનિભૈઃ પાદૈઃ સર્વતઃ પ્રકાન્તમિવ અભ્રમાલિભિઃ શિખરૈઃ આકાશે જૃંભમાણં ઇવ||બહુધા કીર્ણૈઃ બહુકંદરૈઃ કૂટૈશ્ચ શોભિતં | બહુભિઃ સાલતાલાશ્વકર્ણૈશ્છ વંશૈશ્ચ વ્તતં||

The ranges of foothills appearing like feet of the clouds and the peaks like garlands of clouds , it made one look like yawning. With many kinds of caves and mountain peaks it was delightful. It was covered with many Sala, Tala, and Aswakarna trees, as well as bamboos and reeds.

લતાવિતાનૈર્વિતતૈઃ પુષ્પવદ્ભિરલંકૃતમ્|
નાનામૃગ ગણાકીર્ણં ધાતુનિષ્યન્દભૂષિતમ્||18||
બહુપ્રસ્રવણોપેતં શિલાસંચયસંકટમ્|
મહર્ષિયક્ષગંધર્વ કિન્નરોરુગસેવિતમ્||19||
લતાપાદસંઘાતં સિંહાધ્યુષિતકન્દરમ્|
વ્યાઘ્રસંઘસમાકીર્ણં સ્વાદુમૂલફલદ્રુમમ્||20||

સ||વિતતૈઃ પુષ્પવદ્ભિઃ લતાવિતાનૈઃ અલંકૃતં નાનામૃગગણાકીર્ણં ધાતુનિષ્યંદભૂષિતમ્ ||બહુપ્રશ્રવણોપેતં શિલાસંચયસંકટં મહર્ષિ યક્ષ ગંધર્વ કિન્નરઃ ઉરુગઃ સેવિતમ્||લતાપાદપસંઘાતં સિંહાધ્યુષિતકન્દરમ્ વ્યાઘ્ર સંઘ સમાકીર્ણં સ્વાદુમૂલફલાદ્રુમમ્||

It was spread with creepers filled with flowers and there were herds of many types of animals. the mountain was decorated with colorful minerals dropping down. With many waterfalls with heaps of rocks making the flow of water difficult, it was inhabited by sages, Yakshas, Gandharvas, Kinnaras and Nagas. With clusters of creepers and trees, trees bearing tasty fruits and roots , caves inhabited by lions were scattered all over.

તં આરુરોહ હનુમાન્ પર્વતં પવનાત્મજઃ|
રામદર્શન શીઘ્રેણ પ્રહર્ષેણાભિચોદિતઃ||21||
તેન પાદતલાક્રાન્તા રમ્યેષુ ગિરિસાનુષુ|
સઘોષાઃ સમસીર્યન્ત શિલાઃ ચૂર્ણીકૃતાસ્તતઃ||22||

સ|| પવનાત્મજઃ હનુમાન્ રામદર્શન શીઘ્રેણ પ્રહર્ષેણ અભિચોદિતઃ તં પર્વતં આરુરોહ|| તતઃ રમ્યેષુ ગિરિસાનુષુ તેન પાદતલાક્રાંતાઃ શિલાઃ સુઘોષાઃ ચૂર્ણીકૃતાઃ સમસીર્યન્ત||

Hanuman, the son of wind god, with joy and anxious to see Rama soon, ascended the mountain happily. The rocks on beautiful mountain ranges crushed under Hanuman's feet, making a loud noise rolled down reduced to powder.

સ તં આરુહ્ય શૈલેંદ્રં વ્યવર્થત મહાકપિઃ|
દક્ષિણાદુત્તરં પારં પ્રાર્થયન્ લવણાંભસઃ||23||
અધિરુહ્ય તતો વીરઃ પર્વતં પવનાત્મજઃ|
દદર્શ સાગરં ભીમં મીનોરગનિષેવિતમ્||24||

સ||સઃ મહાકપિઃ લવણાંભસઃ દક્ષિણાત્ ઉત્તરં પારં પ્રાર્થયન્ તં શૈલેંદ્રં આરુહ્ય વ્યવર્ધત||તતઃ વીરં પવનાત્મજઃ પર્વત્ં અધિરુહ્ય મીનોરુગનિષેવિતં ભીમં સાગરં દદર્શ||

The great Vanara wishing to cross the ocean from the southern tip to northern shore having climbed the mountain grew in size. Then the heroic son of wind god having climbed the mountain saw the fearsome ocean inhabited by fishes and snakes.

સ મારુત ઇવાઽકાશં મારુતસ્યાઽત્મસંભવઃ|
પ્રપેદે હરિશાર્દૂલો દક્ષિણાદુત્તરં દિશમ્||25||
સ તદા પીડિતસ્તેન કપિના પર્વતોત્તમઃ|
રરાસ સહ તૈર્ભૂતૈઃ પ્રવિશન્ વસુધાતલમ્||26||
કમ્પમાનૈશ્ચ શિખરૈઃ પતદ્ભિરપિ ચ દ્રુમૈઃ|

સ|| મારુતસ્ય આત્મસંભવઃ સા હરિશાર્દૂલઃ દક્ષિણાત્ ઉત્તરં દિશં મારુતઃ ઇવ આકાશં પ્રપેદે||સ તદા તેન કપિના પીડિતઃ સઃ પર્વતોત્તમઃ ભૂતૈઃ સહ વસુધાતલં પ્રવિશન્ કંપમાનૈઃ શિખરૈઃ પતત્ભિઃ દ્રુમૈઃ રરાસ||

The son of wind god, tiger among the Vanaras, leaped in to the sky form the south towards north like wind god. Then pressured by the Vanara the best of mountains entered the earth along with all creatures , with its mountain tops shaken and trees falling making great sound.

તસ્યોરુ વેગોન્મથિતાઃ પાદપાઃ પુષ્પશાલિનઃ||27||
નિપેતુર્ભૂતલે રુગ્ણાઃ શક્રાયુધ હતા ઇવ|
કન્દરાન્તરસંસ્થાનં પીડિતાનાં મહૌજસામ્||28||
સિંહાનાં નિનદો ભીમો નભો ભિન્દન્ સ શુશ્રુવે|

સ|| તસ્ય ઉરુવેગાત્ મથિતાઃ પુષ્પશાલિનઃ પાદપાઃ રુગ્ણાઃ શક્રાયુધહતા ઇવ ભૂતલે નિપેતુઃ||કન્દરાન્તર સંસ્થાનમ્ પીડિતાં મહૌજસાં સિંહાનાં ભીમઃ સઃ નિનાદઃ નભઃ ભિન્દન્ શુશ્રુવે||

Shaken by the force of his thighs , the blossoming trees fell on the ground like sick people struck down by Indra's thunderbolt. The terrific roar of lions residing in those crushed caves was heard cracking the sky .

સ્રસ્તાવ્યાવૃત્ત વસના વ્યાકુલીકૃતભૂષણાઃ||29||
વિદ્યાધર્યઃ સમુત્પેતુઃ સહસા ધરણી ધરાત્|
અતિપ્રમાણા બલિનો દીપ્તજિહ્વા મહાવિષાઃ||30||
નિપીડિત શિરોગ્રીવા વ્યચેષ્ટન્ત મહાહયઃ|

સ|| વિધ્યાધર્યઃ ત્રસ્તવ્યાવૃતવસના વ્યાકુલીકૃત ભૂષણાઃ સહસા ધરણી ધરાત્ સમુત્પેતુઃ||અતિપ્રમાણઃ બલિનઃ દીપ્તજિહ્વાઃ મહાવિષાઃ મહાહયઃ નિપીડિતશિરોગ્રીવાઃ વ્યચેષ્ટન્ત||

The Vidyadharas who were afraid , with their clothes slipped in fear with ornaments disarrayed at once flew from the mountain. Strong and highly poisonous snakes huge in size with glowing tongues were pressed on their heads and necks ( by hanuman taking a leap).

કિન્નરોરગ ગંધર્વયક્ષવિદ્યાધરસ્તદા||31||
પીડિતં તં નગરં ત્યક્ત્વા ગગનમાસ્થિતાઃ|
સ ચ ભૂમિધરઃ શ્રીમાન્ બલિના તેન પીડિતઃ||32||
સ વૃક્ષશિખરોદગ્રઃ પ્રવિવેશ રસાતલમ્|

સ|| તદા કિન્નરોરગ ગંધર્વયક્ષવિદ્યાધરઃ પીડિતં તં નગવરમ્ ત્યક્ત્વા ગગનં આસ્થિતાઃ||બલિના તેન પીડિતઃ સવૃક્ષશિખરોદગ્રઃ શ્રીમાન્ સઃ ભૂમિધરશ્ચ રસાતલં પ્રવિવેશ||

Then the Kinnaras, Gandharvas, Yakshas, Vidyadharas left the pressured mountain and occupied the sky. Pushed by the powerful one , the mountain along with the trees and its peaks sank into the underworld.

દશયોજનવિસ્તારઃ ત્રિંશદ્યોજનમુચ્છ્રિતઃ||33||
ધરણ્યામ્ સમતાં યાતઃ સ બભૂવ ધરાધરઃ|

સ|| દશયોજનવિસ્તારઃ ત્રિંશત્ યોજનં ઉચ્છ્રિતં ધરાધરઃ ધરણ્યાં સમતાં યાતઃ બભૂવ||

Ten Yojana wide and thirty yojana high that mountain was levelled to ground.

સ લિલિંગ યિષુર્ભીમં સલીલં લવણાર્ણવમ્||34||
કલ્લોલાસ્ફાલ વેલાન્ત મુત્પપાત નભો હરિઃ||35||

સ|| સ હરિઃ ભીમં કલ્લોલાસ્ફાલવેલાં તં લવણાર્ણવમ્ સલીલં લિલિંઘયિષુઃ નભઃ ઉત્પપાત||

The Vanara desiring to cross the ocean of salt water with huge waves dashing towards the shore leaped into the sky.

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે ષટ્પંચાશસ્સર્ગઃ ||

Thus ends the fifty sixth Sarga of Sundarakanda in Ramayana the first poem ever composed in Sanskrit by the first poet sage Valmiki.

|| om tat sat||