||సుందరకాండ శ్లోకాలు||

|| పారాయణముకోసము||

|| సర్గ 6 ||

 

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English
|| ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ షష్టస్సర్గః

స నికామం విమానేషు విషణ్ణః కామరూపధృత్|
విచచార పునర్లఙ్కాం లాఘవేన సమన్వితః||1||

అససాదాథ లక్ష్మీవాన్ రాక్షసేన్ద్ర నివేశనమ్|
ప్రాకారేణార్కవర్ణేన భాస్వరేణాభిసంవృతమ్||2||

రక్షితం రాక్షసైర్ఘోరైః సింహైరివమహద్వనమ్|
సమీక్షమాణో భవనం చకాశే కపికుంజరః||3||

రూప్యకోపహితైశ్చిత్రైః తోరణైర్హేమభూషితైః|
విచిత్రాభిశ్చ కక్షాభిః ద్వారైశ్చరుచిరైర్వృతమ్ ||4||

గజాస్థితైర్మహామాత్రైః శూరైశ్చవిగతశ్రమైః|
ఉపస్థితం అసంహార్యైః హరయై స్యందనయాయిభిః||5||

సింహవ్యాఘ్రతనుత్రాణైః దాన్తకాఞ్చనరాజతైః|
ఘోషవద్భిః విచిత్రైశ్చ సదా విచరితం రథైః||6||

బహురత్న సమాకీర్ణం పరార్ధ్యాసనభాజనమ్|
మహారథసమావాసమ్ మహారథమహాస్వనమ్||7||

దశ్యైశ్చ పరమోదారైః తైః తైశ్చ మృగపక్షిభిః|
వివిధైర్బహుసాహస్రైః పరిపూర్ణం సమన్తతః||8||

వినీతైరంతపాలైశ్చ రక్షోభిశ్చ సురక్షితమ్|
ముఖ్యాభిశ్చ వరస్త్రీభిః పరిపూర్ణం సమన్తతః||9||

ముదిత ప్రమదారత్నం రాక్షసేన్ద్ర నివేశనమ్|
వరాభరణసంహాద్రైః సముద్రస్స్వననిస్స్వనమ్||10||

తద్రాజగుణసంపన్నం ముఖ్యైశ్చాగరుచందనైః|
మహాజనైః సమాకీర్ణం సింహైరివ మహద్వనమ్||11||

భేరీమృదఙ్గాభిరుతం శఙ్ఖఘోషనినాదితమ్|
నిత్యార్చితం పర్వహుతం పూజితం రాక్షసైస్సదా||12||

సముద్రమివ గమ్భీరం సముద్రస్వననిస్స్వనమ్|
మహాత్మనోమహద్వేశ్మ మహారత్న పరిఛ్ఛదమ్|| 13||

మహారత్న సమాకీర్ణం దదర్శ స మహాకపిః|
విరాజమానం వపుషాగజాశ్వరథసంకులమ్||14||

లంకాభరణమిత్యేవ సోఽమన్యత మహాకపిః|
చచార హనుమాంస్తత్ర రావణస్య సమీపతః||15||

గృహాద్గృహం రాక్షసానాం ఉద్యానాని చ వానరః|
వీక్షమాణో హ్యసంత్రస్తః ప్రాసాదాంశ్చ చచార సః||16||

అవప్లుత్య మహావేగః ప్రహస్తస్య నివేశనమ్|
తతోఽన్యత్ పుప్లువే వేశ్మ మహాపార్శ్వస్య వీర్యవాన్||17||

అథ మేఘ ప్రతీకాశం కుంభకర్ణనివేశనమ్|
విభీషణస్య చ తథాపుప్లువే స మహాకపిః||18||

మహోదరస్య చ గృహం విరూపాక్షస్య చైవ హి|
విద్యుజ్జిహ్వస్య భవనం విద్యున్మాలేస్తధైవచ ||19||

వజ్రదంష్ట్రస్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః|
శుకస్య చ మహాతేజాః సారణస్య చ ధీమతః||20||

తథా చేంద్రజితోవేశ్మ జగామ హరియూధపః|
జంబుమాలే స్సుమాలేశ్చ జగామ హరిసత్తమః||21||

రశ్మి కేతోశ్చ భవనం సూర్య శత్రోస్తథైవచ |
వజ్రకాయస్య చ తథా పుప్లువే స మహాకపిః ||22||

ధూమ్రాక్షస్య చ సంపాతేః భవనం మారుతాత్మజః|
విద్యుద్రూపస్య భీమస్య ఘనస్య విఘనస్య చ||23||

శుకనాసస్య వక్రస్య శఠస్య వికటస్య చ|
బ్రహ్మకర్ణస్య దంష్ట్రస్య రోమశస్య చ రక్షసః||24||

యుద్ధోన్మత్తస్య మత్తస్య ధ్వజగ్రీవస్య నాదినః|
విద్యుజ్జిహ్వేన్ద్రజిహ్వానాం తథా హస్తిముఖస్య చ||25||

కరాళస్య పిశాచస్య శోణితాక్షస్య చైవ హి|
క్రమమాణం క్రమేణైవ హనుమామ్మారుతాత్మజః||26||

తేషు తేషు మహార్హేషు భవనేషు మహాయశాః|
తేషాం వృద్ధిమతాం వృద్ధిం దదర్శ స మహాకపిః||27||

సర్వేషాం సమతిక్రమ్య భవనాని సమంతతః |
అససాదాథ లక్ష్మీవాన్ రాక్షసేన్ద్రనివేశనమ్|| 28||

రావణస్యోపశాయిన్యో దదర్శ హరిసత్తమః|
విచరన్ హరిశార్దూలో రాక్షసీర్వికృతేక్షణః||29||

శూలముద్గరహస్తాశ్చ శక్తితోమరధారిణీః|
దదర్శ వివిధాన్ గుల్మాన్ తస్య రక్షఃపతేర్గృహే||30||

రాక్షాసాంశ్చ మహాకాయాన్ నానా ప్రహరణోద్యతాన్|
రక్తాన్ శ్వేతాన్ సితాంశ్ఛైవ హరీంశ్చాపి మహాజవాన్||31||

కులీనాన్ రూపసంపన్నాన్ గజాన్పరగజారుజాన్|
నిష్టితాన్ గజశిక్షయాం ఐరావతసమాన్యుధి||32||

నిహంతౄన్పరశైన్యానాం గృహే తస్మిన్ దదర్శ సః|
క్షరతశ్చ యథామేఘాన్ స్రవతశ్చ యథా గిరీన్||33||

మేఘస్తనిత నిర్ఘోషాన్ దుర్ధర్షాన్ సమరే పరైః|
సహస్రం వాహినీస్తత్ర జాంబూనదపరిష్కృతాః||34||

హేమజాలపరిచ్చన్నాః తరుణాదిత్యసన్నిభాః|
దదర్శ రాక్షసేన్ద్రస్య రావణస్య నివేశనే||35||

శిబికా వివిధాకారాః స కపిర్మారుతాత్మజః|
లతాగృహాణి చిత్రాణి చిత్రశాలాగృహాణిచ||36||

క్రీడాగృహాణి చాన్యాని దారుపర్వతకానపి|
కామస్య గృహకం రమ్యం దివాగృహకమేవచ ||37||

దదర్శ రాక్షసేన్ద్రస్య రావణస్య నివేశనే|
సమన్దరగ్రిప్రఖ్యం మయూరస్థానసంకులమ్||38||

ధ్వజయష్టిభి రాకీర్ణం దదర్శ భవనోత్తమమ్|
అనేకరత్నసంకీర్ణం నిధిజాలం సమంతతః||39||

ధీరనిష్టితకర్మాంతం గృహం భూతపతేరివ|
అర్చిర్భిశ్చాపి రత్నానాం తేజసా రావణస్య చ||40||

విరరాజాథ తద్వేశ్మ రశ్మిమానివ రశ్మిభిః|
జాంబూనదమయాన్యేన శయనాన్ ఆసనానిచ||41||

భాజనాని చ ముఖ్యాని దదర్శ హరియూథపః|
మధ్వాసవకృతక్లేదం మణిభాజనసంకులమ్||42||

మనోరమ మసంబాధం కుబేరభవనం యథా|
నూపురాణాం చ ఘోషేణ కాఞ్చీనాం నినదేన చ||43||

మృదఙ్గతలఘోషైశ్చ ఘోషవద్భిర్వినాదితమ్|
ప్రాసాదసంఘాతయుతం స్త్రీరత్నశతసంకులమ్||
సుపూఢ్యకక్ష్యం హనుమాన్ ప్రవివేశ మహాగృహమ్||44||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే షష్ఠ స్సర్గః||

 

|| Om tat sat ||