||Sundarakanda ||

|| Sarga 8|( Summary in Sanskrit )

 

||om tat sat||

सुंदरकांड.
अथ अष्टमस्सर्गः

वीरः पवनात्मजः कपिः भवनस्य तस्य मध्ये संस्थितंमहत् विमानं ददर्श। तत् विमानं मणिवज्रचित्रितं जम्बूनदजालकृत्रिमम् अपि अस्ति। तत् अप्रमेय अप्रतीकारकृत्रिमम् विमानं स्वयं विश्वकर्मणा साधु कृतं इति ।तत् विमानं दिवं गतं वायु पथे प्रतिष्ठितम् आदित्य पथस्य लक्ष्मवत् व्यराजत॥

तत्र विमाने किंचिदपि प्रयत्नतः न कृतं नास्ति। तत्र न महर्हरत्नवत् किंचिदपि नास्ति। ते विशेषाः सुरेष्वपि न नियताः । तत्र न महाविशेषवत् किंचिदपि नास्ति।

तत् विमानं पुष्पकं तपः समाधानपराक्रमार्जितम्। तत् विमानं मनः समाधानविचार चारिणम्। तत् विमानं अनेक संस्थान विशेषनिर्मितम् । ततः ततः तुल्यविशेष दर्शनम्॥

तत् विमानं मनः समाधाय तु शीघ्र गामिनं। दुरावरं मारुततुल्यगामिनं। पुण्यकृतां महात्मनां महार्थिनाम्। यशस्विनामग्र्यमुदाम् इव आलयं॥

तत् विमानं विशेषं आलंब्यविशेष संस्थितं। तत् विमानं विचित्रकूटं बहुकूटमंडितम् अस्ति। निर्मलं शरद् इन्दु इव मनोभिरामं। गिरे शिखरं यथा विचित्रकूटं (अपि अस्ति)।

यं विमानं सहस्रः कुण्डलशोभिताननः महाशनाः व्योमचराः निशाचराः विवृत विध्वस्त विशाल लोचनाः महाजवाः भूतगणाः वहंति तं विमानं महा कपिः ददर्श॥ तत् वानरसत्तमः तत् उत्तमं पुष्पकं विमानं वसंतपुष्कोत्तरचारुदर्शनं वसंत मासादपि कान्त दर्शनम् तं विमानं ददर्श।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकीये
चतुर्विंशत् सहस्रिकायां संहितायाम्
श्रीमत्सुंदरकांडे अष्टमस्सर्गः॥

॥ओम् तत् सत्॥

**********************
సుందరకాండ.
అథ అష్టమస్సర్గః

వీరః పవనాత్మజః కపిః భవనస్య తస్య మధ్యే సంస్థితంమహత్ విమానం దదర్శ| తత్ విమానం మణివజ్రచిత్రితం జమ్బూనదజాలకృత్రిమమ్ అపి అస్తి| తత్ అప్రమేయ అప్రతీకారకృత్రిమమ్ విమానం స్వయం విశ్వకర్మణా సాధు కృతం ఇతి |తత్ విమానం దివం గతం వాయు పథే ప్రతిష్ఠితమ్ ఆదిత్య పథస్య లక్ష్మవత్ వ్యరాజత||

తత్ర విమానే కించిదపి ప్రయత్నతః న కృతం నాస్తి| తత్ర న మహర్హరత్నవత్ కించిదపి నాస్తి| తే విశేషాః సురేష్వపి న నియతాః | తత్ర న మహావిశేషవత్ కించిదపి నాస్తి|

తత్ విమానం పుష్పకం తపః సమాధానపరాక్రమార్జితమ్| తత్ విమానం మనః సమాధానవిచార చారిణమ్| తత్ విమానం అనేక సంస్థాన విశేషనిర్మితమ్ | తతః తతః తుల్యవిశేష దర్శనమ్||

తత్ విమానం మనః సమాధాయ తు శీఘ్ర గామినం| దురావరం మారుతతుల్యగామినం| పుణ్యకృతాం మహాత్మనాం మహార్థినామ్| యశస్వినామగ్ర్యముదామ్ ఇవ ఆలయం||

తత్ విమానం విశేషం ఆలంబ్యవిశేష సంస్థితం| తత్ విమానం విచిత్రకూటం బహుకూటమండితమ్ అస్తి| నిర్మలం శరద్ ఇన్దు ఇవ మనోభిరామం| గిరే శిఖరం యథా విచిత్రకూటం (అపి అస్తి)|

యం విమానం సహస్రః కుణ్డలశోభితాననః మహాశనాః వ్యోమచరాః నిశాచరాః వివృత విధ్వస్త విశాల లోచనాః మహాజవాః భూతగణాః వహంతి తం విమానం మహా కపిః దదర్శ|| తత్ వానరసత్తమః తత్ ఉత్తమం పుష్పకం విమానం వసంతపుష్కోత్తరచారుదర్శనం వసంత మాసాదపి కాన్త దర్శనమ్ తం విమానం దదర్శ|

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే ఆదికావ్యే వాల్మీకీయే
చతుర్వింశత్ సహస్రికాయాం సంహితాయామ్
శ్రీమత్సుందరకాండే అష్టమస్సర్గః||
||ఓమ్ తత్ సత్||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


||Om tat sat||