||Sundarakanda ||

|| Sarga 25||( Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English


||ಓಂ ತತ್ ಸತ್||

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಪಂಚವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ತಥಾ ತಾಸಾಂ ವದನ್ತೀನಾಂ ಪರುಷಂ ದಾರುಣಂ ಬಹು|
ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಅಸೌಮ್ಯಾನಾಂ ರುರೋದ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ||1||

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾತು ವೈದೇಹೀ ರಾಕ್ಷಸೀಭಿರ್ಮನಸ್ವಿನೀ
ಉವಾಚ ಪರಮತ್ರಸ್ತಾ ಭಾಷ್ಪಗದ್ಗದಯಾ ಗಿರಾ||2||

ನ ಮಾನುಷೀ ರಾಕ್ಷಸಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾಭವಿತುಮರ್ಹತಿ|
ಕಾಮಂ ಖಾದತ ಮಾಂ ಸರ್ವಾ ನ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ವೋ ವಚಃ||3||

ಸಾ ರಾಕ್ಷಸೀಮಧ್ಯಗತಾ ಸೀತಾ ಸುರಸುತೋಪಮಾ|
ನ ಶರ್ಮ ಲೇಭೇ ದುಃಖಾರ್ತಾ ರಾವಣೇನ ತರ್ಜಿತಾ||4||

ವೇಪತೇಸ್ಮಾಧಿಕಂ ಸೀತಾ ವಿಶನ್ತೀವಾಙ್ಗ ಮಾತ್ಮನಃ|
ವನೇ ಯೂಧಪರಿಭ್ರಷ್ಟಾ ಮೃಗೀ ಕೋಕೈ ರಿವಾರ್ದಿತಾ ||5||

ಸಾ ತ್ವಶೋಕಸ್ಯ ವಿಪುಲಾಂ ಶಾಖಾ ಮಾಲಮ್ಬ್ಯ ಪುಷ್ಪಿತಾಮ್|
ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ ಶೋಕೇನ ಭರ್ತಾರಂ ಭಗ್ನಮಾನಸಾ||6||

ಸಾ ಸ್ನಾಪಯನ್ತೀ ವಿಪುಲೌ ಸ್ತನೌ ನೇತ್ರಜಲಸ್ರವೈಃ|
ಚಿನ್ತಯನ್ತೀ ನ ಶೋಕಸ್ಯ ತದಾನ್ತ ಮಧಿಗಚ್ಚತಿ||7||

ಸಾ ವೇಪಮಾನಾ ಪತಿತಾ ಪ್ರವಾತೇ ಕದಳೀ ಯಥಾ|
ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಭಯತ್ರಸ್ತಾ ವಿವರ್ಣವದನಾಽಭವತ್||8||

ತಸ್ಯಾ ಸ್ಸಾ ದೀರ್ಘವಿಪುಲಾ ವೇಪನ್ತ್ಯಾ ಸೀತಯಾ ತದಾ|
ದದೃಶೇ ಕಮ್ಪಿನೀ ವೇಣೀ ವ್ಯಾಳೀವ ಪರಿಸರ್ಪತೀ||9||

ಸಾ ನಿಶ್ಶ್ವಸನ್ತೀ ದುಃಖಾರ್ತಾ ಶೋಕೋಪಹತಚೇತನಾ|
ಅರ್ತಾ ವ್ಯಸೃಜ ದಶ್ರೂಣೀ ಮೈಥಿಲೀ ವಿಲಲಾಪ ಹ||10||

ಹಾರಾಮೇತಿ ಚ ದುಃಖಾರ್ತಾ ಹಾ ಪುನರ್ಲಕ್ಷ್ಮಣೇತಿ ಚ|
ಹಾ ಶ್ವಶ್ರು ಮಮ ಕೌಸಲ್ಯೇ ಹಾ ಸುಮಿತ್ರೇತಿ ಭಾಮಿನೀ||11||

ಲೋಕ ಪ್ರವಾದಃ ಸತ್ಯೋಽಯಂ ಪಣ್ಡಿತೈಸ್ಸಮುದಾಹೃತಃ|
ಅಕಾಲೇ ದುರ್ಲಭೋ ಮೃತ್ಯು ಸ್ಸ್ತ್ರಿಯಾ ವಾ ಪುರುಷಸ್ಯವಾ||12||

ಯತ್ರಾಹ ಮೇವಂ ಕ್ರೂರಾಭೀ ರಾಕ್ಷಸೀಭಿ ರಿಹಾರ್ದಿತಾ|
ಜೀವಾಮಿ ಹೀನಾ ರಾಮೇಣ ಮುಹೂರ್ತಮಪಿ ದುಃಖಿತಾ||13||

ಏಷಽಲ್ಪಪುಣ್ಯಾ ಕೃಪಣಾ ವಿನಶಿಷ್ಯಾಂ ಅನಾಥವತ್|
ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯೇ ನೌಃ ಪೂರ್ಣಾ ವಾಯುವೇಗೈ ರಿವಾಹತಾ||14||

ಭರ್ತಾರಂ ತಂ ಅಪಶ್ಯನ್ತೀ ರಾಕ್ಷಸೀವಶ ಮಾಗತಾ|
ಸೀದಾಮಿ ಖಲು ಶೋಕೇನ ಕೂಲಂ ತೋಯಹತಂ ಯಥಾ||15||

ತಂ ಪದ್ಮದಳಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ಸಿಂಹವಿಕ್ರಾನ್ತ ಗಾಮಿನಮ್|
ಧನ್ಯಾಃ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮೇ ನಾಥಂ ಕೃತಜ್ಞಂ ಪ್ರಿಯವಾದಿನಮ್||16||

ಸರ್ವಥಾ ತೇನ ಹೀನಯಾ ರಾಮೇಣ ವಿದಿತಾತ್ಮನಾ|
ತೀಕ್ಷ್ಣಂ ವಿಷಮಿವಾಽಽಸ್ವಾದ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಮಮ ಜೀವನಮ್||17||

ಕೀದೃಶಂ ತು ಮಹಾಪಾಪಂ ಪುರಾ ಜನ್ಮಾನ್ತರೇ ಕೃತಮ್|
ಯೇನೇದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ದುಃಖಂ ಮಯಾ ಘೋರಂ ಸುದಾರುಣಮ್||18||

ಜೀವಿತಂ ತ್ಯಕ್ತು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಶೋಕೇನ ಮಹತಾ ವೃತಾ|
ರಾಕ್ಷಸೀಭಿಶ್ಚ ರಕ್ಷ್ಯನ್ತ್ಯಾ ರಾಮೋ ನಾಸಾದ್ಯತೇ ಮಯಾ||19||

ಧಿ ಗಸ್ತು ಖಲು ಮಾನುಷ್ಯಂ ಧಿಗಸ್ತು ಪರವಶ್ಯತಾಮ್|
ನ ಶಕ್ಯಂ ಯತ್ಪರಿತ್ಯಕ್ತು ಮಾತ್ಮಚ್ಛನ್ದೇನ ಜೀವಿತಮ್||20||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಪಂಚವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||

|| Om tat sat ||