||Sundarakanda ||

|| Sarga 28||( Only Slokas in Gujarati )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||ઓમ્ તત્ સત્||
સુન્દરકાંડ.
અથ અષ્ટાવિંશસ્સર્ગઃ

સા રાક્ષસેંદ્રસ્ય વચો નિશમ્ય
તદ્રાવણ સ્યા પ્રિય મપ્રિયાર્તા|
સીતા વિતત્રાસ યથા વનાંતે
સિંહાભિપન્ના ગજરાજકન્યા||1||

સા રાક્ષસી મધ્યગતાચ ભીરુ
ર્વાગ્ભિર્ભૃશં રાવણ તર્જિતા ચ|
કાંતારમધ્યે વિજને વિસૃષ્ટા
બાલેવ કન્યા વિલલાપ સીતા||2||

સત્યં બતેદં પ્રવદંતિ લોકે
નાકાલમૃત્યુર્બવતીતિસંતઃ|
યત્રાહમેવં પરિભર્ત્સ્ય માના
જીવામિ કિંચિત્ ક્ષણમપ્યપુણ્યા|| 3||

સુખાદ્વિહીનં બહુદુઃખપૂર્ણં
ઇદં તુ નૂનં હૃદયંસ્થિરં મે|
વિશીર્યતે યન્ન સહસ્રધાsદ્ય
વજ્રાહતં શૃંગ મિવાઽચલસ્ય||4||

નૈવાસ્તિ દોષં મમનૂન મત્ર
વધ્યાહ મસ્યાઽપ્રિયદર્શનસ્ય|
ભાવં ન ચાસ્યાહ મનુ પ્રદાતુ
મલં દ્વિજો મંત્રમિવાsદ્વિજાય||5||

નૂનં મમાંગા ન્યચિરા દનાર્ય
શ્શસ્ત્રૈ શ્શિતૈ શ્ચેત્સ્યતિ રાક્ષસેંદ્રઃ|
તસ્મિન્નાગચ્છતિ લોકનાથે
ગર્ભસ્થજંતોરિવ શલ્ય કૃન્તઃ||6||

દુઃખં બતેદં મમદુઃખિતાયા
માસૌ ચિરાયાધિગમિષ્યતૌ દ્વૌ|
બદ્દસ્ય વધ્યસ્ય તથા નિશાંતે
રાજાપરાધાદિવ તસ્કરસ્ય||7||

હા રામ હા લક્ષ્મણ હા સુમિત્રે
હા રામમાતાઃ સહ મે જનન્યા|
એષા વિપદ્યા મ્યહ મલ્પભાગ્યા
મહાર્ણવે નૌરિવ મૂઢવાતા||8||

તરસ્વિનૌ ધારયતા મૃગસ્ય
સત્વેન રૂપં મનુજેંદ્ર પુત્રૌ|
નૂનં વિશસ્તૌ મમ કારણાત્તૌ
સિંહર્ષભૌ દ્વાવિવ વૈદ્યુતેન||9||

નૂનં સ કાલો મૃગરૂપધારી
મા મલ્પભાગ્યાં લુલુભે તદાનીમ્|
યત્રાર્યપુત્રં વિસસર્જ મૂઢા
રામાનુજં લક્ષ્મણપૂર્વજં ચ||10||

હારામ સત્યવ્રત દીર્ઘબાહો
હા પૂર્ણ ચંદ્ર પ્રતિમાનવક્ત્ર|
હા જીવલોકશ્ચ હિતઃ પ્રિયશ્ચ
વધ્યાં ન માં વેત્સિ હિ રાક્ષસાનામ્||11||

અનન્ય દૈવત્વ મિયં ક્ષમા ચ
ભૂમૌ ચ શય્યા નિયમશ્ચ ધર્મે|
પતિવ્રતા ત્વં વિફલં મમેદં
કૃતં કૃતઘ્નેષ્વિવ માનુષાણામ્||12||

મોઘો હિ ધર્મશ્ચરિતો મયાsયમ્
તથૈકપત્નીત્વ મિદં નિરર્થમ્|
યા ત્વાં ન પશ્યામિ કૃશા વિવર્ણા
હીના ત્વયા સંગમને નિરાશા||13||

પિતુર્નિદેશમ્ નિયમેન કૃત્વા
વનાન્ નિવૃત્તશ્ચરિતવ્રતશ્ચ|
સ્ત્રીભિસ્તુ મન્યે વિપિલેક્ષણાભિ
સ્ત્વં રંસ્યસે વીતભયઃ કૃતાર્થઃ||14||

અહં તુ રામા ત્વયિ જાત કામા
ચિરં વિનાશાય નિબદ્ધભાવા|
મોઘં ચરિત્વાઽથ તપોવ્રતં ચ
ત્યક્ષ્યામિ ધિક્ જીવિત મલ્પભાગ્યા||15||

સા જીવિતં ક્ષિપ્ર મહં ત્યજેયં
વિષેણ શસ્ત્રેણ શિતેન વાપિ|
વિષસ્ય દાતા ન હિ મેઽસ્તિ કશ્ચિત્
શસ્ત્રસ્ય વા વેશ્મનિ રાક્ષસસ્ય||16||

ઇતીવ દેવી બહુધા વિલપ્ય
સર્વાત્મના રામ મનુસ્મરંતી|
પ્રવેપમાના પરિશુષ્કવક્ત્રા
નગોત્તમં પુષ્પિત માસ સાદ||17||

શોકાભિતપ્તા બહુધા વિચિંત્યા
સીતાsથ વેણ્યુદ્ગ્રથનં ગૃહીત્વા|
ઉદ્બધ્ય વેણ્યુદ્ગ્રથનેન શીઘ્રં
અહં ગમિષ્યામિ યમસ્ય મૂલમ્||18||

ઉપસ્થિતા સા મૃદુસર્વગાત્રી
શાખાંગૃહીત્વાઽથ નગસ્ય તસ્ય |
તસ્યાસ્તુ રામં પ્રવિચિંતયંત્યા
રામાનુજં સ્વં ચ કુલં શુભાંગ્યાઃ||19||

શોકાનિમિત્તાનિ તથા બહૂનિ
ધૈર્યાર્જિતાનિ પ્રવરાણિ લોકે|
પ્રાદુર્નિમિત્તાનિ તદા બભૂવુઃ
પુરાપિ સિદ્ધા ન્યુપલક્ષિતાનિ||20||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે અષ્ટાવિંશસ્સર્ગઃ||
||ઓમ્ તત્ સત્||