||Sundarakanda ||

|| Sarga 28||( Only Slokas in Kannada )

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||
ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಸಾ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ
ತದ್ರಾವಣ ಸ್ಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮಪ್ರಿಯಾರ್ತಾ|
ಸೀತಾ ವಿತತ್ರಾಸ ಯಥಾ ವನಾಂತೇ
ಸಿಂಹಾಭಿಪನ್ನಾ ಗಜರಾಜಕನ್ಯಾ||1||

ಸಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಮಧ್ಯಗತಾಚ ಭೀರು
ರ್ವಾಗ್ಭಿರ್ಭೃಶಂ ರಾವಣ ತರ್ಜಿತಾ ಚ|
ಕಾಂತಾರಮಧ್ಯೇ ವಿಜನೇ ವಿಸೃಷ್ಟಾ
ಬಾಲೇವ ಕನ್ಯಾ ವಿಲಲಾಪ ಸೀತಾ||2||

ಸತ್ಯಂ ಬತೇದಂ ಪ್ರವದಂತಿ ಲೋಕೇ
ನಾಕಾಲಮೃತ್ಯುರ್ಬವತೀತಿಸಂತಃ|
ಯತ್ರಾಹಮೇವಂ ಪರಿಭರ್ತ್ಸ್ಯ ಮಾನಾ
ಜೀವಾಮಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪ್ಯಪುಣ್ಯಾ|| 3||

ಸುಖಾದ್ವಿಹೀನಂ ಬಹುದುಃಖಪೂರ್ಣಂ
ಇದಂ ತು ನೂನಂ ಹೃದಯಂಸ್ಥಿರಂ ಮೇ|
ವಿಶೀರ್ಯತೇ ಯನ್ನ ಸಹಸ್ರಧಾsದ್ಯ
ವಜ್ರಾಹತಂ ಶೃಂಗ ಮಿವಾಽಚಲಸ್ಯ||4||

ನೈವಾಸ್ತಿ ದೋಷಂ ಮಮನೂನ ಮತ್ರ
ವಧ್ಯಾಹ ಮಸ್ಯಾಽಪ್ರಿಯದರ್ಶನಸ್ಯ|
ಭಾವಂ ನ ಚಾಸ್ಯಾಹ ಮನು ಪ್ರದಾತು
ಮಲಂ ದ್ವಿಜೋ ಮಂತ್ರಮಿವಾsದ್ವಿಜಾಯ||5||

ನೂನಂ ಮಮಾಂಗಾ ನ್ಯಚಿರಾ ದನಾರ್ಯ
ಶ್ಶಸ್ತ್ರೈ ಶ್ಶಿತೈ ಶ್ಚೇತ್ಸ್ಯತಿ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಃ|
ತಸ್ಮಿನ್ನಾಗಚ್ಛತಿ ಲೋಕನಾಥೇ
ಗರ್ಭಸ್ಥಜಂತೋರಿವ ಶಲ್ಯ ಕೃನ್ತಃ||6||

ದುಃಖಂ ಬತೇದಂ ಮಮದುಃಖಿತಾಯಾ
ಮಾಸೌ ಚಿರಾಯಾಧಿಗಮಿಷ್ಯತೌ ದ್ವೌ|
ಬದ್ದಸ್ಯ ವಧ್ಯಸ್ಯ ತಥಾ ನಿಶಾಂತೇ
ರಾಜಾಪರಾಧಾದಿವ ತಸ್ಕರಸ್ಯ||7||

ಹಾ ರಾಮ ಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾ ಸುಮಿತ್ರೇ
ಹಾ ರಾಮಮಾತಾಃ ಸಹ ಮೇ ಜನನ್ಯಾ|
ಏಷಾ ವಿಪದ್ಯಾ ಮ್ಯಹ ಮಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾ
ಮಹಾರ್ಣವೇ ನೌರಿವ ಮೂಢವಾತಾ||8||

ತರಸ್ವಿನೌ ಧಾರಯತಾ ಮೃಗಸ್ಯ
ಸತ್ವೇನ ರೂಪಂ ಮನುಜೇಂದ್ರ ಪುತ್ರೌ|
ನೂನಂ ವಿಶಸ್ತೌ ಮಮ ಕಾರಣಾತ್ತೌ
ಸಿಂಹರ್ಷಭೌ ದ್ವಾವಿವ ವೈದ್ಯುತೇನ||9||

ನೂನಂ ಸ ಕಾಲೋ ಮೃಗರೂಪಧಾರೀ
ಮಾ ಮಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾಂ ಲುಲುಭೇ ತದಾನೀಮ್|
ಯತ್ರಾರ್ಯಪುತ್ರಂ ವಿಸಸರ್ಜ ಮೂಢಾ
ರಾಮಾನುಜಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪೂರ್ವಜಂ ಚ||10||

ಹಾರಾಮ ಸತ್ಯವ್ರತ ದೀರ್ಘಬಾಹೋ
ಹಾ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಪ್ರತಿಮಾನವಕ್ತ್ರ|
ಹಾ ಜೀವಲೋಕಶ್ಚ ಹಿತಃ ಪ್ರಿಯಶ್ಚ
ವಧ್ಯಾಂ ನ ಮಾಂ ವೇತ್ಸಿ ಹಿ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಮ್||11||

ಅನನ್ಯ ದೈವತ್ವ ಮಿಯಂ ಕ್ಷಮಾ ಚ
ಭೂಮೌ ಚ ಶಯ್ಯಾ ನಿಯಮಶ್ಚ ಧರ್ಮೇ|
ಪತಿವ್ರತಾ ತ್ವಂ ವಿಫಲಂ ಮಮೇದಂ
ಕೃತಂ ಕೃತಘ್ನೇಷ್ವಿವ ಮಾನುಷಾಣಾಮ್||12||

ಮೋಘೋ ಹಿ ಧರ್ಮಶ್ಚರಿತೋ ಮಯಾsಯಮ್
ತಥೈಕಪತ್ನೀತ್ವ ಮಿದಂ ನಿರರ್ಥಮ್|
ಯಾ ತ್ವಾಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಕೃಶಾ ವಿವರ್ಣಾ
ಹೀನಾ ತ್ವಯಾ ಸಂಗಮನೇ ನಿರಾಶಾ||13||

ಪಿತುರ್ನಿದೇಶಮ್ ನಿಯಮೇನ ಕೃತ್ವಾ
ವನಾನ್ ನಿವೃತ್ತಶ್ಚರಿತವ್ರತಶ್ಚ|
ಸ್ತ್ರೀಭಿಸ್ತು ಮನ್ಯೇ ವಿಪಿಲೇಕ್ಷಣಾಭಿ
ಸ್ತ್ವಂ ರಂಸ್ಯಸೇ ವೀತಭಯಃ ಕೃತಾರ್ಥಃ||14||

ಅಹಂ ತು ರಾಮಾ ತ್ವಯಿ ಜಾತ ಕಾಮಾ
ಚಿರಂ ವಿನಾಶಾಯ ನಿಬದ್ಧಭಾವಾ|
ಮೋಘಂ ಚರಿತ್ವಾಽಥ ತಪೋವ್ರತಂ ಚ
ತ್ಯಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಧಿಕ್ ಜೀವಿತ ಮಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾ||15||

ಸಾ ಜೀವಿತಂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಮಹಂ ತ್ಯಜೇಯಂ
ವಿಷೇಣ ಶಸ್ತ್ರೇಣ ಶಿತೇನ ವಾಪಿ|
ವಿಷಸ್ಯ ದಾತಾ ನ ಹಿ ಮೇಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್
ಶಸ್ತ್ರಸ್ಯ ವಾ ವೇಶ್ಮನಿ ರಾಕ್ಷಸಸ್ಯ||16||

ಇತೀವ ದೇವೀ ಬಹುಧಾ ವಿಲಪ್ಯ
ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ರಾಮ ಮನುಸ್ಮರಂತೀ|
ಪ್ರವೇಪಮಾನಾ ಪರಿಶುಷ್ಕವಕ್ತ್ರಾ
ನಗೋತ್ತಮಂ ಪುಷ್ಪಿತ ಮಾಸ ಸಾದ||17||

ಶೋಕಾಭಿತಪ್ತಾ ಬಹುಧಾ ವಿಚಿಂತ್ಯಾ
ಸೀತಾsಥ ವೇಣ್ಯುದ್ಗ್ರಥನಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ|
ಉದ್ಬಧ್ಯ ವೇಣ್ಯುದ್ಗ್ರಥನೇನ ಶೀಘ್ರಂ
ಅಹಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಮಸ್ಯ ಮೂಲಮ್||18||

ಉಪಸ್ಥಿತಾ ಸಾ ಮೃದುಸರ್ವಗಾತ್ರೀ
ಶಾಖಾಂಗೃಹೀತ್ವಾಽಥ ನಗಸ್ಯ ತಸ್ಯ |
ತಸ್ಯಾಸ್ತು ರಾಮಂ ಪ್ರವಿಚಿಂತಯಂತ್ಯಾ
ರಾಮಾನುಜಂ ಸ್ವಂ ಚ ಕುಲಂ ಶುಭಾಂಗ್ಯಾಃ||19||

ಶೋಕಾನಿಮಿತ್ತಾನಿ ತಥಾ ಬಹೂನಿ
ಧೈರ್ಯಾರ್ಜಿತಾನಿ ಪ್ರವರಾಣಿ ಲೋಕೇ|
ಪ್ರಾದುರ್ನಿಮಿತ್ತಾನಿ ತದಾ ಬಭೂವುಃ
ಪುರಾಪಿ ಸಿದ್ಧಾ ನ್ಯುಪಲಕ್ಷಿತಾನಿ||20||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ||
||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||