||Sundarakanda ||

|| Sarga 40||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાંડ.
અથ ચત્વારિંશસ્સર્ગઃ

શ્રુત્વાતુ વચનં તસ્ય વાયુસૂનોર્મહાત્મનઃ|
ઉવાચ્મહિતં વાક્યં સીતા સુરસુતોપમા||1||

તાં દૃષ્ટ્વાપ્રિયવક્તારં સંપ્ર હૃષ્યામિ વાનર|
અર્થ સંજાતસસ્યેન વૃષ્ટિં પ્રાપ્ય વસુંધરા||2||

યથા તં પુરુષવ્યાઘ્રં ગાત્રૈઃ શોકાભિકર્શિતૈઃ|
સંસ્પૃશેયં સકામાહં તથા કુરુ દયાં મયિ||3||

અભિજ્ઞાનં ચ રામસ્ય દદ્યા હરિગણોત્તમ|
ક્ષિપ્તામિષિકાં કાકસ્ય કોપાત્ એકાક્ષિ શાતનીમ્||4||

મનશ્શિલાયાઃ તિલકો ગંડપાર્શ્વે નિવેશિતઃ|
ત્વયા પ્રણષ્ટે તિલકે તં કિલ સ્મર્તુમર્હસિ||5||

સ વીર્યવાન્ કથં સીતાં હૃતાં સ મનુમન્યસે|
વસંતીં રક્ષસાં મધ્યે મહેંદ્ર વરુણોપમઃ||6||

એષ ચૂડામણિર્દિવ્યો મય સુ પરિરક્ષિતઃ|
એતં દૃષ્ટ્વા પ્રહૃષ્યામિ વ્યસને ત્વાં ઇવાનઘ||7||

એષ નિર્યાતિતઃ શ્રીમાન્ મયાતે વારિસંભવઃ|
અતઃ પરં ન શક્ષ્યામિ જીવિતું શોકલાલસા||8||

અસહ્યાનિ ચ દુઃખાનિ વાચશ્ચ હૃદયચ્છિદઃ|
રાક્ષસીનાં સુઘોરાણાં ત્વત્કૃતે મર્ષયામ્યહમ્||9||

ધારયિષ્યામિ માસં તુ જીવિતં શત્રુ સૂદન|
ઊર્ધ્વં માસાન્ નજીવિષ્યે ત્વયા હીના નૃપાત્મજ||10||

ઘોરોરાક્ષસરાજોઽયં દૃષ્ટિશ્ચ ન સુખામયિ|
ત્વાં ચ શ્રુત્વા વિપદ્યંતં ન જીવેયમહં ક્ષણમ્||11||

વૈદેહ્યા વચનં શ્રુત્વા કરુણં સાશ્રુભાષિતમ્|
અથાબ્રવીન્ મહાતેજા હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ||12||

ત્વચ્છોકવિમુખો રામો દેવિ સત્યેન તે શપે|
રામે દુઃખાભિભૂતે તુ લક્ષ્મણઃ પરિતપ્યતે||13||

કથંચિત્ ભવતિ દૃષ્ટા ન કાલઃ પરિશોચિતુમ્|
ઇમં મુહૂર્તં દુઃખાનાં અંતં દ્રક્ષ્યસિ ભામિનિ||14||

તાવુભૌ પુરુષવ્યાઘ્રૌ રાજપુત્ત્રાવરિંદમૌ|
ત્વદ્દર્શન કૃતોત્સાહૌ લંકાં ભસ્મીકરિષ્યતઃ||15||

હત્વાતુ સમરે ક્રૂરં રાવણં સહબાંધવમ્|
રાઘવૌ ત્વા વિશાલાક્ષિ સ્વાં પુરીં પ્રાપયિષ્યતઃ||16||

યત્તુ રામો વિજાનીયાત્ અભિજ્ઞાનમનિંદિતે|
પ્રીતિસંજનનં તસ્ય ભૂયસ્ત્વં દાતુમર્હસિ||17||

સાsબ્રવી દ્દત્તમેવેતિ મયાઽભિજ્ઞાન મુત્તમમ્|
એતદેવ હિ રામસ્ય દૃષ્ટ્વા મત્કેશભૂષણમ્||18||

શ્રદ્ધેયં હનુમાન્વાક્યં તવ વીર ભવિષ્યતિ|
સ તં મણિવરં ગૃહ્ય શ્રીમાન્ પ્લવગસત્તમઃ||19||

પ્રણમ્ય શિરસા દેવીં ગમનાયોપચક્રમે|
તમુત્પાત કૃતોત્સાહમ્ અવેક્ષ્ય હરિપુંગવમ્||20||

વર્થમાનં મહાવેગં ઉવાચ જનકાત્મજા|
અશ્રુપૂર્ણમુખી દીના ભાષ્પગદ્ગદયા ગિરા||21||

હનુમાન્ સિંહ સંકાશૌ ભ્રાતરૌ રામલક્ષ્મણૌ|
સુગ્રીવં ચ સહામાત્યં સર્વાન્ બ્રૂયા હ્યનામયમ્||22||

યથા ચ મહાબાહુઃ માં તારયતિ રાઘવઃ|
અસ્માદ્દુઃખાંબુ સંરોધાત્ ત્વં સમાધાતુ મર્હસિ||23||

ઇમં ચ તીવ્રં મમ શોકવેગં રક્ષોભિ રેભિઃ પરિભર્ત્સનં ચ|
બ્રૂયાસ્તુ રામસ્ય ગતસ્સમીપં શિવશ્ચ તે sધ્વાસ્તુ સહરિપ્રવીર||24||

સ રાજપુત્ત્ર્યા પ્રતિવેદિતાર્થઃ કપિઃ કૃતાર્થઃ પરિહૃષ્ટચેતાઃ|
અલ્પાવશેષં પ્રસમીક્ષ્ય કાર્યં દિશં હ્યુદીચીં મનસા જગામ||25||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે ચત્વારિંશસ્સર્ગઃ ||

|| Om tat sat ||