||Sundarakanda ||

|| Sarga 40||( Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಚತ್ವಾರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ

ಶ್ರುತ್ವಾತು ವಚನಂ ತಸ್ಯ ವಾಯುಸೂನೋರ್ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಉವಾಚ್ಮಹಿತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸೀತಾ ಸುರಸುತೋಪಮಾ||1||

ತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪ್ರಿಯವಕ್ತಾರಂ ಸಂಪ್ರ ಹೃಷ್ಯಾಮಿ ವಾನರ|
ಅರ್ಥ ಸಂಜಾತಸಸ್ಯೇನ ವೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಸುಂಧರಾ||2||

ಯಥಾ ತಂ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರಂ ಗಾತ್ರೈಃ ಶೋಕಾಭಿಕರ್ಶಿತೈಃ|
ಸಂಸ್ಪೃಶೇಯಂ ಸಕಾಮಾಹಂ ತಥಾ ಕುರು ದಯಾಂ ಮಯಿ||3||

ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ ಚ ರಾಮಸ್ಯ ದದ್ಯಾ ಹರಿಗಣೋತ್ತಮ|
ಕ್ಷಿಪ್ತಾಮಿಷಿಕಾಂ ಕಾಕಸ್ಯ ಕೋಪಾತ್ ಏಕಾಕ್ಷಿ ಶಾತನೀಮ್||4||

ಮನಶ್ಶಿಲಾಯಾಃ ತಿಲಕೋ ಗಂಡಪಾರ್ಶ್ವೇ ನಿವೇಶಿತಃ|
ತ್ವಯಾ ಪ್ರಣಷ್ಟೇ ತಿಲಕೇ ತಂ ಕಿಲ ಸ್ಮರ್ತುಮರ್ಹಸಿ||5||

ಸ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಕಥಂ ಸೀತಾಂ ಹೃತಾಂ ಸ ಮನುಮನ್ಯಸೇ|
ವಸಂತೀಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಮಹೇಂದ್ರ ವರುಣೋಪಮಃ||6||

ಏಷ ಚೂಡಾಮಣಿರ್ದಿವ್ಯೋ ಮಯ ಸು ಪರಿರಕ್ಷಿತಃ|
ಏತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಯಾಮಿ ವ್ಯಸನೇ ತ್ವಾಂ ಇವಾನಘ||7||

ಏಷ ನಿರ್ಯಾತಿತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಯಾತೇ ವಾರಿಸಂಭವಃ|
ಅತಃ ಪರಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಜೀವಿತುಂ ಶೋಕಲಾಲಸಾ||8||

ಅಸಹ್ಯಾನಿ ಚ ದುಃಖಾನಿ ವಾಚಶ್ಚ ಹೃದಯಚ್ಛಿದಃ|
ರಾಕ್ಷಸೀನಾಂ ಸುಘೋರಾಣಾಂ ತ್ವತ್ಕೃತೇ ಮರ್ಷಯಾಮ್ಯಹಮ್||9||

ಧಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಸಂ ತು ಜೀವಿತಂ ಶತ್ರು ಸೂದನ|
ಊರ್ಧ್ವಂ ಮಾಸಾನ್ ನಜೀವಿಷ್ಯೇ ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ನೃಪಾತ್ಮಜ||10||

ಘೋರೋರಾಕ್ಷಸರಾಜೋಽಯಂ ದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ನ ಸುಖಾಮಯಿ|
ತ್ವಾಂ ಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಪದ್ಯಂತಂ ನ ಜೀವೇಯಮಹಂ ಕ್ಷಣಮ್||11||

ವೈದೇಹ್ಯಾ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕರುಣಂ ಸಾಶ್ರುಭಾಷಿತಮ್|
ಅಥಾಬ್ರವೀನ್ ಮಹಾತೇಜಾ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ||12||

ತ್ವಚ್ಛೋಕವಿಮುಖೋ ರಾಮೋ ದೇವಿ ಸತ್ಯೇನ ತೇ ಶಪೇ|
ರಾಮೇ ದುಃಖಾಭಿಭೂತೇ ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಪರಿತಪ್ಯತೇ||13||

ಕಥಂಚಿತ್ ಭವತಿ ದೃಷ್ಟಾ ನ ಕಾಲಃ ಪರಿಶೋಚಿತುಮ್|
ಇಮಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಂತಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಭಾಮಿನಿ||14||

ತಾವುಭೌ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರೌ ರಾಜಪುತ್ತ್ರಾವರಿಂದಮೌ|
ತ್ವದ್ದರ್ಶನ ಕೃತೋತ್ಸಾಹೌ ಲಂಕಾಂ ಭಸ್ಮೀಕರಿಷ್ಯತಃ||15||

ಹತ್ವಾತು ಸಮರೇ ಕ್ರೂರಂ ರಾವಣಂ ಸಹಬಾಂಧವಮ್|
ರಾಘವೌ ತ್ವಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಂ ಪುರೀಂ ಪ್ರಾಪಯಿಷ್ಯತಃ||16||

ಯತ್ತು ರಾಮೋ ವಿಜಾನೀಯಾತ್ ಅಭಿಜ್ಞಾನಮನಿಂದಿತೇ|
ಪ್ರೀತಿಸಂಜನನಂ ತಸ್ಯ ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ ದಾತುಮರ್ಹಸಿ||17||

ಸಾsಬ್ರವೀ ದ್ದತ್ತಮೇವೇತಿ ಮಯಾಽಭಿಜ್ಞಾನ ಮುತ್ತಮಮ್|
ಏತದೇವ ಹಿ ರಾಮಸ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮತ್ಕೇಶಭೂಷಣಮ್||18||

ಶ್ರದ್ಧೇಯಂ ಹನುಮಾನ್ವಾಕ್ಯಂ ತವ ವೀರ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಸ ತಂ ಮಣಿವರಂ ಗೃಹ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ಲವಗಸತ್ತಮಃ||19||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವೀಂ ಗಮನಾಯೋಪಚಕ್ರಮೇ|
ತಮುತ್ಪಾತ ಕೃತೋತ್ಸಾಹಮ್ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಹರಿಪುಂಗವಮ್||20||

ವರ್ಥಮಾನಂ ಮಹಾವೇಗಂ ಉವಾಚ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ|
ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣಮುಖೀ ದೀನಾ ಭಾಷ್ಪಗದ್ಗದಯಾ ಗಿರಾ||21||

ಹನುಮಾನ್ ಸಿಂಹ ಸಂಕಾಶೌ ಭ್ರಾತರೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ|
ಸುಗ್ರೀವಂ ಚ ಸಹಾಮಾತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ ಬ್ರೂಯಾ ಹ್ಯನಾಮಯಮ್||22||

ಯಥಾ ಚ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಮಾಂ ತಾರಯತಿ ರಾಘವಃ|
ಅಸ್ಮಾದ್ದುಃಖಾಂಬು ಸಂರೋಧಾತ್ ತ್ವಂ ಸಮಾಧಾತು ಮರ್ಹಸಿ||23||

ಇಮಂ ಚ ತೀವ್ರಂ ಮಮ ಶೋಕವೇಗಂ ರಕ್ಷೋಭಿ ರೇಭಿಃ ಪರಿಭರ್ತ್ಸನಂ ಚ|
ಬ್ರೂಯಾಸ್ತು ರಾಮಸ್ಯ ಗತಸ್ಸಮೀಪಂ ಶಿವಶ್ಚ ತೇ sಧ್ವಾಸ್ತು ಸಹರಿಪ್ರವೀರ||24||

ಸ ರಾಜಪುತ್ತ್ರ್ಯಾ ಪ್ರತಿವೇದಿತಾರ್ಥಃ ಕಪಿಃ ಕೃತಾರ್ಥಃ ಪರಿಹೃಷ್ಟಚೇತಾಃ|
ಅಲ್ಪಾವಶೇಷಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ದಿಶಂ ಹ್ಯುದೀಚೀಂ ಮನಸಾ ಜಗಾಮ||25||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಚತ್ವಾರಿಂಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

|| Om tat sat ||