||Sundarakanda ||

|| Sarga 46||(Slokas in Gujarati)

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાંડ.
અથ ષટ્ચત્ત્વારિંશસ્સર્ગઃ||

હતાન્ મંત્રિસુતાન્ બુદ્ધ્વા વાનરેણ મહાત્મના|
રાવણઃ સંવૃતાકારઃ ચકાર મતિમુત્તમામ્||1||

સ વિરૂપાક્ષયૂપાક્ષૌ દુર્ધરં ચૈવ રાક્ષસમ્ |
પ્રઘસં ભાસકર્ણં ચ પંચ સેનાગ્ર નાયકાન્||2||

સંદિદેશ દશગ્રીવો વીરાન્નયવિશારદાન્ |
હનુમદ્ગ્રહણા વ્યગ્રાન્ વાયુવેગસમાન્યુધિ||3||

યાત સેનાગ્રગાઃ સર્વે મહાબલપરિગ્રહાઃ|
સવાજિરથમાતંગાઃ સ કપિઃ શાસ્યતામિતિ||4||

યતૈશ્ચ ખલુ ભાવ્યં સ્યાત્તમાસાદ્ય વનાલયમ્|
કર્મ ચાપિ સમાધેયં દેશકાલવિરોધિનમ્||5||

ન હ્યહં તં કપિં મન્યે કર્મણા પ્રતિતર્કયન્|
સર્વધા તન્મહદ્ભૂતં મહાબલપરિગ્રહમ્||6||

ભવેદિંદ્રેણ વા સૃષ્ટમસ્મદર્થં તપોબલાત્|
સનાગયક્ષગંધર્વા દેવાસુરમહર્ષયઃ||7||

યુષ્માભિ સ્સહિતૈઃ સર્વેર્મયા સહ વિનિર્જિતાઃ|
તૈરવશ્યં વિધાતવ્યં વ્યળીકં કિંચિદેવ નઃ||8||

તદેવ નાત્ર સંદેહઃ પ્રસહ્યા પરિગૃહ્યતામ્|
નાવમાન્યો ભવદ્ભિશ્ચ હરિર્ધીરપરાક્રમઃ||9||

દૃષ્ટા હિ હરયઃ પૂર્વં મયા વિપુલવિક્રમાઃ|
વાલી ચ સહ સુગ્રીવો જાંબવાંશ્ચ મહાબલઃ||10||

નીલઃ સેનાપતિશ્ચૈવ યે ચાન્યે દ્વિવિદાદયઃ|
નૈવં તેષાં ગતિર્ભીમાન તેજો ન પરાક્રમઃ||11||

નમતિર્ન બલોત્સાહૌ ન રૂપપરિકલ્પનમ્|
મહત્સત્ત્વ મિદં જ્ઞેયં કપિરૂપં વ્યવસ્થિતમ્||12||

પ્રયત્નં મહદાસ્થાય ક્રિયતા મસ્ય નિગ્રહઃ|
કામં લોકાસ્ત્રયસ્સેંદ્રાઃ સસુરાસુરમાનવાઃ||13||

કામં લોકાસ્ત્રયઃ સૈંદ્રાઃ સસુરાસુરમાનવાઃ |
ભવતા મગ્રતઃ સ્થાતું ન પર્યાપ્તા રણાજિરે||
તથાપિ તુ નયજ્ઞેન જય માકાંક્ષતા રણે||14||

આત્મા રક્ષ્યઃ પ્રયત્નેન યુદ્ધસિદ્દિર્હિ ચંચલા|
તે સ્વામિ વચનં સર્વે પ્રતિગુહ્ય મહૌજસઃ||15||

સમુત્પેતુર્મહાવેગા હુતાશસમતેજસઃ|
રથૈર્મત્તૈશ્ચ માતંગૈર્વાજિભિશ્ચ મહાજનૈઃ||16||

શસ્ત્રૈશ્ચ વિવિધૈઃ તીક્ષ્‍ણૈઃ સર્વૈશ્ચોપચિતા બલૈઃ|
તતસ્તં દદૃશુર્વીરા દીપ્યમાનં મહાકપિમ્||17||

રસ્મિમંતમિવોદ્યંતં સ્વતેજોરશ્મિમાલિનમ્|
તોરણસ્થં મહોત્સાહં મહાસત્ત્વં મહાબલમ્||18||

મહામતિં મહાવેગં મહાકાયં મહાબલમ્|
તં સમીક્ષ્યૈવ તે સર્વે દિક્ષુ સર્વાસ્વવસ્થિતાઃ||19||

તૈસ્તૈઃ પ્રહરણૈર્ભીમૈરભિપેતુઃ તતસ્તતઃ|
તસ્ય પંચાયસાઃ તીક્ષ્ણાઃ શિતાઃ પીતમુખાઃ શરાઃ||20||

શિરસ્યુત્પલપત્રાભા દુર્ધરેણ નિપાતિતાઃ|
સ તૈઃ પંચભિરાવિદ્ધઃ શરૈઃ શિરસિ વાનરઃ||21||

ઉત્પપાત નદન્ વ્યોમ્નિ દિશો દશ વિનાદયન્|
તતસ્તુ દુર્ધરો વીરઃ સરથઃ સજ્યકાર્મુકઃ||22||

કિરણ્ શતશતૈઃ તીક્ષ્‍ણૈરભિપેદે મહાબલઃ|
સ કપિર્વારયામાસ તં વ્યોમ્નિ શરવર્ષિણમ્||23||

સૃષ્ટિમંતં પયોદાંતે પયોદમિવ મારુતઃ|
અર્ધ્યમાનઃ તતસ્તેન દુર્ધરેણાનિલાત્મજઃ||24||

ચકાર કથનં ભૂયો વ્યવર્થત ચ વેગવાન્ |
સદૂરં સહસોત્પત્ય દુર્દરસ્ય રથે હરિઃ||25||

નિપપાત મહાવેગો વિદ્યુદ્રાશિર્ગિરાવિવ|
તતઃ સ મધિતાષ્ટાશ્વં રથં ભગ્નાક્ષકૂબરમ્||26||

વિહાયન્યપતદ્ભૂમૌ દુર્ધરઃ ત્યક્ત જીવિતઃ|
તં વિરૂપાક્ષયૂપાક્ષૌ દૃષ્ટ્વા નિપતિતં ભુવિ||27||

સંજાતરોષૌ દુર્દર્ષાવુત્પેતતુરરિંદમૌ|
સ તાભ્યાં સહસોત્પત્ય વિષ્ઠિતો વિમલેંબરે||28||

મુદ્ગરાભ્યાં મહાબાહુઃ વક્ષસ્યભિહિતઃ કપિઃ|
તયોર્વેગવતોર્વેગં વિનિહત્ય મહાબલઃ||29||

નિપપાત પુનર્ભૂમૌ સુપર્ણ સમવિક્રમઃ|
સ સાલવૃક્ષ માસાદ્ય ત મુત્પાટ્ય ચ વાનરઃ||30||

તા વુભૌ રાક્ષસૌ વીરૌ જઘાન પવનાત્મજઃ|
તતઃ તાં સ્ત્રીન્ હતાન્ જ્ઞાત્વા વાનરેણ તરસ્વિના||31||

અભિપેદે મહાવેગઃ પ્રસહ્યા પ્રઘસો હરિં|
ભાસકર્ણશ્ચ સંક્રુદ્ધઃ શૂલમાદાય વીર્યવાન્||32||

એકતઃ કપિશાર્દૂલં યશસ્વિનમવસ્થિતમ્|
પટ્ટિસેન શિતાગ્રેણ પ્રઘસઃ પ્રત્યયોધયત્||33||

ભાસકર્ણશ્ચ શૂલેન રાક્ષસઃ કપિસત્તમમ્|
સ તાભ્યાં વિક્ષતૈર્ગાત્રૈરસૃગ્દિગ્થ તનૂરુહઃ||34||

અભવત્ વાનરઃ ક્રુદ્ધો બાલસૂર્ય સમપ્રભઃ|
સમુત્પાટ્ય ગિરેઃ શૃંગં સમૃગવ્યાળપાદપમ્||35||

જઘાન હનુમાન્વીરૌ રાક્ષસૌ કપિકુંજરઃ|
તતસ્તેષ્વવસન્નેષુ સેનાપતિષુ પંચસુ||
બલં ચ તદવશેષં ચ નાશયામાસ વાનરઃ|||36||

અશ્વૈરશ્વાન્ ગજૈર્નાગાન્ યોધૈર્યોધાન્ રથૈ રથાન્|
સકપિર્નાશયામાસ સહસ્રાક્ષ ઇવાસુરાન્||37||

હતૈર્નાગૈશ્ચ તુરગૈર્ભગ્નાક્ષૈશ્ચ મહારથૈઃ|
હતૈશ્ચ રાક્ષસૈર્ભૂમીરુદ્દમાર્ગા સમંતતઃ||38||

તતઃ કપિસ્તાન્ ધ્વજિનીપતીન્ રણે
નિહત્ય વીરાન્ સબલાન્ સવાહનાન્|
સમીક્ષ્ય વીરઃ પરિગૃહ્ય તોરણં
કૃતક્ષણઃ કાલ ઇવ પ્રજાક્ષયે||39||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે ષટ્ચત્ત્વારિંશસ્સર્ગઃ ||

|| Om tat sat ||