||Sundarakanda ||

|| Sarga 54||( Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಚತುಃಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

ವೀಕ್ಷಮಾಣಸ್ತತೋ ಲಂಕಾಂ ಕಪಿಃ ಕೃತ ಮನೋರಥಃ|
ವರ್ಥಮಾನ ಸಮುತ್ಸಾಹಃ ಕಾರ್ಯಶೇಷಮಚಿಂತಯತ್||1||

ಕಿನ್ನು ಖಲ್ವಶಿಷ್ಠಂ ಮೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಿಹ ಸಾಂಪ್ರತಮ್|
ಯದೇಷಾಂ ರಕ್ಷಸಾಂ ಭೂಯಃ ಸಂತಾಪಜನನಂ ಭವೇತ್ ||2||

ವನಂ ತಾವತ್ ಪ್ರಮಥಿತಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ರಾಕ್ಷಸಾ ಹತಾಃ|
ಬಲೈಕ ದೇಶಃ ಕ್ಷಪಿತಃ ಶೇಷಂ ದುರ್ಗ ವಿನಾಶನಮ್||3||

ದುರ್ಗೇವಿನಾಶಿತೇ ಕರ್ಮ ಭವೇತ್ ಸುಖಪರಿಶ್ರಮಮ್|
ಅಲ್ಪಯತ್ನೇನ ಕಾರ್ಯೇಽಸ್ಮಿನ್ ಮಮಸ್ಯಾತ್ ಸಫಲಃ ಶ್ರಮಃ||4||

ಯೋಹ್ಯಯಂ ಮಮ ಲಾಂಗೂಲೇ ದೀಪ್ಯತೇ ಹವ್ಯ ವಾಹನಃ|
ಅಸ್ಯ ಸಂತರ್ಪಣಂ ನ್ಯಾಯಂ ಕರ್ತುಮೇಭಿರ್ಗೃಹೋತ್ತಮೈಃ||5||

ತತಃ ಪ್ರದೀಪ್ತಲಾಂಗೂಲಃ ಸವಿದ್ಯುದಿವ ತೋಯದಃ|
ಭವನಾಗ್ರೇಷು ಲಂಕಾಯಾ ವಿಚಚಾರ ಮಹಾಕಪಿಃ||6||

ಗೃಹಾದ್ಗೃಹಂ ರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಉದ್ಯಾನಾನಿಚ ವಾನರಃ|
ವೀಕ್ಷಮಾಣೋ ಹ್ಯಸಂತ್ರಸ್ತಃ ಪ್ರಾಸಾದಾಂಶ್ಚ ಚಚಾರ ಸಃ||7||

ಅವಪ್ಲುತ್ಯ ಮಹಾವೇಗಃ ಪ್ರಹಸ್ತಸ್ಯ ನಿವೇಶನಮ್|
ಅಗ್ನಿಂ ತತ್ರ ಸ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಶ್ವಸನೇನ ಸಮೋ ಬಲೀ||8||

ತತೋನ್ಯತ್ಪುಪ್ಲುವೇ ವೇಶ್ಮ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ ||
ಮುಮೋಚ ಹನುಮಾನ್ ಅಗ್ನಿಂ ಕಾಲಾನಲಶಿಖೋಪಮಮ್||9||

ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಚ ತಥಾ ಪುಪ್ಲುವೇ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಶುಕಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಸಾರಣಸ್ಯ ಚ ಧೀಮತಃ||10||

ತಥಾ ಚೇನ್ದ್ರಜಿತೋ ವೇಶ್ಮ ದದಾಹ ಹರಿಯೂಥಪಃ|
ಜಮ್ಬುಮಾಲೇಃ ಸುಮಾಲೇಶ್ಚ ದದಾಹ ಭವನಂ ತತಃ||11||

ರಸ್ಮಿಕೇತೋಶ್ಚ ಭವನಂ ಸೂರ್ಯಶತ್ರೋಃ ತಥೈವ ಚ|
ಹ್ರಸ್ವಕರ್ಣಸ್ಯ ದಂಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ರೋಮಶಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಸಃ||12||

ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತಸ್ಯ ಮತ್ತಸ್ಯ ಧ್ವಜಗ್ರೀವಸ್ಯ ರಕ್ಷಸಃ|
ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಸ್ಯ ಘೋರಸ್ಯ ತಥಾ ಹಸ್ತಿಮುಖಸ್ಯ ಚ||13||

ಕರಾಳಸ್ಯ ಪಿಶಾಚಸ್ಯ ಶೋಣಿತಾಕ್ಷಸ್ಯ ಚೈವ ಹಿ|
ಕುಂಭಕರ್ಣಸ್ಯ ಭವನಂ ಮಕರಾಕ್ಷಸ್ಯ ಚೈವ ಹಿ||14||

ಯಜ್ಞಶತ್ರೋಶ್ಚ ಭವನಂ ಬ್ರಹ್ಮಶತ್ರೋಃ ತಥೈವ ಚ|
ನರಾನ್ತಕಸ್ಯ ಕುಂಭಸ್ಯ ನಿಕುಂಭಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ||15||

ವರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಮಹಾತೇಜಾ ವಿಭೀಷಣ ಗೃಹಂ ಪ್ರತಿ|
ಕ್ರಮಮಾಣಃ ಕ್ರಮೇಣೈವ ದದಾಹ ಹರಿಪುಂಗವಃ||16||

ತೇಷು ತೇಷು ಮಹಾರ್ಹೇಷು ಭವನೇಷು ಮಹಾಯಶಾಃ|
ಗೃಹೇಷ್ವೃದ್ಧಿಮತಾಂ ವೃದ್ಧಿಂ ದದಾಹ ಮಹಾಕಪಿಃ||17||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸಮತಿಕ್ರಮ್ಯ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಸ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್|
ಅಸದಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ರಾವಣಸ್ಯ ನಿವೇಶನಮ್||18||

ತತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಗೃಹೇ ಮುಖ್ಯೇ ನಾನಾರತ್ನ ವಿಭೂಷಿತೇ|
ಮೇರುಮಂದರ ಸಂಕಾಶೇ ಸರ್ವಮಂಗಳಶೋಭಿತೇ||19||

ಪ್ರದೀಪ್ತ ಮಗ್ನಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಲಾಂಗುಲಾಗ್ರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಮ್|
ನನಾದ ಹನುಮಾನ್ ವೀರೋ ಯುಗಾನ್ತ ಜಲದೋ ಯಥಾ||20||

ಶ್ವಸನೇನ ಚ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಅತಿವೇಗೋ ಮಹಾಬಲಃ|
ಕಾಲಾಗ್ನಿರಿವ ಜಜ್ವಾಲ ಪ್ರಾವರ್ಧತ ಹುತಾಶನಃ ||21||

ಪ್ರದೀಪ್ತಮಗ್ನಿಂ ಪವನಃ ತೇಷು ವೇಶ್ಮ ಸ್ವಚಾರಯತ್|
ಅಭೂಚ್ಛ್ವಸನ ಸಂಯೋಗಾತ್ ಅತಿವೇಗೋ ಹುತಾಶನಃ||22||

ತಾನಿ ಕಾಂಚನಜಾಲಾನಿ ಮುಕ್ತಾಮಣಿಮಯಾನಿ ಚ|
ಭವನಾನ್ಯವಶೀರ್ಯನ್ತ ರತ್ನವನ್ತಿ ಮಹಾನ್ತಿ ಚ||23||

ತಾನಿ ಭಗ್ನವಿಮಾನಾನಿ ನಿಪೇತುರ್ವಸುಧಾತಲೇ|
ಭವನಾನೀವ ಸಿದ್ಧಾನಾಮಮ್ಬರಾತ್ ಪುಣ್ಯಸಂಕ್ಷಯೇ||24||

ಸಂಜಜ್ಞೇ ತುಮುಲಃ ಶಬ್ದೋರಾಕ್ಷಸಾನಾಂ ಪ್ರಧಾವತಾಂ|
ಸ್ವಗೃಹ್ವಸ್ಯ ಪರಿತ್ರಾಣೇ ಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹೋರ್ಜಿತಶ್ರಿಯಾಮ್||25||

ನೂನಮೇಷೋಽಗ್ನಿ ರಾಯಾತಃ ಕಪಿರೂಪೇಣ ಹಾ ಇತಿ|
ಕ್ರನ್ದನ್ತ್ಯಃ ಸಹಸಾಪೇತುಃ ಸ್ತನನ್ಥಯಧರಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ||26||

ಕಾಶ್ಚಿದಗ್ನಿ ಪರೀತೇಭ್ಯೋ ಹರ್ಮ್ಯೇಭ್ಯೋ ಮುಕ್ತ ಮೂರ್ಥಜಾಃ|
ಪತನ್ತ್ಯೋ ರೇಜಿರೇಽಭ್ರೇಭ್ಯಃ ಸೌದಾಮಿನ್ಯ ಇವಾಮ್ಬರಾತ್||27||

ವಜ್ರವಿದ್ರುಮ ವೈಡೂರ್ಯ ಮುಕ್ತಾ ರಜತ ಸಂಹಿತಾನ್|
ವಿಚಿತ್ರಾನ್ಭವನಾನ್ ದಾತೂನ್ ಸ್ಯನ್ದಮಾನಾನ್ ದದರ್ಶ ಹ||28||

ನಾಗ್ನಿಃ ತೃಪ್ಯತಿ ಕಾಷ್ಠಾನಾಂ ತೃಣಾನಾಂ ಚ ಯಥಾ ತಥಾ |
ಹನುಮಾನ್ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಾಣಾಂ ವಿಶಸ್ತಾನಾಂ ನ ತೃಪ್ಯತಿ||

ಕ್ವಚಿತ್ ಕಿಂಶುಕಸಂಕಾಶಾಃ ಕ್ವಚಿಚ್ಛಾಲ್ಮಲಿಸನ್ನಿಭಾಃ|
ಕ್ವಚಿತ್ಕುಂಕುಮಸಂಕಾಶಾಃ ಶಿಖಾವಹ್ನೇಶ್ಚಕಾಶಿರೇ||30||

ಹನೂಮತಾ ವೇಗವತಾ ವಾನರೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ|
ಲಂಕಾಪುರಂ ಪ್ರದಗ್ಧಂ ತತ್ ರುದ್ರೇಣ ತ್ರಿಪುರಂ ಯಥಾ||31||

ತತಸ್ತು ಲಂಕಾಪುರ ಪರ್ವತಾಗ್ರೇ ಸಮುತ್ಥಿತೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮೋಽಗ್ನಿಃ|
ಪ್ರಸಾರ್ಯಚೂಡಾವಲಯಂ ಪ್ರದೀಪ್ತೋ ಹನೂಮತಾ ವೇಗವತಾ ವಿಸೃಷ್ಟಃ||32||

ಯುಗಾನ್ತ ಕಾಲಾನಲತುಲ್ಯವೇಗಃ ಸಮಾರುತೋಽಗ್ನಿರ್ವ್ವೃಧೇ ದಿವಿಸ್ಪೃಕ್|
ವಿಧೂಮರಶ್ಮಿರ್ಭವನೇಷು ಸಕ್ತೋ ರಕ್ಷಃ ಶರೀರಾಜ್ಯಸಮರ್ಪಿತಾರ್ಚಿಃ||33||

ಆದಿತ್ಯಕೋಟೀಸದೃಶಃ ಸುತೇಜಾ ಲಂಕಾಂ ಸಮಸ್ತಾಂ ಪರಿವಾರ್ಯ ತಿಷ್ಟನ್|
ಶಬ್ದೈರನೈಕೈ ರಶನಿಪ್ರರೂಢೈರ್ಭಿನ್ದನ್ ನಿವಾಣ್ಡಂ ಪ್ರಬಭೌ ಮಹಾಗ್ನಿಃ||34||

ತತ್ರಾಮ್ಬರಾದಗ್ನಿರತಿಪ್ರವೃದ್ಧೋ ರೂಕ್ಷಪ್ರಭಃ ಕಿಂಶುಕಪುಷ್ಪಚೂಡಃ|
ನಿರ್ವಾಣಧೂಮಾಕುಲರಾಜಯಶ್ಚ ನೀಲೋತ್ಪಲಾಭಾಃ ಪ್ರಚಕಾಶಿರೇಽಭ್ರಾಃ||35||

ವಜ್ರೀಮಹೇಂದ್ರಸ್ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರೋ ವಾ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಯಮೋ ವಾ ವರುಣೋಽನಿಲೋ ವಾ|
ರುದ್ರೋsಗ್ನಿರರ್ಕೋ ಧನದಶ್ಚ ಸೋಮೋ ನ ವಾನರೋsಯಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾಲಃ||36||

ಕಿಂಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಸರ್ವ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಧಾತುಶ್ಚತುರಾನನಸ್ಯ|
ಇಹಾsಗತೋ ವಾನರ ರೂಪಧಾರೀ ರಕ್ಷೋಪಸಂಹಾರಕರಃ ಪ್ರಕೋಪಃ||37||

ಕಿಂ ವೈಷ್ಣವಂ ವಾ ಕಪಿರೂಪಮೇತ್ಯ ರಕ್ಷೋ ವಿನಾಶಾಯ ಪರಂ ಸುತೇಜಃ|
ಅನನ್ತಮವ್ಯಕ್ತ ಮಚಿನ್ತ್ಯ ಮೇಕಮ್ ಸ್ವಮಾಯಯಾ ಸಾಮ್ಪ್ರತ ಮಾಗತಂ ವಾ||38||

ಇತ್ಯೇವಮೂಚುರ್ಭವೋ ವಿಶಿಷ್ಠಾ ರಕ್ಷೋಗಣಾಸ್ತತ್ರ ಸಮೇತ್ಯ ಸರ್ವೇ|
ಸಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘಾಂ ಸಗೃಹಾಂ ಸವೃಕ್ಷಾಮ್ ದಗ್ಧಾಂ ಪುರೀಂ ತಾಂ ಸಹಸಾ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ||39||

ತತಸ್ತು ಲಂಕಾ ಸಹಸಾ ಪ್ರದಗ್ಧಾ ಸರಾಕ್ಷಸಾ ಸಾಶ್ವರಥಾ ಸನಾಗಾ|
ಸಪಕ್ಷಿಸಂಘಾ ಸಮೃಗಾ ಸವೃಕ್ಷಾ ರುರೋದ ದೀನಾ ತುಮುಲಂ ಸಶಬ್ದಮ್||40||

ಹಾ ತಾತ ಹಾಪುತ್ತ್ರಕ ಕಾನ್ತ ಮಿತ್ತ್ರ ಹಾ ಜೀವಿತಂ ಭೋಗಯುತಂ ಸುಪುಣ್ಯಮ್|
ರಕ್ಷೋಭಿರೇವಂ ಬಹುಧಾ ಬ್ರುವದ್ಭಿಃ ಶಬ್ದಃ ಕೃತೋ ಘೋರತರಃ ಸುಭೀಮಃ||41||

ಹುತಾಶನಜ್ವಾಲಸಮಾವೃತಾ ಸಾ ಹತಪ್ರವೀರಾ ಪರಿವೃತ್ತ ಯೋಧಾ|
ಹನೂಮತಃ ಕ್ರೋಧ ಬಲಾಭಿಭೂತಾ ಬಭೂವ ಶಾಪೋಪಹತೇವ ಲಂಕಾ||42||

ಸಸಂಭ್ರಮತ್ರಸ್ತ ವಿಷಣ್ಣ ರಾಕ್ಷಸಾಮ್ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲ ಜ್ಜ್ವಾಲಹುತಾಶನಾಂಕಿತಾಮ್|
ದದರ್ಶ ಲಂಕಾಂ ಹನುಮಾನ್ಮಹಾಮನಾಃ ಸ್ವಯಂಭುಕೋಪೋಪಹತಾ ಮಿವಾವನಿಮ್||43||

ಭುಂಕ್ತ್ವಾ ವನಂ ಪಾದಪರತ್ನಸಂಕುಲಮ್
ಹತ್ವಾತು ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಮಹಾನ್ತಿ ಸಂಯುಗೇ|
ದಗ್ಧ್ವಾ ಪುರೀಂ ತಾಂ ಗೃಹರತ್ನ ಮಾಲಿನೀಮ್
ತಸ್ಥೌ ಹನುಮಾನ್ ಪವನಾತ್ಮಜಃ ಕಪಿಃ||44||

ತ್ರಿಕೂಟಶೃಂಗಾಗ್ರತಲೇ ವಿಚಿತ್ರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತೋ ವಾನರರಾಜಸಿಂಹಃ|
ಪ್ರದೀಪ್ತ ಲಾಂಗೂಲಕೃತಾರ್ಚಿಮಾಲೀ ವ್ಯರಾಜತಾಽಽದಿತ್ಯ ಇವಾಂಶುಮಾಲೀ||45||

ಸ ರಾಕ್ಷಸಾಂ ಸ್ತಾನ್ ಸುಬಹೂಂಶ್ಚ ಹತ್ವಾ
ವನಂ ಚ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಬಹುಪಾದಪಂ ತತ್|
ವಿಸೃಜ್ಯ ರಕ್ಷೋಭವನೇಷು ಚಾಗ್ನಿಮ್
ಜಗಾಮ ರಾಮಂ ಮನಸಾ ಮಹಾತ್ಮಾ||46||

ತತಸ್ತು ತಂ ವಾನರವೀರ ಮುಖ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಮ್|
ಮಹಾಮತಿಂ ವಾಯುಸುತಂ ವರಿಷ್ಟಂ ಪ್ರತುಷ್ಟುವುಃ ದೇವಗಣಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ||47||

ಭಂಕ್ತ್ವಾ ವನಂ ಮಹಾತೇಜಾ ಹತ್ವಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಸಂಯುಗೇ|
ದಗ್ಧ್ವಾ ಲಂಕಾಪುರೀಂ ರಮ್ಯಾಂ ರರಾಜ ಸ ಮಹಾಕಪಿಃ||48||

ತತ್ರದೇವಾಃ ಸಗಂಧರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಾಶ್ಚ ಪರಮರ್ಷಯಃ|
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಪ್ರದಗ್ಧಾಂ ತಾಂ ವಿಸ್ಮಯಂ ಪರಮಂ ಗತಾಃ||49||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಹನುಮಂತಂ ಮಹಾಕಪಿಂ|
ಕಾಲಾಗ್ನಿರಿತಿ ಸಂಚಿನ್ತ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ತತ್ರಸುಃ||50||

ದೇವಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇಮುನಿಪುಂಗವಾಶ್ಚ ಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರನಾಗಯಕ್ಷಾಃ|
ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಹಾನ್ತಿ ತತ್ರ ಜಗ್ಮುಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೀತಿಮತುಲ್ಯರೂಪಾಮ್||51||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಚತುಃಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||