||Sundarakanda ||

|| Sarga 55||( Slokas in Gujarati)

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાંડ.
અથ પંચપંચાશસ્સર્ગઃ||

લંકાં સમસ્તાં સંદીપ્ય લાંગુલાગ્નિં મહાબલઃ|
નિર્વાપયામાસ તદા સમુદ્રે હરિસત્તમઃ||1||

સંદીપ્યમાનાં વિધ્વસ્તાં ત્રસ્તરક્ષોગણાં પુરીમ્|
અવેક્ષ્ય હનુમાન્ લંકાં ચિંતયામાસ વાનરઃ||2||

તસ્યાભૂત્ સુમહાંસ્ત્રાસઃ કુત્સા ચાsત્મન્યજાયત|
લંકાં પ્રદહતા કર્મ કિંસ્વિત્કૃતમિદં મયા||3||

ધન્યાસ્તે પુરુષશ્રેષ્ઠા યે બુધ્યા કોપમુત્થિતમ્|
નિરુન્થન્તિ મહાત્માનો દીપ્તમગ્નિમિવાંભસા||4||

ક્રુદ્ધઃ પાપં ન કુર્યાત્કઃ ક્રુદ્ધો હન્યાદ્ગુરૂનપિ|
ક્રુદ્ધઃ પરુષયાવાચા નરઃ સાધૂનધિક્ષિપેત્||5||

વાચ્યા વાચ્યં પ્રકુપિતો ન વિજાનાતિ કર્હિચિત્|
નાકાર્યમસ્તિ ક્રુદ્ધસ્ય નાવાચ્યં વિદ્યતે ક્વચિત્||6||

યઃ સમુત્પતિતં ક્રોધં ક્ષમયૈવ નિરસ્યતિ|
યથોરગસ્ત્વચં જીર્ણાં સ વૈ પુરુષ ઉચ્યતે||7||

ધિગસ્તુ માં સુદુર્બુદ્ધિં નિર્લજ્જં પાપકૃત્તમમ્|
અચિન્તયિત્વા તાં સીતાં અગ્નિદં સ્વામિઘાતુકમ્||8||

યદિ દગ્ધ્વાત્ ઇયં લંકા નૂનમાર્યાઽપિ જાનકી|
દગ્ધા તેન મયા ભર્તુઃ હતં કાર્યમજાનતા||9||

યદર્થમયમારંભઃ તત્કાર્યમવસાદિતમ્|
મયા હિ દહતા લંકાં ન સીતા પરિરક્ષિતા||10||

ઈષત્કાર્ય મિદં કાર્યં કૃતમાસીન્નસંશયઃ|
તસ્ય ક્રોદાભિભૂતેન મયા મૂલક્ષયઃ કૃતઃ||11||

વિનષ્ટા જાનકી ન્યૂનં ન હ્યદગ્દઃ પ્રદૃશ્યતે|
લંકાયાં કશ્ચિદુદ્દેશઃ સર્વા ભસ્મીકૃતા પુરી||12||

યદિ તદ્વિહતં કાર્યં મમપ્રજ્ઞા વિપર્યયાત્|
ઇહૈવ પ્રાણસન્ન્યાસો મમાપિ હ્યદ્ય રોચતે||13||

કિમગ્નૌ નિપતા મ્યદ્ય અહોસ્વિદ્બડબામુખે|
શરીરમાહો સત્ત્વાનાં દદ્મિ સાગરવાસિનામ્||14||

કથં હિ જીવતા શક્યો મયા દ્રષ્ઠું હરીશ્વરઃ|
તૌ વા પુરુષશાર્દૂલૌ કાર્યસર્વસ્વઘાતિના||15||

મયા ખલુ તદે વેદં રોષદોષાત્પ્રદર્શિતમ્|
પ્રથિતં ત્રિષુ લોકેષુ કપિત્વમનવસ્થિતમ્||16||

ધિ ગસ્તુ રાજસં ભાવં અનીશમનવસ્થિતમ્|
ઈશ્વરેણાપિ યદ્રાગાન્ મયા સીતા નરક્ષિતા||17||

વિનષ્ટાયાંતુ સીતાયાં તાવુભૌ વિનશિષ્યતઃ|
તયોર્વિનાશે સુગ્રીવઃ સબંધુર્વિનશિષ્યતિ||18||

એતદેવ વચઃ શ્રુત્વા ભરતો ભ્રાતુવત્સલઃ|
ધર્માત્મા સહશતૃઘ્નઃ કથં શક્ષ્યતિ જીવિતુમ્||19||

ઇક્ષ્વાકુ વંશે ધર્મિષ્ઠે ગતે નાશમસંશયમ્|
ભવિષ્યન્તિ પ્રજાઃ સર્વાઃ શોકસન્તાપપીડિતાઃ||20||

તદહં ભાગ્ય રહિતો લુપ્ત ધર્માર્થ સંગ્રહઃ|
રોષદોષપરીતાત્મા વ્યક્તં લોકવિનાશનઃ||21||

ઇતિ ચિન્તયતઃ તસ્ય નિમિત્તાન્યુપપેદિરે|
પૂર્વમપ્યુપલબ્દાનિ સાક્ષાત્ પુનરચિન્તયત્||22||

અથવા ચારુ સર્વાંગી રક્ષિતા તેન તેજસા|
ન નશિષ્યતિ કલ્યાણી નાગ્નિ રગ્નૌ પ્રવર્તતે||23||

ન હિ ધર્માત્મનઃ તસ્ય ભાર્યા મમિત તેજસઃ|
સ્વ ચારિત્રાભિગુપ્તાં તાં સ્પ્રષ્ટુમર્હતિ પાવકઃ||24||

નૂનં રામ પ્રભાવેન વૈદેહ્યાઃ સુકૃતેન ચ|
યન્માં દહનકર્માઽયં નાદહાત્ હવ્યવાહનઃ||25||

ત્રયાણાં ભરતાદીનાં ભ્રાતૄણાં દેવતા ચ યા|
રામસ્ય ચ મનઃ કાન્તા સા કથં વિનશિષ્યતિ||26||

યદ્વા દહનકર્માઽયં સર્વત્ર પ્રભુરવ્યયઃ|
નમે દહતિ લાંગૂલં કથ માર્યાં પ્રદક્ષ્યતિ||27||

પુનશ્ચાચિન્તયત્તત્ર હનુમાન્વિસ્મિતસ્તદા|
હિરણ્યનાભસ્ય ગિરેર્જલમધ્યે પ્રદર્શનમ્||28||

તપસા સત્યવાક્યેન અનન્યત્વાચ્ચ ભર્તરિ|
અપિ સા નિર્દહેદગ્નિં નતા મગ્નિઃ પ્રદક્ષ્યતે||29||

સ તથા ચિન્તયં સ્તત્ર દેવ્યા ધર્મપરિગ્રહમ્|
શુશ્રાવ હનુમાન્ વાક્યં ચારણાનાં મહાત્મનામ્||30||

અહો ખલુ કૃતં કર્મ દુષ્કરં હિ હનૂમતા|
અગ્નિં વિસૃજતાઽભીક્ષ્‍ણં ભીમં રાક્ષસવેશ્મનિ||31||

પ્રપલાયિત રક્ષઃ સ્ત્રીબાલવૃદ્ધસમાકુલા|
જનકોલાહલાધ્માતા ક્રન્દન્તીવાદ્રિકન્દરે||32||

દગ્ધેયં નગરી સર્વા સાટ્ટપ્રાકારતોરણા|
જાનકી ન ચ દગ્ધેતિ વિસ્મયોઽદ્ભુત એવ નઃ||33||

સ નિમિત્તૈશ્ચ દૃષ્ટાર્થૈઃ કારણૈશ્ચ મહાગુણૈઃ|
ઋષિવાક્યૈશ્ચ હનુમાન્ અભવત્પ્રીતિમાનસઃ||34||

તતઃ કપિઃ પ્રાપ્ત મનોરથાર્થઃ
તામક્ષતાં રાજસુતાં વિદિત્વા|
પ્રત્યક્ષતઃ તાં પુનરેવ દૃષ્ટ્વા
પ્રતિપ્રયાણાય મતિં ચકાર||35||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે પંચપંચાશસ્સર્ગઃ ||

||ઓમ્ તત્ સત્||
|| Om tat sat ||