||Sundarakanda ||

|| Sarga 55||( Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಪಂಚಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಲಂಕಾಂ ಸಮಸ್ತಾಂ ಸಂದೀಪ್ಯ ಲಾಂಗುಲಾಗ್ನಿಂ ಮಹಾಬಲಃ|
ನಿರ್ವಾಪಯಾಮಾಸ ತದಾ ಸಮುದ್ರೇ ಹರಿಸತ್ತಮಃ||1||

ಸಂದೀಪ್ಯಮಾನಾಂ ವಿಧ್ವಸ್ತಾಂ ತ್ರಸ್ತರಕ್ಷೋಗಣಾಂ ಪುರೀಮ್|
ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ಲಂಕಾಂ ಚಿಂತಯಾಮಾಸ ವಾನರಃ||2||

ತಸ್ಯಾಭೂತ್ ಸುಮಹಾಂಸ್ತ್ರಾಸಃ ಕುತ್ಸಾ ಚಾsತ್ಮನ್ಯಜಾಯತ|
ಲಂಕಾಂ ಪ್ರದಹತಾ ಕರ್ಮ ಕಿಂಸ್ವಿತ್ಕೃತಮಿದಂ ಮಯಾ||3||

ಧನ್ಯಾಸ್ತೇ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಯೇ ಬುಧ್ಯಾ ಕೋಪಮುತ್ಥಿತಮ್|
ನಿರುನ್ಥನ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ದೀಪ್ತಮಗ್ನಿಮಿವಾಂಭಸಾ||4||

ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪಾಪಂ ನ ಕುರ್ಯಾತ್ಕಃ ಕ್ರುದ್ಧೋ ಹನ್ಯಾದ್ಗುರೂನಪಿ|
ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪರುಷಯಾವಾಚಾ ನರಃ ಸಾಧೂನಧಿಕ್ಷಿಪೇತ್||5||

ವಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಯಂ ಪ್ರಕುಪಿತೋ ನ ವಿಜಾನಾತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್|
ನಾಕಾರ್ಯಮಸ್ತಿ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ನಾವಾಚ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್||6||

ಯಃ ಸಮುತ್ಪತಿತಂ ಕ್ರೋಧಂ ಕ್ಷಮಯೈವ ನಿರಸ್ಯತಿ|
ಯಥೋರಗಸ್ತ್ವಚಂ ಜೀರ್ಣಾಂ ಸ ವೈ ಪುರುಷ ಉಚ್ಯತೇ||7||

ಧಿಗಸ್ತು ಮಾಂ ಸುದುರ್ಬುದ್ಧಿಂ ನಿರ್ಲಜ್ಜಂ ಪಾಪಕೃತ್ತಮಮ್|
ಅಚಿನ್ತಯಿತ್ವಾ ತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅಗ್ನಿದಂ ಸ್ವಾಮಿಘಾತುಕಮ್||8||

ಯದಿ ದಗ್ಧ್ವಾತ್ ಇಯಂ ಲಂಕಾ ನೂನಮಾರ್ಯಾಽಪಿ ಜಾನಕೀ|
ದಗ್ಧಾ ತೇನ ಮಯಾ ಭರ್ತುಃ ಹತಂ ಕಾರ್ಯಮಜಾನತಾ||9||

ಯದರ್ಥಮಯಮಾರಂಭಃ ತತ್ಕಾರ್ಯಮವಸಾದಿತಮ್|
ಮಯಾ ಹಿ ದಹತಾ ಲಂಕಾಂ ನ ಸೀತಾ ಪರಿರಕ್ಷಿತಾ||10||

ಈಷತ್ಕಾರ್ಯ ಮಿದಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕೃತಮಾಸೀನ್ನಸಂಶಯಃ|
ತಸ್ಯ ಕ್ರೋದಾಭಿಭೂತೇನ ಮಯಾ ಮೂಲಕ್ಷಯಃ ಕೃತಃ||11||

ವಿನಷ್ಟಾ ಜಾನಕೀ ನ್ಯೂನಂ ನ ಹ್ಯದಗ್ದಃ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೇ|
ಲಂಕಾಯಾಂ ಕಶ್ಚಿದುದ್ದೇಶಃ ಸರ್ವಾ ಭಸ್ಮೀಕೃತಾ ಪುರೀ||12||

ಯದಿ ತದ್ವಿಹತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಮಮಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಪರ್ಯಯಾತ್|
ಇಹೈವ ಪ್ರಾಣಸನ್ನ್ಯಾಸೋ ಮಮಾಪಿ ಹ್ಯದ್ಯ ರೋಚತೇ||13||

ಕಿಮಗ್ನೌ ನಿಪತಾ ಮ್ಯದ್ಯ ಅಹೋಸ್ವಿದ್ಬಡಬಾಮುಖೇ|
ಶರೀರಮಾಹೋ ಸತ್ತ್ವಾನಾಂ ದದ್ಮಿ ಸಾಗರವಾಸಿನಾಮ್||14||

ಕಥಂ ಹಿ ಜೀವತಾ ಶಕ್ಯೋ ಮಯಾ ದ್ರಷ್ಠುಂ ಹರೀಶ್ವರಃ|
ತೌ ವಾ ಪುರುಷಶಾರ್ದೂಲೌ ಕಾರ್ಯಸರ್ವಸ್ವಘಾತಿನಾ||15||

ಮಯಾ ಖಲು ತದೇ ವೇದಂ ರೋಷದೋಷಾತ್ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್|
ಪ್ರಥಿತಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ಕಪಿತ್ವಮನವಸ್ಥಿತಮ್||16||

ಧಿ ಗಸ್ತು ರಾಜಸಂ ಭಾವಂ ಅನೀಶಮನವಸ್ಥಿತಮ್|
ಈಶ್ವರೇಣಾಪಿ ಯದ್ರಾಗಾನ್ ಮಯಾ ಸೀತಾ ನರಕ್ಷಿತಾ||17||

ವಿನಷ್ಟಾಯಾಂತು ಸೀತಾಯಾಂ ತಾವುಭೌ ವಿನಶಿಷ್ಯತಃ|
ತಯೋರ್ವಿನಾಶೇ ಸುಗ್ರೀವಃ ಸಬಂಧುರ್ವಿನಶಿಷ್ಯತಿ||18||

ಏತದೇವ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭರತೋ ಭ್ರಾತುವತ್ಸಲಃ|
ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಸಹಶತೃಘ್ನಃ ಕಥಂ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ ಜೀವಿತುಮ್||19||

ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶೇ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೇ ಗತೇ ನಾಶಮಸಂಶಯಮ್|
ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರಜಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶೋಕಸನ್ತಾಪಪೀಡಿತಾಃ||20||

ತದಹಂ ಭಾಗ್ಯ ರಹಿತೋ ಲುಪ್ತ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಃ|
ರೋಷದೋಷಪರೀತಾತ್ಮಾ ವ್ಯಕ್ತಂ ಲೋಕವಿನಾಶನಃ||21||

ಇತಿ ಚಿನ್ತಯತಃ ತಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಾನ್ಯುಪಪೇದಿರೇ|
ಪೂರ್ವಮಪ್ಯುಪಲಬ್ದಾನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪುನರಚಿನ್ತಯತ್||22||

ಅಥವಾ ಚಾರು ಸರ್ವಾಂಗೀ ರಕ್ಷಿತಾ ತೇನ ತೇಜಸಾ|
ನ ನಶಿಷ್ಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣೀ ನಾಗ್ನಿ ರಗ್ನೌ ಪ್ರವರ್ತತೇ||23||

ನ ಹಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಃ ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯಾ ಮಮಿತ ತೇಜಸಃ|
ಸ್ವ ಚಾರಿತ್ರಾಭಿಗುಪ್ತಾಂ ತಾಂ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹತಿ ಪಾವಕಃ||24||

ನೂನಂ ರಾಮ ಪ್ರಭಾವೇನ ವೈದೇಹ್ಯಾಃ ಸುಕೃತೇನ ಚ|
ಯನ್ಮಾಂ ದಹನಕರ್ಮಾಽಯಂ ನಾದಹಾತ್ ಹವ್ಯವಾಹನಃ||25||

ತ್ರಯಾಣಾಂ ಭರತಾದೀನಾಂ ಭ್ರಾತೄಣಾಂ ದೇವತಾ ಚ ಯಾ|
ರಾಮಸ್ಯ ಚ ಮನಃ ಕಾನ್ತಾ ಸಾ ಕಥಂ ವಿನಶಿಷ್ಯತಿ||26||

ಯದ್ವಾ ದಹನಕರ್ಮಾಽಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ|
ನಮೇ ದಹತಿ ಲಾಂಗೂಲಂ ಕಥ ಮಾರ್ಯಾಂ ಪ್ರದಕ್ಷ್ಯತಿ||27||

ಪುನಶ್ಚಾಚಿನ್ತಯತ್ತತ್ರ ಹನುಮಾನ್ವಿಸ್ಮಿತಸ್ತದಾ|
ಹಿರಣ್ಯನಾಭಸ್ಯ ಗಿರೇರ್ಜಲಮಧ್ಯೇ ಪ್ರದರ್ಶನಮ್||28||

ತಪಸಾ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೇನ ಅನನ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ ಭರ್ತರಿ|
ಅಪಿ ಸಾ ನಿರ್ದಹೇದಗ್ನಿಂ ನತಾ ಮಗ್ನಿಃ ಪ್ರದಕ್ಷ್ಯತೇ||29||

ಸ ತಥಾ ಚಿನ್ತಯಂ ಸ್ತತ್ರ ದೇವ್ಯಾ ಧರ್ಮಪರಿಗ್ರಹಮ್|
ಶುಶ್ರಾವ ಹನುಮಾನ್ ವಾಕ್ಯಂ ಚಾರಣಾನಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಮ್||30||

ಅಹೋ ಖಲು ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ದುಷ್ಕರಂ ಹಿ ಹನೂಮತಾ|
ಅಗ್ನಿಂ ವಿಸೃಜತಾಽಭೀಕ್ಷ್‍ಣಂ ಭೀಮಂ ರಾಕ್ಷಸವೇಶ್ಮನಿ||31||

ಪ್ರಪಲಾಯಿತ ರಕ್ಷಃ ಸ್ತ್ರೀಬಾಲವೃದ್ಧಸಮಾಕುಲಾ|
ಜನಕೋಲಾಹಲಾಧ್ಮಾತಾ ಕ್ರನ್ದನ್ತೀವಾದ್ರಿಕನ್ದರೇ||32||

ದಗ್ಧೇಯಂ ನಗರೀ ಸರ್ವಾ ಸಾಟ್ಟಪ್ರಾಕಾರತೋರಣಾ|
ಜಾನಕೀ ನ ಚ ದಗ್ಧೇತಿ ವಿಸ್ಮಯೋಽದ್ಭುತ ಏವ ನಃ||33||

ಸ ನಿಮಿತ್ತೈಶ್ಚ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥೈಃ ಕಾರಣೈಶ್ಚ ಮಹಾಗುಣೈಃ|
ಋಷಿವಾಕ್ಯೈಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಅಭವತ್ಪ್ರೀತಿಮಾನಸಃ||34||

ತತಃ ಕಪಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮನೋರಥಾರ್ಥಃ
ತಾಮಕ್ಷತಾಂ ರಾಜಸುತಾಂ ವಿದಿತ್ವಾ|
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಃ ತಾಂ ಪುನರೇವ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
ಪ್ರತಿಪ್ರಯಾಣಾಯ ಮತಿಂ ಚಕಾರ||35||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಪಂಚಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್|||| Om tat sat ||