||Sundarakanda ||

|| Sarga 57||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English


સુંદરકાંડ.
અથ સપ્તપંચાશસ્સર્ગઃ||

સ ચંદ્ર કુસુમં રમ્યં સાર્ક કારણ્ડવં શુભં|
તિષ્યશ્રવણકાદમ્બ મભ્રશૈવાલશાદ્વલમ્||1||

પુનર્વસુ મહામીનં લોહિતાંગ મહાગ્રહમ્|
ઐરાવત મહાદ્વીપં સ્વાતીહંસવિલોળિતમ્||2||

વાતસંઘાતજાતોર્મિ ચન્દ્રાંશુશિશિરામ્બુમત્|
ભુજંગયક્ષગંધર્વ પ્રબુદ્ધ કમલોત્પલમ્||3||

હનુમાન્મારુતગતિ ર્મહાનૌરિવ સાગરમ્|
અપાર મપરિશ્રાંતં પુપ્લુવે ગગનાર્ણવમ્||4||

ગ્રસમાન ઇવાકાશં તારાધિપ મિવોલ્લિખન્|
હારન્નિવ સ નક્ષત્રમ્ ગગનં સાર્ક મણ્ડલમ્||5||

મારુતસ્યાત્મજઃ શ્રીમાન્કપિ ર્વ્યોમચરો મહાન્|
હનુમન્મેઘજાલાનિ વિકર્ષન્નિવ ગચ્છતિ||6||

પાણ્ડુરારુણવર્ણાનિ નીલમાંજિષ્ટકાનિ ચ|
હરિતારૂણ વર્ણાનિ મહાભ્રાણિ ચકાશિરે||7||

પ્રવિશન્નભ્રજાલાનિ નિષ્પતં ચ પુનઃ પુનઃ|
પ્રચ્છન્નશ્ચ પ્રકાશશ્ચ ચન્દ્રમા ઇવ લક્ષ્યતે||8||

વિવિધાભ્રઘનાપન્ન ગોચરો ધવળાંબરઃ|
દૃશ્યાદૃશ્યતનુર્વીરઃ તદા ચન્દ્રાયતેsમ્બરે||9||

તાર્‍ક્ષ્યયમાણે ગગને ભભાસે વાયુનન્દનઃ|
દારયન્મેઘબૃન્દાનિ નિષ્પ્રતં ચ પુનઃ પુનઃ||10||

નદન્નાદેન મહતા મેઘસ્વનમહાસ્વનઃ|
પ્રવરાન્ રાક્ષસાન્ હત્વા નામ વિશ્રાવ્યચાત્મનઃ||11||

અકુલાં નગરીં કૃત્વા વ્યથયિત્વા ચ રાવણમ્|
અર્થયિત્વા બલં ઘોરં વૈદેહીમભિવાદ્ય ચ||12||

અજગામ મહાતેજાઃ પુનર્મધ્યેન સાગરમ્|
પર્વતેન્દ્રં સુનાભં ચ સમુસ્પૃશ્ય વીર્યવાન્||13||

જ્યામુક્ત ઇવ નારાચો મહાવેગોsભ્યુપાગતઃ|
સકિંચિદનુસંપ્રાપ્તઃ સમાલોક્ય મહાગિરિમ્||14||

મહેન્દ્રં મેઘસંકાશં નનાદ હરિપુંગવઃ|
સ પૂરયામાસ કપિર્દિશો દશ સમન્તતઃ||15||

નદન્નાદેન મહતા મેઘસ્વનમહાસ્વનઃ|
સ તં દેશમનુપ્રાપ્તં સુહૃદ્દર્શન લાલસા||16||

નનાદ હરિશાર્દૂલો લાંગૂલં ચાપ્યકમ્પયત્|
તસ્ય નાનદ્યમાનસ્ય સુપર્ણ ચરિતે પથિ||17||

ફલતીવાસ્ય ઘોષેણ ગગનં સાર્કમણ્ડલમ્|
યેતુ તત્રોત્તરે તીરે સમુદ્રસ્ય મહાબલાઃ||18||

પૂર્વં સંવિષ્ઠિતાઃ શૂરાઃ વાયુપુત્ત્ર દિદૃક્ષવઃ|
મહતો વાતનુન્નસ્ય તો યદ સ્યેવ ગર્જિતમ્||19||

શુશ્રુવુસ્તે તદા ઘોષં ઊરુવેગં હનૂમતઃ|
તે દીનમસસઃ સર્વે શુશ્રુવુઃ કાનનૌકસઃ||20||

વાનરેન્દ્રસ્ય નિર્ઘોષં પર્જન્ય નિનદોપમમ્|
નિશમ્ય નદતો નાદં વાનરાઃ તે સમન્તતઃ||21||

બભૂવુરુત્સુકાઃ સર્વે સુહૃદ્દર્શન કાંક્ષિણઃ|
જાંબવાન્ સ હરિશ્રેષ્ઠઃ પ્રીતિસંહૃષ્ટમાનસઃ||22||

ઉપામન્ત્ર્ય હરીન્ સર્વાન્ ઇદં વચનમબ્રવીત્|
સર્વથા કૃતકાર્યોsસૌ હનુમાન્નાત્ર સંશયઃ||23||

ન હ્યા સ્યાકૃતકાર્યસ્ય નાદ એવં વિધો ભવેત્|
તસ્ય બાહૂરુવેગં ચ નિનાદં ચ મહાત્મનઃ||24||

નિશમ્ય હરયો હૃષ્ટાઃ સમુત્પેતુઃ તતસ્તતઃ|
તે નગાગ્રાન્ નગાગ્રાણિ શિખરાત્ શિખરાણિ ચ ||25||

પ્રહૃષ્ટાઃ સમપદ્યન્ત હનૂમન્તં દિદૃક્ષવઃ|
તે પ્રીતાઃ પાદપાગ્રેષુ ગૃહ્યશાખાઃ સુવિષ્ટિતાઃ||26||

વાસાં સીવ પ્રશાખાશ્ચ સમાવિધ્યન્ત વાનરાઃ|
ગિરિગહ્વરસંલીનો યથા ગર્જતિ મારુતઃ||27||

એવં જગર્જ બલવાન્ હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ|
તમભ્રઘનસંકાશ માપતન્તં મહાકપિમ્||28||

દૃષ્ટ્વા તે વાનરાઃ સર્વે તસ્થુઃ પ્રાંજલયસ્તદા|
તતસ્તુ વેગવાં સ્તસ્ય ગિરેર્ગિરિનિભઃ કપિઃ||29||

નિપપાત મહેન્દ્રસ્ય શિખરે પાદપાકુલે |
હર્ષેણાપૂર્યમાણોsસૌ રમ્યે પર્વત નિર્ઝરે||30||

છિન્નપક્ષ ઇવાssકાશાત્ પપાત ધરણી ધરઃ|
તતસ્તે પ્રીતમનસઃ સર્વે વાનરપુંગવઃ||31||

હનુમન્તં મહાત્માનં પરિવાર્યોપતસ્થિરે|
પરિવાર્ય ચ તે સર્વે પરાં પ્રીતિ મુપાગતાઃ||32||

પ્રહૃષ્ટવદનાઃ સર્વે તમરોગમુપાગતમ્|
ઉપાયનાનિ ચાદાય મૂલાનિ ફલાનિ ચ||33||

પ્રત્યર્ચયન્ હરિશ્રેષ્ટં હરયો મારુતાત્મજમ્|
હનુમાંસ્તુ ગુરૂન્ વૃદ્ધાન્ જાંબવત્પ્રમુખાં સ્તદા||34||

કુમારમંગદં ચૈવ સોsવન્દત મહાકપિઃ|
સ તાભ્યાં પૂજિતઃ પૂજ્યઃ કપિભિશ્ચ પ્રસાદિતઃ||35||

દૃષ્ટા સીતેતિ વિક્રાન્તઃ સંક્ષેપેણ ન્યવેદયત્|
નિષસાદ ચ હસ્તેન ગૃહીત્વા વાલિનસ્સુતમ્||36||

રમણીયે વનોદ્દેશે મહેન્દ્રસ્ય ગિરેસ્તદા|
હનુમાનબ્રવીદ્દૃષ્ટઃ તદા તાન્ વાનરર્ષભાન્||37||

અશોકવનિકાસંસ્થા દૃષ્ટા સા જનકાત્મજા|
રક્ષ્યમાણા સુઘોરાભી રાક્ષસીભિરનિન્દિતા||38||

એકવેણી ધરા બાલા રામદર્શન લાલસા|
ઉપવાસપરિશ્રાન્તા જટિલા મલિના કૃશા||39||

તતો દૃષ્ટેતિ વચનં મહાર્થં અમૃતોપમમ્|
નિશમ્ય મારુતેઃ સર્વે મુદિતા વાનારાભવન્||40||

ક્ષ્વેળન્ત્યન્યે નનદન્તન્યે ગર્જન્તન્યે મહાબલાઃ|
ચક્રુઃ કિલ કિલાં અન્યે પ્રતિગર્જન્તિ ચાપરે||41||

કેચિદુચ્છ્રિતલાંગૂલાઃ પ્રહૃષ્ટાઃ કપિકુંજરાઃ|
અંચિતાયુતદીર્ઘાણિ લાંગૂલાનિ પ્રવિવધ્યુઃ||42||

અપરે ચ હનૂમંતં વાનરાવારણોપમં|
આપ્લુત્ય ગિરિશૃંગેભ્યઃ સંસ્પૃશન્તિ સ્મ હર્ષિતાઃ||43||

ઉક્તવાક્યં હનૂમન્તં અંગદઃ તમ્ અથાબ્રવીત્|
સર્વેષાં હરિવીરાણાં મધ્યે વચનમુત્તમમ્||44||

સ ત્વે વીર્યે ન તે કશ્ચિત્સમો વાનર વિદ્યતે|
યદવપ્લુત્ય વિસ્તીર્ણં સાગરં પુનરાગતઃ||45||

અહો સ્વામિનિ તે ભક્તિરહો વીર્યમહો ધૃતિઃ|
દિષ્ટ્યા દૃષ્ટા ત્વયા દેવી રામપત્ની યશસ્વિની||46||

દિષ્ટ્યા ત્યક્ષ્યતિ કાકુત્‍સ્થઃ શોકં સીતાવિયોગજમ્|
તતોsજ્ઞ્ગદં હનૂમન્તં જાંબવન્તં ચ વાનરાઃ||47||

પરિવાર્ય પ્રમુદિતા ભેજિરે વિપુલાઃ શિલાઃ|
શ્રોતુકામાઃ સમુદ્રસ્ય લંઘનં વાનરોત્તમાઃ||48||

દર્શનં ચાપિ લંકાયાઃ સીતાયા રાવણસ્ય ચ|
તસ્થુઃ પ્રાંજલયઃ સર્વે હનુમદ્વદનોન્મુખાઃ||49||

તસ્થૌ તત્રાsજ્ઞ્ગદઃ શ્રીમાન્વાનરૈર્બહુભિર્વૃતઃ|
ઉપાસ્યમાનો વિબુધૈઃ દિવિદેવપતિર્યથા||50||

હનૂમતા કીર્તિમતા યશસ્વિના
તથાંગદે નાંગદબદ્ધબાહુના|
મુદા તદાsધ્યાસિતમુન્નતં મહાન્
મહીધરાગ્રં જ્વલિતં શ્રિયાsભવત્||51||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુંદરકાંડે સપ્તપંચાશસ્સર્ગઃ ||

|| Om tat sat ||