||Sundarakanda ||

|| Sarga 57||( Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಸ ಚಂದ್ರ ಕುಸುಮಂ ರಮ್ಯಂ ಸಾರ್ಕ ಕಾರಣ್ಡವಂ ಶುಭಂ|
ತಿಷ್ಯಶ್ರವಣಕಾದಮ್ಬ ಮಭ್ರಶೈವಾಲಶಾದ್ವಲಮ್||1||

ಪುನರ್ವಸು ಮಹಾಮೀನಂ ಲೋಹಿತಾಂಗ ಮಹಾಗ್ರಹಮ್|
ಐರಾವತ ಮಹಾದ್ವೀಪಂ ಸ್ವಾತೀಹಂಸವಿಲೋಳಿತಮ್||2||

ವಾತಸಂಘಾತಜಾತೋರ್ಮಿ ಚನ್ದ್ರಾಂಶುಶಿಶಿರಾಮ್ಬುಮತ್|
ಭುಜಂಗಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಮಲೋತ್ಪಲಮ್||3||

ಹನುಮಾನ್ಮಾರುತಗತಿ ರ್ಮಹಾನೌರಿವ ಸಾಗರಮ್|
ಅಪಾರ ಮಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಪುಪ್ಲುವೇ ಗಗನಾರ್ಣವಮ್||4||

ಗ್ರಸಮಾನ ಇವಾಕಾಶಂ ತಾರಾಧಿಪ ಮಿವೋಲ್ಲಿಖನ್|
ಹಾರನ್ನಿವ ಸ ನಕ್ಷತ್ರಮ್ ಗಗನಂ ಸಾರ್ಕ ಮಣ್ಡಲಮ್||5||

ಮಾರುತಸ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ಕಪಿ ರ್ವ್ಯೋಮಚರೋ ಮಹಾನ್|
ಹನುಮನ್ಮೇಘಜಾಲಾನಿ ವಿಕರ್ಷನ್ನಿವ ಗಚ್ಛತಿ||6||

ಪಾಣ್ಡುರಾರುಣವರ್ಣಾನಿ ನೀಲಮಾಂಜಿಷ್ಟಕಾನಿ ಚ|
ಹರಿತಾರೂಣ ವರ್ಣಾನಿ ಮಹಾಭ್ರಾಣಿ ಚಕಾಶಿರೇ||7||

ಪ್ರವಿಶನ್ನಭ್ರಜಾಲಾನಿ ನಿಷ್ಪತಂ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ|
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಶ್ಚ ಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಚನ್ದ್ರಮಾ ಇವ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ||8||

ವಿವಿಧಾಭ್ರಘನಾಪನ್ನ ಗೋಚರೋ ಧವಳಾಂಬರಃ|
ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯತನುರ್ವೀರಃ ತದಾ ಚನ್ದ್ರಾಯತೇsಮ್ಬರೇ||9||

ತಾರ‍್ಕ್ಷ್ಯಯಮಾಣೇ ಗಗನೇ ಭಭಾಸೇ ವಾಯುನನ್ದನಃ|
ದಾರಯನ್ಮೇಘಬೃನ್ದಾನಿ ನಿಷ್ಪ್ರತಂ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ||10||

ನದನ್ನಾದೇನ ಮಹತಾ ಮೇಘಸ್ವನಮಹಾಸ್ವನಃ|
ಪ್ರವರಾನ್ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಹತ್ವಾ ನಾಮ ವಿಶ್ರಾವ್ಯಚಾತ್ಮನಃ||11||

ಅಕುಲಾಂ ನಗರೀಂ ಕೃತ್ವಾ ವ್ಯಥಯಿತ್ವಾ ಚ ರಾವಣಮ್|
ಅರ್ಥಯಿತ್ವಾ ಬಲಂ ಘೋರಂ ವೈದೇಹೀಮಭಿವಾದ್ಯ ಚ||12||

ಅಜಗಾಮ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಪುನರ್ಮಧ್ಯೇನ ಸಾಗರಮ್|
ಪರ್ವತೇನ್ದ್ರಂ ಸುನಾಭಂ ಚ ಸಮುಸ್ಪೃಶ್ಯ ವೀರ್ಯವಾನ್||13||

ಜ್ಯಾಮುಕ್ತ ಇವ ನಾರಾಚೋ ಮಹಾವೇಗೋsಭ್ಯುಪಾಗತಃ|
ಸಕಿಂಚಿದನುಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಮಹಾಗಿರಿಮ್||14||

ಮಹೇನ್ದ್ರಂ ಮೇಘಸಂಕಾಶಂ ನನಾದ ಹರಿಪುಂಗವಃ|
ಸ ಪೂರಯಾಮಾಸ ಕಪಿರ್ದಿಶೋ ದಶ ಸಮನ್ತತಃ||15||

ನದನ್ನಾದೇನ ಮಹತಾ ಮೇಘಸ್ವನಮಹಾಸ್ವನಃ|
ಸ ತಂ ದೇಶಮನುಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸುಹೃದ್ದರ್ಶನ ಲಾಲಸಾ||16||

ನನಾದ ಹರಿಶಾರ್ದೂಲೋ ಲಾಂಗೂಲಂ ಚಾಪ್ಯಕಮ್ಪಯತ್|
ತಸ್ಯ ನಾನದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಸುಪರ್ಣ ಚರಿತೇ ಪಥಿ||17||

ಫಲತೀವಾಸ್ಯ ಘೋಷೇಣ ಗಗನಂ ಸಾರ್ಕಮಣ್ಡಲಮ್|
ಯೇತು ತತ್ರೋತ್ತರೇ ತೀರೇ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಾಃ||18||

ಪೂರ್ವಂ ಸಂವಿಷ್ಠಿತಾಃ ಶೂರಾಃ ವಾಯುಪುತ್ತ್ರ ದಿದೃಕ್ಷವಃ|
ಮಹತೋ ವಾತನುನ್ನಸ್ಯ ತೋ ಯದ ಸ್ಯೇವ ಗರ್ಜಿತಮ್||19||

ಶುಶ್ರುವುಸ್ತೇ ತದಾ ಘೋಷಂ ಊರುವೇಗಂ ಹನೂಮತಃ|
ತೇ ದೀನಮಸಸಃ ಸರ್ವೇ ಶುಶ್ರುವುಃ ಕಾನನೌಕಸಃ||20||

ವಾನರೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ನಿರ್ಘೋಷಂ ಪರ್ಜನ್ಯ ನಿನದೋಪಮಮ್|
ನಿಶಮ್ಯ ನದತೋ ನಾದಂ ವಾನರಾಃ ತೇ ಸಮನ್ತತಃ||21||

ಬಭೂವುರುತ್ಸುಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಸುಹೃದ್ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ|
ಜಾಂಬವಾನ್ ಸ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಪ್ರೀತಿಸಂಹೃಷ್ಟಮಾನಸಃ||22||

ಉಪಾಮನ್ತ್ರ್ಯ ಹರೀನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಇದಂ ವಚನಮಬ್ರವೀತ್|
ಸರ್ವಥಾ ಕೃತಕಾರ್ಯೋsಸೌ ಹನುಮಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ||23||

ನ ಹ್ಯಾ ಸ್ಯಾಕೃತಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನಾದ ಏವಂ ವಿಧೋ ಭವೇತ್|
ತಸ್ಯ ಬಾಹೂರುವೇಗಂ ಚ ನಿನಾದಂ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ||24||

ನಿಶಮ್ಯ ಹರಯೋ ಹೃಷ್ಟಾಃ ಸಮುತ್ಪೇತುಃ ತತಸ್ತತಃ|
ತೇ ನಗಾಗ್ರಾನ್ ನಗಾಗ್ರಾಣಿ ಶಿಖರಾತ್ ಶಿಖರಾಣಿ ಚ ||25||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ ಸಮಪದ್ಯನ್ತ ಹನೂಮನ್ತಂ ದಿದೃಕ್ಷವಃ|
ತೇ ಪ್ರೀತಾಃ ಪಾದಪಾಗ್ರೇಷು ಗೃಹ್ಯಶಾಖಾಃ ಸುವಿಷ್ಟಿತಾಃ||26||

ವಾಸಾಂ ಸೀವ ಪ್ರಶಾಖಾಶ್ಚ ಸಮಾವಿಧ್ಯನ್ತ ವಾನರಾಃ|
ಗಿರಿಗಹ್ವರಸಂಲೀನೋ ಯಥಾ ಗರ್ಜತಿ ಮಾರುತಃ||27||

ಏವಂ ಜಗರ್ಜ ಬಲವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ತಮಭ್ರಘನಸಂಕಾಶ ಮಾಪತನ್ತಂ ಮಹಾಕಪಿಮ್||28||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೇ ವಾನರಾಃ ಸರ್ವೇ ತಸ್ಥುಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯಸ್ತದಾ|
ತತಸ್ತು ವೇಗವಾಂ ಸ್ತಸ್ಯ ಗಿರೇರ್ಗಿರಿನಿಭಃ ಕಪಿಃ||29||

ನಿಪಪಾತ ಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಶಿಖರೇ ಪಾದಪಾಕುಲೇ |
ಹರ್ಷೇಣಾಪೂರ್ಯಮಾಣೋsಸೌ ರಮ್ಯೇ ಪರ್ವತ ನಿರ್ಝರೇ||30||

ಛಿನ್ನಪಕ್ಷ ಇವಾssಕಾಶಾತ್ ಪಪಾತ ಧರಣೀ ಧರಃ|
ತತಸ್ತೇ ಪ್ರೀತಮನಸಃ ಸರ್ವೇ ವಾನರಪುಂಗವಃ||31||

ಹನುಮನ್ತಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಪರಿವಾರ್ಯೋಪತಸ್ಥಿರೇ|
ಪರಿವಾರ್ಯ ಚ ತೇ ಸರ್ವೇ ಪರಾಂ ಪ್ರೀತಿ ಮುಪಾಗತಾಃ||32||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟವದನಾಃ ಸರ್ವೇ ತಮರೋಗಮುಪಾಗತಮ್|
ಉಪಾಯನಾನಿ ಚಾದಾಯ ಮೂಲಾನಿ ಫಲಾನಿ ಚ||33||

ಪ್ರತ್ಯರ್ಚಯನ್ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಟಂ ಹರಯೋ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಮ್|
ಹನುಮಾಂಸ್ತು ಗುರೂನ್ ವೃದ್ಧಾನ್ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರಮುಖಾಂ ಸ್ತದಾ||34||

ಕುಮಾರಮಂಗದಂ ಚೈವ ಸೋsವನ್ದತ ಮಹಾಕಪಿಃ|
ಸ ತಾಭ್ಯಾಂ ಪೂಜಿತಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಕಪಿಭಿಶ್ಚ ಪ್ರಸಾದಿತಃ||35||

ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತೇತಿ ವಿಕ್ರಾನ್ತಃ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ನ್ಯವೇದಯತ್|
ನಿಷಸಾದ ಚ ಹಸ್ತೇನ ಗೃಹೀತ್ವಾ ವಾಲಿನಸ್ಸುತಮ್||36||

ರಮಣೀಯೇ ವನೋದ್ದೇಶೇ ಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಗಿರೇಸ್ತದಾ|
ಹನುಮಾನಬ್ರವೀದ್ದೃಷ್ಟಃ ತದಾ ತಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಾನ್||37||

ಅಶೋಕವನಿಕಾಸಂಸ್ಥಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ|
ರಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾ ಸುಘೋರಾಭೀ ರಾಕ್ಷಸೀಭಿರನಿನ್ದಿತಾ||38||

ಏಕವೇಣೀ ಧರಾ ಬಾಲಾ ರಾಮದರ್ಶನ ಲಾಲಸಾ|
ಉಪವಾಸಪರಿಶ್ರಾನ್ತಾ ಜಟಿಲಾ ಮಲಿನಾ ಕೃಶಾ||39||

ತತೋ ದೃಷ್ಟೇತಿ ವಚನಂ ಮಹಾರ್ಥಂ ಅಮೃತೋಪಮಮ್|
ನಿಶಮ್ಯ ಮಾರುತೇಃ ಸರ್ವೇ ಮುದಿತಾ ವಾನಾರಾಭವನ್||40||

ಕ್ಷ್ವೇಳನ್ತ್ಯನ್ಯೇ ನನದನ್ತನ್ಯೇ ಗರ್ಜನ್ತನ್ಯೇ ಮಹಾಬಲಾಃ|
ಚಕ್ರುಃ ಕಿಲ ಕಿಲಾಂ ಅನ್ಯೇ ಪ್ರತಿಗರ್ಜನ್ತಿ ಚಾಪರೇ||41||

ಕೇಚಿದುಚ್ಛ್ರಿತಲಾಂಗೂಲಾಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಃ ಕಪಿಕುಂಜರಾಃ|
ಅಂಚಿತಾಯುತದೀರ್ಘಾಣಿ ಲಾಂಗೂಲಾನಿ ಪ್ರವಿವಧ್ಯುಃ||42||

ಅಪರೇ ಚ ಹನೂಮಂತಂ ವಾನರಾವಾರಣೋಪಮಂ|
ಆಪ್ಲುತ್ಯ ಗಿರಿಶೃಂಗೇಭ್ಯಃ ಸಂಸ್ಪೃಶನ್ತಿ ಸ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾಃ||43||

ಉಕ್ತವಾಕ್ಯಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ಅಂಗದಃ ತಮ್ ಅಥಾಬ್ರವೀತ್|
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹರಿವೀರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ವಚನಮುತ್ತಮಮ್||44||

ಸ ತ್ವೇ ವೀರ್ಯೇ ನ ತೇ ಕಶ್ಚಿತ್ಸಮೋ ವಾನರ ವಿದ್ಯತೇ|
ಯದವಪ್ಲುತ್ಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಸಾಗರಂ ಪುನರಾಗತಃ||45||

ಅಹೋ ಸ್ವಾಮಿನಿ ತೇ ಭಕ್ತಿರಹೋ ವೀರ್ಯಮಹೋ ಧೃತಿಃ|
ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾ ತ್ವಯಾ ದೇವೀ ರಾಮಪತ್ನೀ ಯಶಸ್ವಿನೀ||46||

ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತಿ ಕಾಕುತ್‍ಸ್ಥಃ ಶೋಕಂ ಸೀತಾವಿಯೋಗಜಮ್|
ತತೋsಜ್ಞ್ಗದಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ಜಾಂಬವನ್ತಂ ಚ ವಾನರಾಃ||47||

ಪರಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಮುದಿತಾ ಭೇಜಿರೇ ವಿಪುಲಾಃ ಶಿಲಾಃ|
ಶ್ರೋತುಕಾಮಾಃ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಲಂಘನಂ ವಾನರೋತ್ತಮಾಃ||48||

ದರ್ಶನಂ ಚಾಪಿ ಲಂಕಾಯಾಃ ಸೀತಾಯಾ ರಾವಣಸ್ಯ ಚ|
ತಸ್ಥುಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯಃ ಸರ್ವೇ ಹನುಮದ್ವದನೋನ್ಮುಖಾಃ||49||

ತಸ್ಥೌ ತತ್ರಾsಜ್ಞ್ಗದಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ವಾನರೈರ್ಬಹುಭಿರ್ವೃತಃ|
ಉಪಾಸ್ಯಮಾನೋ ವಿಬುಧೈಃ ದಿವಿದೇವಪತಿರ್ಯಥಾ||50||

ಹನೂಮತಾ ಕೀರ್ತಿಮತಾ ಯಶಸ್ವಿನಾ
ತಥಾಂಗದೇ ನಾಂಗದಬದ್ಧಬಾಹುನಾ|
ಮುದಾ ತದಾsಧ್ಯಾಸಿತಮುನ್ನತಂ ಮಹಾನ್
ಮಹೀಧರಾಗ್ರಂ ಜ್ವಲಿತಂ ಶ್ರಿಯಾsಭವತ್||51||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತಪಂಚಾಶಸ್ಸರ್ಗಃ ||

|| Om tat sat ||