||Sundarakanda ||

|| Sarga 59||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાણ્ડમ્
અથ એકોનષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

એતદાખ્યાય તત્સર્વં હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ|
ભૂયઃ સમુપચક્રામ વચનં વક્તુ મુત્તરમ્||1||

સફલો રાઘવોદ્યોગઃ સુગ્રીવસ્ય ચ સંભ્રમઃ|
શીલમાસાદ્ય સીતાયા મમ ચ પ્રવણં મનઃ||2||

તપસા ધારયેલ્લોકાન્ ક્રુદ્ધો વા નિર્દહેદપિ|
સર્વધાતિ પ્રવૃદ્ધોઽસૌ રાવણો રાક્ષસાધિપઃ||3||

તસ્ય તાં સ્પૃશતો ગાત્રં તપસા ન વિનાશિતમ્|
ન તદગ્નિશિખા કુર્યાત્ સંસ્પૃષ્ટા પાણિના સતી||4||

જનકસ્યાત્મજા કુર્યાદ્યત્ક્રોધ કલુષીકૃતા|
જામ્બવત્પ્રમુખાન્ સર્વાનનુજ્ઞાસ્ય મહાહરીન્||5||

અસ્મિન્નેવં ગતે કાર્યે ભવતાં ચ નિવેદિતે|
ન્યાયં સ્મ સહવૈદેહ્યા દ્રષ્ટું તૌ પાર્થિવાત્મજૌ||6||

અહમેકોપિ પર્યાપ્તઃ સરાક્ષસગણાં પુરી|
તાં લંકાં તરસા હન્તું રાવણં ચ મહાબલમ્||7||

કિં પુનસ્સહિતો વીરૈઃ બલવદ્ભિઃ કૃતાત્મભિઃ|
કૃતાસ્ત્રૈઃ પ્લવગૈઃ શૂરૈઃ ભવદ્ભિર્વિજયૈષિભિઃ||8||

અહં તુ રાવણં યુદ્ધે સસૈન્યં સપુરસ્સરમ્|
સહપુત્ત્રં વધિષ્યામિ સહોદરયુતં યુધિ||9||

બ્રાહ્મમૈન્દ્રં ચ રૌદ્રં ચ વાયુવ્યં વારુણં તથા|
યદિ શક્રજિતોઽસ્ત્રાણિ દુર્નિરીક્ષાણિ સંયુગે||10||

તાન્યહં વિધમિષ્યામિ હનિષ્યામિ ચ રાક્ષસાન્|
ભવતામભ્યનુજ્ઞાતો વિક્રમો મે રુણદ્ધિતમ્||11||

મયાsતુલા વિસૃષ્ટા હિ શૈલવૃષ્ટિર્નિરન્તરા|
દેવાનપિ રણે હન્યાત્ કિં પુનઃ તાન્ નિશાચરાન્||12||

સાગરોઽપ્યતિયાદ્વેલાં મન્દરઃ પ્રચલેદપિ|
ન જામ્બવન્તં સમરે કમ્પયે દરિવાહિની||13||

સર્વરાક્ષસ સંઘાનાં રાક્ષસા યે ચ પૂર્વકા|
અલમેકો વિનાશાય વીરો વાલિસુતઃ કપિઃ||14||

પનસ સ્યોરુવેગેન નીલસ્ય ચ મહાત્મનઃ|
મન્દરોઽપ્યવસીર્યેત કિં પુનર્યુધિ રાક્ષસાઃ||15||

સ દેવાસુર યક્ષેષુ ગન્ધર્વોરગ પક્ષિસુ|
મૈન્દસ્ય પ્રતિયોદ્ધારં શંસત દ્વિવિદસ્ય વા||16||

અશ્વિપુત્રૌ મહાભાગૌ વેતૌ પ્લવગસત્તમૌ|
એતયોઃ પ્રતિયોદ્ધારં ન પશ્યામિ રણાજિરે ||17||

પિતામહવરોત્સેકાત્ પરમં દર્પમાસ્થિતૌ|
અમૃતપ્રાશના વેતૌ સર્વવાનર સત્તમૌ||18||

અશ્વિનોર્માનનાર્થં હિ સર્વલોકપિતામહઃ|
સર્વાવધ્યત્વમતુલં અનયોર્દત્તવાન્પુરા||19||

વરોત્સેકેન મત્તૌ ચ પ્રમથ્ય મહતીમ્ ચમૂમ્|
સુરાણામમૃતં વીરૌ પીતવન્તૌ પ્લવંગમૌ||20||

એતાવેવ હિ સંક્રુદ્ધૌ સવાજિરથકુંજરામ્|
લંકાં નાશયિતું શક્તા સર્વે તિષ્ઠન્તુ વાનરાઃ||21||

મયૈવ નિહતા લંકા દગ્ધા ભસ્મીકૃતા પુનઃ|
રાજમાર્ગેષુ સર્વત્ર નામ વિશ્રાવિતં મયા||22||

જયત્યતિ બલો રામો લક્ષ્મણસ્ય મહાબલઃ|
રાજા જયતિ સુગ્રીવો રાઘવેણાધિપાલિતઃ||23||

અહં કોસલરાજસ્ય દાસઃ પવનસમ્ભવઃ|
હનુમાનિતિ સર્વત્ર નામ વિશ્રાવિતં મયા||24||

અશોકવનિકા મધ્યે રાવણસ્ય દુરાત્મનઃ|
અધસ્તાત્ શિંશુપાવૃક્ષે સાધ્વી કરુણમાસ્થિતા||25||

રાક્ષસીભિ પરિવૃતા શોકસન્તાપકર્શિતા|
મેઘલેખાપરિવૃતા ચન્દ્રલેખેવ નિષ્પ્રભા||26||

અચિન્તયન્તી વૈદેહી રાવણં બલદર્પિતમ્|
પતિવ્રતા ચ સુશ્રોણી અવષ્ટબ્ધા ચ જાનકી||27||

અનુરક્તા હિ વૈદેહી રામં સર્વાત્મના શુભા|
અનન્યચિત્તા રામે ચ પૌલોમીવ પુરન્દરે||28||

તદેકવાસઃ સંવીતા રજોધ્વસ્તા તથૈવ ચ|
શોકસન્તાપ દીનાંગી સીતા ભર્તૃહિતે રતા||29||

સા મયા રાક્ષસી મધ્યે તર્જ્યમાના મુહુર્મુહુઃ|
રાક્ષસીભિર્વિરૂપાભિઃ દૃષ્ટા હિ પ્રમદાવને||30||

એકવેણીધરા દીના ભર્તૃચિન્તાપરાયણા|
અથશ્શયા વિવર્ણાંગી પદ્મિનીવ હિમાગમે||31||

રાવણાદ્વિનિવૃત્તાર્થા મર્તવ્યકૃત નિશ્ચયા|
કથંચિન્ મૃગશાબાક્ષી વિશ્વાસ મુપપાદિતા||32||

તતઃ સંભાષિતા ચૈવ સર્વમર્થં ચ દર્શિતા|
રામસુગ્રીવ સખ્યં ચ શ્રુત્વા પ્રીતિમુપાગતા||33||

નિયતઃ સમુદાચારો ભક્તિર્ભર્તરિ ચોત્તમા|
યન્નહન્તિ દશગ્રીવં સ મહાત્મા કૃતાગસમ્||34||

નિમિત્તમાત્રં રામસ્તુ વધે તસ્ય ભવિષ્યતિ|
સા પ્રકૃત્યૈવ તન્વંગી તદ્વિયોગાત્ ચ કર્શિતા||35||

પ્રતિપત્પાઠશીલસ્ય વિદ્યેવ તનુતાં ગતા|
એવમાસ્તે મહાભાગા સીતા શોકપરાયણા|
યદત્ર પ્રતિકર્તવ્યં તત્ સર્વં ઉપપદ્યતામ્||36||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે એકોનષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ ||

||ઓમ્ તત્ સત્||