||Sundarakanda ||

|| Sarga 59||( Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ಏತದಾಖ್ಯಾಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ|
ಭೂಯಃ ಸಮುಪಚಕ್ರಾಮ ವಚನಂ ವಕ್ತು ಮುತ್ತರಮ್||1||

ಸಫಲೋ ರಾಘವೋದ್ಯೋಗಃ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಚ ಸಂಭ್ರಮಃ|
ಶೀಲಮಾಸಾದ್ಯ ಸೀತಾಯಾ ಮಮ ಚ ಪ್ರವಣಂ ಮನಃ||2||

ತಪಸಾ ಧಾರಯೇಲ್ಲೋಕಾನ್ ಕ್ರುದ್ಧೋ ವಾ ನಿರ್ದಹೇದಪಿ|
ಸರ್ವಧಾತಿ ಪ್ರವೃದ್ಧೋಽಸೌ ರಾವಣೋ ರಾಕ್ಷಸಾಧಿಪಃ||3||

ತಸ್ಯ ತಾಂ ಸ್ಪೃಶತೋ ಗಾತ್ರಂ ತಪಸಾ ನ ವಿನಾಶಿತಮ್|
ನ ತದಗ್ನಿಶಿಖಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ಪಾಣಿನಾ ಸತೀ||4||

ಜನಕಸ್ಯಾತ್ಮಜಾ ಕುರ್ಯಾದ್ಯತ್ಕ್ರೋಧ ಕಲುಷೀಕೃತಾ|
ಜಾಮ್ಬವತ್ಪ್ರಮುಖಾನ್ ಸರ್ವಾನನುಜ್ಞಾಸ್ಯ ಮಹಾಹರೀನ್||5||

ಅಸ್ಮಿನ್ನೇವಂ ಗತೇ ಕಾರ್ಯೇ ಭವತಾಂ ಚ ನಿವೇದಿತೇ|
ನ್ಯಾಯಂ ಸ್ಮ ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತೌ ಪಾರ್ಥಿವಾತ್ಮಜೌ||6||

ಅಹಮೇಕೋಪಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತಃ ಸರಾಕ್ಷಸಗಣಾಂ ಪುರೀ|
ತಾಂ ಲಂಕಾಂ ತರಸಾ ಹನ್ತುಂ ರಾವಣಂ ಚ ಮಹಾಬಲಮ್||7||

ಕಿಂ ಪುನಸ್ಸಹಿತೋ ವೀರೈಃ ಬಲವದ್ಭಿಃ ಕೃತಾತ್ಮಭಿಃ|
ಕೃತಾಸ್ತ್ರೈಃ ಪ್ಲವಗೈಃ ಶೂರೈಃ ಭವದ್ಭಿರ್ವಿಜಯೈಷಿಭಿಃ||8||

ಅಹಂ ತು ರಾವಣಂ ಯುದ್ಧೇ ಸಸೈನ್ಯಂ ಸಪುರಸ್ಸರಮ್|
ಸಹಪುತ್ತ್ರಂ ವಧಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಹೋದರಯುತಂ ಯುಧಿ||9||

ಬ್ರಾಹ್ಮಮೈನ್ದ್ರಂ ಚ ರೌದ್ರಂ ಚ ವಾಯುವ್ಯಂ ವಾರುಣಂ ತಥಾ|
ಯದಿ ಶಕ್ರಜಿತೋಽಸ್ತ್ರಾಣಿ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಾಣಿ ಸಂಯುಗೇ||10||

ತಾನ್ಯಹಂ ವಿಧಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಹನಿಷ್ಯಾಮಿ ಚ ರಾಕ್ಷಸಾನ್|
ಭವತಾಮಭ್ಯನುಜ್ಞಾತೋ ವಿಕ್ರಮೋ ಮೇ ರುಣದ್ಧಿತಮ್||11||

ಮಯಾsತುಲಾ ವಿಸೃಷ್ಟಾ ಹಿ ಶೈಲವೃಷ್ಟಿರ್ನಿರನ್ತರಾ|
ದೇವಾನಪಿ ರಣೇ ಹನ್ಯಾತ್ ಕಿಂ ಪುನಃ ತಾನ್ ನಿಶಾಚರಾನ್||12||

ಸಾಗರೋಽಪ್ಯತಿಯಾದ್ವೇಲಾಂ ಮನ್ದರಃ ಪ್ರಚಲೇದಪಿ|
ನ ಜಾಮ್ಬವನ್ತಂ ಸಮರೇ ಕಮ್ಪಯೇ ದರಿವಾಹಿನೀ||13||

ಸರ್ವರಾಕ್ಷಸ ಸಂಘಾನಾಂ ರಾಕ್ಷಸಾ ಯೇ ಚ ಪೂರ್ವಕಾ|
ಅಲಮೇಕೋ ವಿನಾಶಾಯ ವೀರೋ ವಾಲಿಸುತಃ ಕಪಿಃ||14||

ಪನಸ ಸ್ಯೋರುವೇಗೇನ ನೀಲಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ|
ಮನ್ದರೋಽಪ್ಯವಸೀರ್ಯೇತ ಕಿಂ ಪುನರ್ಯುಧಿ ರಾಕ್ಷಸಾಃ||15||

ಸ ದೇವಾಸುರ ಯಕ್ಷೇಷು ಗನ್ಧರ್ವೋರಗ ಪಕ್ಷಿಸು|
ಮೈನ್ದಸ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋದ್ಧಾರಂ ಶಂಸತ ದ್ವಿವಿದಸ್ಯ ವಾ||16||

ಅಶ್ವಿಪುತ್ರೌ ಮಹಾಭಾಗೌ ವೇತೌ ಪ್ಲವಗಸತ್ತಮೌ|
ಏತಯೋಃ ಪ್ರತಿಯೋದ್ಧಾರಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ರಣಾಜಿರೇ ||17||

ಪಿತಾಮಹವರೋತ್ಸೇಕಾತ್ ಪರಮಂ ದರ್ಪಮಾಸ್ಥಿತೌ|
ಅಮೃತಪ್ರಾಶನಾ ವೇತೌ ಸರ್ವವಾನರ ಸತ್ತಮೌ||18||

ಅಶ್ವಿನೋರ್ಮಾನನಾರ್ಥಂ ಹಿ ಸರ್ವಲೋಕಪಿತಾಮಹಃ|
ಸರ್ವಾವಧ್ಯತ್ವಮತುಲಂ ಅನಯೋರ್ದತ್ತವಾನ್ಪುರಾ||19||

ವರೋತ್ಸೇಕೇನ ಮತ್ತೌ ಚ ಪ್ರಮಥ್ಯ ಮಹತೀಮ್ ಚಮೂಮ್|
ಸುರಾಣಾಮಮೃತಂ ವೀರೌ ಪೀತವನ್ತೌ ಪ್ಲವಂಗಮೌ||20||

ಏತಾವೇವ ಹಿ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೌ ಸವಾಜಿರಥಕುಂಜರಾಮ್|
ಲಂಕಾಂ ನಾಶಯಿತುಂ ಶಕ್ತಾ ಸರ್ವೇ ತಿಷ್ಠನ್ತು ವಾನರಾಃ||21||

ಮಯೈವ ನಿಹತಾ ಲಂಕಾ ದಗ್ಧಾ ಭಸ್ಮೀಕೃತಾ ಪುನಃ|
ರಾಜಮಾರ್ಗೇಷು ಸರ್ವತ್ರ ನಾಮ ವಿಶ್ರಾವಿತಂ ಮಯಾ||22||

ಜಯತ್ಯತಿ ಬಲೋ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ಯ ಮಹಾಬಲಃ|
ರಾಜಾ ಜಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣಾಧಿಪಾಲಿತಃ||23||

ಅಹಂ ಕೋಸಲರಾಜಸ್ಯ ದಾಸಃ ಪವನಸಮ್ಭವಃ|
ಹನುಮಾನಿತಿ ಸರ್ವತ್ರ ನಾಮ ವಿಶ್ರಾವಿತಂ ಮಯಾ||24||

ಅಶೋಕವನಿಕಾ ಮಧ್ಯೇ ರಾವಣಸ್ಯ ದುರಾತ್ಮನಃ|
ಅಧಸ್ತಾತ್ ಶಿಂಶುಪಾವೃಕ್ಷೇ ಸಾಧ್ವೀ ಕರುಣಮಾಸ್ಥಿತಾ||25||

ರಾಕ್ಷಸೀಭಿ ಪರಿವೃತಾ ಶೋಕಸನ್ತಾಪಕರ್ಶಿತಾ|
ಮೇಘಲೇಖಾಪರಿವೃತಾ ಚನ್ದ್ರಲೇಖೇವ ನಿಷ್ಪ್ರಭಾ||26||

ಅಚಿನ್ತಯನ್ತೀ ವೈದೇಹೀ ರಾವಣಂ ಬಲದರ್ಪಿತಮ್|
ಪತಿವ್ರತಾ ಚ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಅವಷ್ಟಬ್ಧಾ ಚ ಜಾನಕೀ||27||

ಅನುರಕ್ತಾ ಹಿ ವೈದೇಹೀ ರಾಮಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಶುಭಾ|
ಅನನ್ಯಚಿತ್ತಾ ರಾಮೇ ಚ ಪೌಲೋಮೀವ ಪುರನ್ದರೇ||28||

ತದೇಕವಾಸಃ ಸಂವೀತಾ ರಜೋಧ್ವಸ್ತಾ ತಥೈವ ಚ|
ಶೋಕಸನ್ತಾಪ ದೀನಾಂಗೀ ಸೀತಾ ಭರ್ತೃಹಿತೇ ರತಾ||29||

ಸಾ ಮಯಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಮಧ್ಯೇ ತರ್ಜ್ಯಮಾನಾ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ|
ರಾಕ್ಷಸೀಭಿರ್ವಿರೂಪಾಭಿಃ ದೃಷ್ಟಾ ಹಿ ಪ್ರಮದಾವನೇ||30||

ಏಕವೇಣೀಧರಾ ದೀನಾ ಭರ್ತೃಚಿನ್ತಾಪರಾಯಣಾ|
ಅಥಶ್ಶಯಾ ವಿವರ್ಣಾಂಗೀ ಪದ್ಮಿನೀವ ಹಿಮಾಗಮೇ||31||

ರಾವಣಾದ್ವಿನಿವೃತ್ತಾರ್ಥಾ ಮರ್ತವ್ಯಕೃತ ನಿಶ್ಚಯಾ|
ಕಥಂಚಿನ್ ಮೃಗಶಾಬಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಪಪಾದಿತಾ||32||

ತತಃ ಸಂಭಾಷಿತಾ ಚೈವ ಸರ್ವಮರ್ಥಂ ಚ ದರ್ಶಿತಾ|
ರಾಮಸುಗ್ರೀವ ಸಖ್ಯಂ ಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರೀತಿಮುಪಾಗತಾ||33||

ನಿಯತಃ ಸಮುದಾಚಾರೋ ಭಕ್ತಿರ್ಭರ್ತರಿ ಚೋತ್ತಮಾ|
ಯನ್ನಹನ್ತಿ ದಶಗ್ರೀವಂ ಸ ಮಹಾತ್ಮಾ ಕೃತಾಗಸಮ್||34||

ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರಂ ರಾಮಸ್ತು ವಧೇ ತಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
ಸಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ತನ್ವಂಗೀ ತದ್ವಿಯೋಗಾತ್ ಚ ಕರ್ಶಿತಾ||35||

ಪ್ರತಿಪತ್ಪಾಠಶೀಲಸ್ಯ ವಿದ್ಯೇವ ತನುತಾಂ ಗತಾ|
ಏವಮಾಸ್ತೇ ಮಹಾಭಾಗಾ ಸೀತಾ ಶೋಕಪರಾಯಣಾ|
ಯದತ್ರ ಪ್ರತಿಕರ್ತವ್ಯಂ ತತ್ ಸರ್ವಂ ಉಪಪದ್ಯತಾಮ್||36||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಏಕೋನಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

||ಓಮ್ ತತ್ ಸತ್||