||Sundarakanda ||

|| Sarga 5||( Only Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

સુન્દરકાણ્ડ્.
અથ પંચમ સ્સર્ગઃ

તતસ્સ મધ્યંગત મંશુમન્તમ્ જ્યોત્સ્નાવિતાનં મહદુદ્વમન્તમ્|
દદર્શ ધીમાન્દિવિ ભાનુમન્તમ્ ગોષ્ઠે વૃષં મત્તમિવ ભ્રમન્તમ્||1||

લોકસ્ય પાપાનિ વિનાશયન્તમ્ મહોદધિં ચાપિ સમેધયન્તમ્|
ભૂતાનિ સર્વાણિ વિરાજયન્તમ્ દદર્શ શીતાંશુમથાભિયાન્તમ્||2||

યા ભાતિ લક્ષ્મીર્ભુવિમન્દરસ્થા તદા પ્રદોષેશુ ચ સાગરસ્થા|
તથૈવ તોયેષુ ચપુષ્કરસ્થા રરાજ સા ચારુનિશાકરસ્થા ||3||

હંસોયથા રાજત પઞ્જરસ્થઃ સિંહો યથા મંદરકંદરસ્થઃ|
વીરો યથા ગર્વિત કુઞ્જરસ્થઃ ચંદ્રોઽપિ બભ્રાજ તથાંબરસ્થઃ||4||

સ્થિતઃ કકુદ્માનિવ તીક્ષ્ણ શૃઙ્ગો મહાચલશ્વેત ઇવોચ્છશૃઙ્ગઃ|
હસ્તીવ જાંબૂનદ બદ્ધશૃઙ્ગો રરાજ ચંદ્રઃ પરિપૂર્ણશૃઙ્ગઃ||5||

વિનષ્ટ શીતાંબુતુષાર પઙ્કો મહાગ્રહગ્રાહ વિનષ્ઠ પઙ્કઃ|
પ્રકાશ લક્ષ્મ્યાશ્રયનિર્મલાઙ્કો રરાજ ચંદ્રો ભગવાન્ શશાઙ્કઃ ||6||

શિલાતલં પ્રાપ્ય યથા મૃગેન્દ્રો મહારણં પ્રાપ્ય યથા ગજેન્દ્રઃ|
રાજ્યં સમાસાદ્ય યથા નરેન્દ્રઃ તથાપ્રકાશો વિરરાજ ચંદ્રઃ||7||

પ્રકાશ ચન્દ્રોદય નષ્ઠદોષઃ પ્રવૃત્તરક્ષઃ પિસિતાશદોષઃ|
રામાભિરામેરિતિચિત્તદોષઃ સ્વર્ગ પ્રકાશો ભગવાન્ પ્રદોષઃ||8||

તંત્રીસ્વનાઃ કર્ણસુખાઃ પ્રવૃત્તાઃ સ્વપયંતિ નાર્યઃ પતિભિઃ સુવૃત્તા|
નક્તાંચરા શ્ચાપિ તથા પ્રવૃત્તા નિહર્તુ મત્યદ્ભુતરૌદ્રવૃત્તાઃ||9||

મત્તપ્રમત્તાનિ સમાકુલાનિ રથાશ્વભદ્રાસન સંકુલાનિ|
વીરશ્રિયાચાપિ સમાકુલાનિ દદર્શ ધીમાન્ સ કપિઃ કુલાનિ||10||

પરસ્પરં ચાધિક મક્ષિપન્તિ ભુજાંશ્ચ પીના નધિક્ષિપન્તિ|
મત્ત પ્રલાપા નધિ વિક્ષિપન્તિ દૃઢાનિ ચાપાનિ ચવિક્ષિપન્તિ||11||

રક્ષાંસિ વક્ષાંસિ ચ વિક્ષિપન્તિ ગાત્રાણી કાન્તાસુ ચ વિક્ષિપન્તિ |
રૂપાણિ ચિત્રાણિ ચ વિક્ષિપન્તિ ધૃઢાનિ ચાપાનિ ચ વિક્ષિપન્તિ||12||

દદર્શ કાન્તાશ્ચ સમાલભંત્યઃ તથાપરાઃ તત્ર પુનઃ સ્વપન્ત્યઃ|
સુરૂપવક્ત્રાશ્ચ તથા હસંત્યઃ ક્રુદ્ધાઃ પરાશ્ચાપિ વિનિશ્ર્વસંત્યઃ||13||

મહાગજૈશ્ચાપિ તથા નદદ્ભિઃ સુપૂજિતૈશ્ચાપિ તથા સુસદ્ભિઃ|
રરાજ વીરૈશ્ચ વિનિશ્ર્વસદ્ભિઃ હ્રદોભુજઙ્ગૈ રિવ નિશ્ર્વસદ્ભિઃ||14||

બુદ્ધિ પ્રધાનાન્ રુચિરાભિદાનાન્ સંશ્રદ્ધધાનાન્ જગતઃ પ્રધાનાન્|
નાનાવિધાન્ રુચિરાભિદાનાન્ દદર્શ તસ્યાં પુરિયાતુધાનાન્||15||

નનન્દ દૃષ્ટ્વા સ ચ તાન્ સુરૂપાન્ નાનાગુણાનાત્મગુણાનુરૂપાન્ |
વિદ્યોતમાનાન્ સ તદાનુરૂપાન્ દદર્શ કાંશ્ચિચ્ચપુનર્વિરૂપાન્||16||

તતો વરાર્હાઃ સુવિશુદ્ધભાવાઃ તેષાં પ્રિયઃ તત્ર મહાનુભાવાઃ|
પ્રિયેષુ પાનેષુ ચ સક્તભાવા દદર્શ તારા ઇવ સુપ્રભાવાઃ||17||

શ્રિયાજ્વલંતી સ્ત્રપયોપ ગુઢા યથા વિહઙ્ગાઃ કુશુમોપગૂઢાઃ|
દદર્શ કાશ્ચિત્પ્રમદોપગૂઢાઃ યથા વિહઙ્ગાઃ કુસુમોપગૂઢાઃ ||18||

અન્યાઃ પુનર્હત્મ્યતલોપવિષ્ટાસ્તત્ર પ્રિયાઙ્કેષુ સુખોપવિષ્ટાઃ |
ભર્તુઃ પ્રિયા ધર્મ પરા નિવિષ્ટા દદર્શ ધીમાન્મદનાભિ વિષ્ટાઃ||19||

અપાવૃતાઃ કાઞ્ચનરાજિવર્ણાઃ કાશ્ચિત્પરાર્થ્યાઃ તપનીયવર્ણાઃ|
પુનશ્ચ કાશ્ચિચ્ચશલક્ષ્મવર્ણાઃ કાંત પ્રહીણા રુચિરાઙ્ગવર્ણાઃ||20||

તતઃ પ્રિયાન્પ્રાપ્ય મનોભિરામાઃ સુપ્રીતિયુક્તાઃ પ્રસમીક્ષ્ય રામાઃ|
ગૃહેષુ હૃષ્ટાઃ પરમાભિરામાઃ હરિપ્રવીરઃ સ દદર્શ રામાઃ||21||

ચન્દ્રપ્રકાશશ્ચ હિ વક્ત્રમાલાઃ વક્રાક્ષિપક્ષ્માશ્ચ સુનેત્રમાલાઃ|
વિભૂષણાનાંચ દદર્શ માલાઃ શતહ્રદાનામિવ ચારુમાલાઃ||22||

નત્વેવ સીતાં પરમાભિજાતામ્ પથિસ્થિતે રાજકુલે પ્રજાતામ્|
લતાં પ્રપુલ્લામિવ સાધુજાતામ્ દદર્શ તન્વીં મનસાભિજાતામ્||23||

સનાતને વર્ત્મનિ સન્નિવિષ્ટામ્ રામેક્ષણાં તાં મદનાભિવિષ્ટામ્|
ભર્તુર્મનઃ શ્રીમદનુપ્રવિષ્ટામ્ સ્ત્રીભ્યો વરાભ્યશ્ચ સદા વિશિષ્ટામ્||24||

ઉષ્ણાર્દિતાં સાનુસૃતાસ્રકંઠીં પુરા વરાર્હોત્તમ નિષ્કકંઠીમ્|
સુજાતપક્ષ્મામભિરક્તકંઠીમ્ વને પ્રવૃત્તામિવ નીલકંઠીમ્||25||

અવ્યક્ત રેખામિવ ચંદ્ર રેખામ્ પાંસુપ્રદિગ્ધા મિવ હેમરેખામ્|
ક્ષતપ્રરૂઢા મિવ બાણરેખામ્ વાયુપ્રભિન્નામિવ મેઘ રેખામ્||26||

સીતામપશ્યન્ મનુજેશ્વરસ્ય રામસ્ય પત્નીં વદતાં વરસ્ય|
બભૂવ દુઃખાભિહતઃ શિરસ્ય પ્લવઙ્ગમો મંદ ઇવા ચિરસ્ય ||27||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે પંચમસ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||