||Sundarakanda ||

|| Sarga 5||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಪಂಚಮ ಸ್ಸರ್ಗಃ

ತತಸ್ಸ ಮಧ್ಯಂಗತ ಮಂಶುಮನ್ತಮ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾವಿತಾನಂ ಮಹದುದ್ವಮನ್ತಮ್|
ದದರ್ಶ ಧೀಮಾನ್ದಿವಿ ಭಾನುಮನ್ತಮ್ ಗೋಷ್ಠೇ ವೃಷಂ ಮತ್ತಮಿವ ಭ್ರಮನ್ತಮ್||1||

ಲೋಕಸ್ಯ ಪಾಪಾನಿ ವಿನಾಶಯನ್ತಮ್ ಮಹೋದಧಿಂ ಚಾಪಿ ಸಮೇಧಯನ್ತಮ್|
ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ವಿರಾಜಯನ್ತಮ್ ದದರ್ಶ ಶೀತಾಂಶುಮಥಾಭಿಯಾನ್ತಮ್||2||

ಯಾ ಭಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭುವಿಮನ್ದರಸ್ಥಾ ತದಾ ಪ್ರದೋಷೇಶು ಚ ಸಾಗರಸ್ಥಾ|
ತಥೈವ ತೋಯೇಷು ಚಪುಷ್ಕರಸ್ಥಾ ರರಾಜ ಸಾ ಚಾರುನಿಶಾಕರಸ್ಥಾ ||3||

ಹಂಸೋಯಥಾ ರಾಜತ ಪಞ್ಜರಸ್ಥಃ ಸಿಂಹೋ ಯಥಾ ಮಂದರಕಂದರಸ್ಥಃ|
ವೀರೋ ಯಥಾ ಗರ್ವಿತ ಕುಞ್ಜರಸ್ಥಃ ಚಂದ್ರೋಽಪಿ ಬಭ್ರಾಜ ತಥಾಂಬರಸ್ಥಃ||4||

ಸ್ಥಿತಃ ಕಕುದ್ಮಾನಿವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೃಙ್ಗೋ ಮಹಾಚಲಶ್ವೇತ ಇವೋಚ್ಛಶೃಙ್ಗಃ|
ಹಸ್ತೀವ ಜಾಂಬೂನದ ಬದ್ಧಶೃಙ್ಗೋ ರರಾಜ ಚಂದ್ರಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಶೃಙ್ಗಃ||5||

ವಿನಷ್ಟ ಶೀತಾಂಬುತುಷಾರ ಪಙ್ಕೋ ಮಹಾಗ್ರಹಗ್ರಾಹ ವಿನಷ್ಠ ಪಙ್ಕಃ|
ಪ್ರಕಾಶ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ರಯನಿರ್ಮಲಾಙ್ಕೋ ರರಾಜ ಚಂದ್ರೋ ಭಗವಾನ್ ಶಶಾಙ್ಕಃ ||6||

ಶಿಲಾತಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಥಾ ಮೃಗೇನ್ದ್ರೋ ಮಹಾರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಥಾ ಗಜೇನ್ದ್ರಃ|
ರಾಜ್ಯಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಯಥಾ ನರೇನ್ದ್ರಃ ತಥಾಪ್ರಕಾಶೋ ವಿರರಾಜ ಚಂದ್ರಃ||7||

ಪ್ರಕಾಶ ಚನ್ದ್ರೋದಯ ನಷ್ಠದೋಷಃ ಪ್ರವೃತ್ತರಕ್ಷಃ ಪಿಸಿತಾಶದೋಷಃ|
ರಾಮಾಭಿರಾಮೇರಿತಿಚಿತ್ತದೋಷಃ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರದೋಷಃ||8||

ತಂತ್ರೀಸ್ವನಾಃ ಕರ್ಣಸುಖಾಃ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ ಸ್ವಪಯಂತಿ ನಾರ್ಯಃ ಪತಿಭಿಃ ಸುವೃತ್ತಾ|
ನಕ್ತಾಂಚರಾ ಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ನಿಹರ್ತು ಮತ್ಯದ್ಭುತರೌದ್ರವೃತ್ತಾಃ||9||

ಮತ್ತಪ್ರಮತ್ತಾನಿ ಸಮಾಕುಲಾನಿ ರಥಾಶ್ವಭದ್ರಾಸನ ಸಂಕುಲಾನಿ|
ವೀರಶ್ರಿಯಾಚಾಪಿ ಸಮಾಕುಲಾನಿ ದದರ್ಶ ಧೀಮಾನ್ ಸ ಕಪಿಃ ಕುಲಾನಿ||10||

ಪರಸ್ಪರಂ ಚಾಧಿಕ ಮಕ್ಷಿಪನ್ತಿ ಭುಜಾಂಶ್ಚ ಪೀನಾ ನಧಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ|
ಮತ್ತ ಪ್ರಲಾಪಾ ನಧಿ ವಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ ದೃಢಾನಿ ಚಾಪಾನಿ ಚವಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ||11||

ರಕ್ಷಾಂಸಿ ವಕ್ಷಾಂಸಿ ಚ ವಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ ಗಾತ್ರಾಣೀ ಕಾನ್ತಾಸು ಚ ವಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ |
ರೂಪಾಣಿ ಚಿತ್ರಾಣಿ ಚ ವಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ ಧೃಢಾನಿ ಚಾಪಾನಿ ಚ ವಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ||12||

ದದರ್ಶ ಕಾನ್ತಾಶ್ಚ ಸಮಾಲಭಂತ್ಯಃ ತಥಾಪರಾಃ ತತ್ರ ಪುನಃ ಸ್ವಪನ್ತ್ಯಃ|
ಸುರೂಪವಕ್ತ್ರಾಶ್ಚ ತಥಾ ಹಸಂತ್ಯಃ ಕ್ರುದ್ಧಾಃ ಪರಾಶ್ಚಾಪಿ ವಿನಿಶ್ರ್ವಸಂತ್ಯಃ||13||

ಮಹಾಗಜೈಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ನದದ್ಭಿಃ ಸುಪೂಜಿತೈಶ್ಚಾಪಿ ತಥಾ ಸುಸದ್ಭಿಃ|
ರರಾಜ ವೀರೈಶ್ಚ ವಿನಿಶ್ರ್ವಸದ್ಭಿಃ ಹ್ರದೋಭುಜಙ್ಗೈ ರಿವ ನಿಶ್ರ್ವಸದ್ಭಿಃ||14||

ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಧಾನಾನ್ ರುಚಿರಾಭಿದಾನಾನ್ ಸಂಶ್ರದ್ಧಧಾನಾನ್ ಜಗತಃ ಪ್ರಧಾನಾನ್|
ನಾನಾವಿಧಾನ್ ರುಚಿರಾಭಿದಾನಾನ್ ದದರ್ಶ ತಸ್ಯಾಂ ಪುರಿಯಾತುಧಾನಾನ್||15||

ನನನ್ದ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ಚ ತಾನ್ ಸುರೂಪಾನ್ ನಾನಾಗುಣಾನಾತ್ಮಗುಣಾನುರೂಪಾನ್ |
ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾನ್ ಸ ತದಾನುರೂಪಾನ್ ದದರ್ಶ ಕಾಂಶ್ಚಿಚ್ಚಪುನರ್ವಿರೂಪಾನ್||16||

ತತೋ ವರಾರ್ಹಾಃ ಸುವಿಶುದ್ಧಭಾವಾಃ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಿಯಃ ತತ್ರ ಮಹಾನುಭಾವಾಃ|
ಪ್ರಿಯೇಷು ಪಾನೇಷು ಚ ಸಕ್ತಭಾವಾ ದದರ್ಶ ತಾರಾ ಇವ ಸುಪ್ರಭಾವಾಃ||17||

ಶ್ರಿಯಾಜ್ವಲಂತೀ ಸ್ತ್ರಪಯೋಪ ಗುಢಾ ಯಥಾ ವಿಹಙ್ಗಾಃ ಕುಶುಮೋಪಗೂಢಾಃ|
ದದರ್ಶ ಕಾಶ್ಚಿತ್ಪ್ರಮದೋಪಗೂಢಾಃ ಯಥಾ ವಿಹಙ್ಗಾಃ ಕುಸುಮೋಪಗೂಢಾಃ ||18||

ಅನ್ಯಾಃ ಪುನರ್ಹತ್ಮ್ಯತಲೋಪವಿಷ್ಟಾಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಙ್ಕೇಷು ಸುಖೋಪವಿಷ್ಟಾಃ |
ಭರ್ತುಃ ಪ್ರಿಯಾ ಧರ್ಮ ಪರಾ ನಿವಿಷ್ಟಾ ದದರ್ಶ ಧೀಮಾನ್ಮದನಾಭಿ ವಿಷ್ಟಾಃ||19||

ಅಪಾವೃತಾಃ ಕಾಞ್ಚನರಾಜಿವರ್ಣಾಃ ಕಾಶ್ಚಿತ್ಪರಾರ್ಥ್ಯಾಃ ತಪನೀಯವರ್ಣಾಃ|
ಪುನಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚಿಚ್ಚಶಲಕ್ಷ್ಮವರ್ಣಾಃ ಕಾಂತ ಪ್ರಹೀಣಾ ರುಚಿರಾಙ್ಗವರ್ಣಾಃ||20||

ತತಃ ಪ್ರಿಯಾನ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನೋಭಿರಾಮಾಃ ಸುಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತಾಃ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಾಃ|
ಗೃಹೇಷು ಹೃಷ್ಟಾಃ ಪರಮಾಭಿರಾಮಾಃ ಹರಿಪ್ರವೀರಃ ಸ ದದರ್ಶ ರಾಮಾಃ||21||

ಚನ್ದ್ರಪ್ರಕಾಶಶ್ಚ ಹಿ ವಕ್ತ್ರಮಾಲಾಃ ವಕ್ರಾಕ್ಷಿಪಕ್ಷ್ಮಾಶ್ಚ ಸುನೇತ್ರಮಾಲಾಃ|
ವಿಭೂಷಣಾನಾಂಚ ದದರ್ಶ ಮಾಲಾಃ ಶತಹ್ರದಾನಾಮಿವ ಚಾರುಮಾಲಾಃ||22||

ನತ್ವೇವ ಸೀತಾಂ ಪರಮಾಭಿಜಾತಾಮ್ ಪಥಿಸ್ಥಿತೇ ರಾಜಕುಲೇ ಪ್ರಜಾತಾಮ್|
ಲತಾಂ ಪ್ರಪುಲ್ಲಾಮಿವ ಸಾಧುಜಾತಾಮ್ ದದರ್ಶ ತನ್ವೀಂ ಮನಸಾಭಿಜಾತಾಮ್||23||

ಸನಾತನೇ ವರ್ತ್ಮನಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಮ್ ರಾಮೇಕ್ಷಣಾಂ ತಾಂ ಮದನಾಭಿವಿಷ್ಟಾಮ್|
ಭರ್ತುರ್ಮನಃ ಶ್ರೀಮದನುಪ್ರವಿಷ್ಟಾಮ್ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ವರಾಭ್ಯಶ್ಚ ಸದಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾಮ್||24||

ಉಷ್ಣಾರ್ದಿತಾಂ ಸಾನುಸೃತಾಸ್ರಕಂಠೀಂ ಪುರಾ ವರಾರ್ಹೋತ್ತಮ ನಿಷ್ಕಕಂಠೀಮ್|
ಸುಜಾತಪಕ್ಷ್ಮಾಮಭಿರಕ್ತಕಂಠೀಮ್ ವನೇ ಪ್ರವೃತ್ತಾಮಿವ ನೀಲಕಂಠೀಮ್||25||

ಅವ್ಯಕ್ತ ರೇಖಾಮಿವ ಚಂದ್ರ ರೇಖಾಮ್ ಪಾಂಸುಪ್ರದಿಗ್ಧಾ ಮಿವ ಹೇಮರೇಖಾಮ್|
ಕ್ಷತಪ್ರರೂಢಾ ಮಿವ ಬಾಣರೇಖಾಮ್ ವಾಯುಪ್ರಭಿನ್ನಾಮಿವ ಮೇಘ ರೇಖಾಮ್||26||

ಸೀತಾಮಪಶ್ಯನ್ ಮನುಜೇಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಪತ್ನೀಂ ವದತಾಂ ವರಸ್ಯ|
ಬಭೂವ ದುಃಖಾಭಿಹತಃ ಶಿರಸ್ಯ ಪ್ಲವಙ್ಗಮೋ ಮಂದ ಇವಾ ಚಿರಸ್ಯ ||27||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಪಂಚಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

|| Om tat sat ||