||Sundarakanda ||

|| Sarga 60||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಲಿಸೂನುರಭಾಷತ|
ಅಯುಕ್ತಂ ತು ವಿನಾ ದೇವೀಂ ದೃಷ್ಟವದ್ಭಿಶ್ಚ ವಾನರಾಃ||1||
ಸಮೀಪಂ ಗನ್ತುಮಸ್ಮಾಭೀ ರಾಘವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|

ದೃಷ್ಟಾದೇವೀ ನ ಚಾಽಽನೀತಾ ಇತಿ ತತ್ರ ನಿವೇದನಮ್||2||
ಅಯುಕ್ತಮಿವ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಭವದ್ಭಿಃ ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮೈಃ|

ನ ಹಿ ನಃ ಪ್ಲವನೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪಿ ಕಶ್ಚಿತ್ಪರಾಕ್ರಮೇ||
ತುಲ್ಯಃ ಸಾಮರದೈತ್ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು ಹರಿಸತ್ತಮಾಃ||3||

ಜಿತ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಸರಕ್ಷೌಘಾಂ ಹತ್ಯಾ ತಂ ರಾವಣಂ ರಣೇ
ಸೀತಾಮಾದಾಯ ಗಛ್ಛಾಮಃಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಾ ||4||

ತೇಷ್ವೇವಂ ಹತವೀರೇಷು ರಾಕ್ಷಸೇಷು ಹನೂಮತಾ|
ಕಿಮನ್ಯದತ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಮ ಜಾನಕೀಂ||5||

ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನ್ಯಸ್ಯಾಮ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್|
ಕಿಂವ್ಯಲೀಕೈಸ್ತು ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಾನ್||6||

ವಯಮೇವ ಹಿ ಗತ್ವಾ ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಪುಂಗವಾನ್|
ರಾಘವಂ ದ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹಾಮಃ ಸುಗ್ರೀವಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್||7||

ತಮೇವಂ ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಂ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಹರಿಸತ್ತಮಃ|
ಉವಾಚ ಪರಮಪ್ರೀತೋ ವಾಕ್ಯಮರ್ಥವದರ್ಥವಿತ್||8||

ನೈಷಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಯದ್ಬ್ರವೀಷು ಮಹಾಕಪೇ|
ವಿಚೇತುಂ ವಯಮಾಜ್ಞಪ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮುತ್ತಮಾಮ್||9||

ನಾನೇತುಂ ಕಪಿರಾಜೇನ ನೈವ ರಾಮೇಣ ಧೀಮತಾ|
ಕಥಂಚಿನ್ನಿರ್ಜಿತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ನಾಭಿರೋಚಯೇತ್||10||

ರಾಘವೋ ನೃಪಶಾರ್ದೂಲಃ ಕುಲಂ ವ್ಯಪದಿಶನ್ ಸ್ವಕಮ್|
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಸ್ವಯಂ ರಾಜಾ ಸೀತಾ ವಿಜಯಮಗ್ರತಃ||11||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಕಥಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
ವಿಫಲಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕೃತಂ ಭವೇತ್ ತುಷ್ಟಿರ್ನ ತಸ್ಯ ಚ||
ವೃಥಾ ಚ ದರ್ಶಿತಂ ವೀರ್ಯಂ ಭವೇದ್ವಾನರಪುಂಗವಾಃ||12||

ತಸ್ಮಾದ್ಗಚ್ಛಾಮ ವೈ ಸರ್ವೇ ಯತ್ರ ರಾಮಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ|
ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿವೇದನೇ||13||

ನ ತಾವದೇಷಾ ಮತಿ ರಕ್ಷಮಾನೋ ಯಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತಿ ರಾಜಪುತ್ತ್ರ|
ಯಥಾ ತು ರಾಮಸ್ಯ ಮತಿರ್ನಿವಿಷ್ಟಾ ತಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಮ್||14||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

|| Om tat sat ||