||Sundarakanda ||

|| Sarga 61||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાંડ.
અથ એકષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

તતો જામ્બવતો વાક્યમગૃઃણન્ત વનૌકસઃ|
અઙ્ગદપ્રમુખા વીરા હનુમાંશ્ચ મહાકપિઃ||1||

પ્રીતિમન્તઃ તતઃ સર્વે વાયુપુત્ત્ર પુરસ્સરાઃ|
મહેંદ્રાદ્રિં પરિત્યજ્ય પુપ્લુવુઃ પ્લવગર્ષભાઃ||2||

મેરુમંદરસંકાશા મત્તા ઇવ મહાગજાઃ|
છાદયંત ઇવાકાશં મહાકાયા મહાબલાઃ||3||

સભાજ્યમાનં ભૂતૈઃ તં આત્મવંતં મહાબલમ્|
હનૂમંતં મહાવેગં વહંત ઇવ દૃષ્ટિભિઃ||4||

રાઘવેચાર્થનિર્વૃત્તિં કર્તું ચ પરમં યશઃ|
સમાદાય સમૃદ્ધાર્થાઃ કર્મસિદ્ધિભિરુન્નતાઃ||5||

પ્રિયાખ્યાનોન્મુખાઃ સર્વે સર્વે યુદ્ધાભિનંદિનઃ|
સર્વે રામપ્રતીકારે નિશ્ચિતાર્ધા મનસ્વિનઃ||6||

પ્લવમાનાઃ ખમાપ્લુત્ય તતસ્તે કાનનૌકસઃ|
નંદનોપમમાસેદુર્વનં દ્રુમલતાયુતમ્||7||

યત્તન્મધુવનં નામ સુગ્રીવસ્યાભિરક્ષિતમ્|
અધૃષ્યં સર્વભૂતાનાં સર્વભૂતમનોહરમ્||8||

યદ્રક્ષતિ મહાવીર્યઃ સદા દદિમુખઃ કપિઃ|
માતુલઃ કપિમુખ્યસ્ય સુગ્રીવસ્ય મહાત્મનઃ||9||

તે ત દ્વન મુપાગમ્ય બભૂવુઃ પરમોત્કટાઃ|
વાનરા વાનરેન્દ્રસ્ય મનઃ કાંતતમં મહત્||10||

તતસ્તે વાનરા હૃષ્ટા દૃષ્ટ્વા મધુવનં મહત્|
કુમારં અભ્યયાચંત મધૂનિ મધુપિઙ્ગળાઃ||11||

તતઃ કુમારસ્તાન્ વૃદ્ધાન્ જાંબવત્પ્રમુખાન્ કપીન્|
અનુમાન્ય દદૌ તેષાં વિસર્ગં મધુભક્ષણે||12||

તતશ્ચાનુમતાઃ સર્વે સંપ્રહૃષ્ટા વનૌકસઃ|
મુદિતાઃ પ્રેરિતાશ્ચાપિ પ્રનૃત્યંતોsભવં સ્તતઃ||13||

ગાયંતિ કેચિત્ પ્રણમંતિ કેચિત્
નૃત્યંતિ કેચિત્ પ્રહસંતિ કેચિત્|
પતંતિ કેચિત્ વિચરંતિ કેચિત્
પ્લવંતિ કેચિત્ પ્રલપંતિ કેચિત્||14||

પરસ્પરં કેચિદુપાશ્રયંતે
પરસ્પરં કેચિદુપાક્રમંતે|
પરસ્પરં કેચિદુપબ્રુવંતે
પરસ્પરં કેચિદુપારમંતે||15||

દ્રુમાદ્દ્રુમં કેચિદભિદ્રવંતે
ક્ષિતૌનગાગ્રાન્ નિપતંતિ કેચિત્|
મહીતલા કેચિદુદીર્ણવેગા
મહાદ્રુમાગ્રાણ્યભિસંપતંતિ ||16||

ગાયંતમન્યઃ પ્રહસન્નુપૈતિ
હસંતમન્યઃ પ્રરુદન્નુપૈતિ|
રુદંત મન્યઃ પ્રણુદન્નુપૈતિ
નુદંતમન્યઃ પ્રણદન્નુપૈતિ||17||

સમાકુલં તત્કપિ સૈન્યમાસીન્
મધુપ્રસાનોત્કટ સત્ત્વચેષ્ટં |
ન ચાત્રકશ્ચન્નભભૂવ મત્તો
ન ચાત્ર કશ્ચિન્નબભૂવ તૃપ્તઃ||18||

તતો વનં તત્પરિભક્ષ્યમાણમ્
દ્રુમાંશ્ચ વિધ્વંસિતપત્ત્રપુષ્પાન્|
સમીક્ષ્ય કોપાદ્દધિવક્ત્રનામા
નિવારયામાસ કપિઃ કપીંસ્તાન્||19||

સતૈઃ પ્રવૃદ્ધૈઃ પરિભર્ત્સ્યમાનો
વનસ્ય ગોપ્તા હરિવીરવૃદ્ધઃ|
ચકાર ભૂયો મતિ મુગ્રતેજા
વનસ્ય રક્ષાં પ્રતિ વાનરેભ્યઃ||20||

ઉવાચકાંશ્ચિત્પરુષાણિ ધૃષ્ટ
મસક્તમન્યાંશ્ચ તલૈર્જઘાન|
સમેત્યકૈશ્ચિત્ કલહં ચકાર
તથૈવ સામ્નોપજગામ કાંશ્ચિત્||21||

સતૈર્મદાત્ સંપરિવાર્ય વાક્યૈ
ર્બલાચ્ચ તેન પ્રતિવાર્યમાણૈઃ|
પ્રધર્ષિતઃ ત્યક્તભયૈઃ સમેત્ય
પ્રકૃષ્યતે ચા પ્યનવેક્ષ્ય દોષમ્||22||

નખૈસ્તુદંતો દશનૈર્દશંતઃ
તલૈશ્ચ પાદૈશ્ચ સમાપયંતઃ|
મદાત્કપિં કપયઃ સમગ્રા
મહાવનં નિર્વિષયં ચ ચક્રુઃ||23||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાંડે એકષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ ||

|| om tat sat||