||Sundarakanda ||

|| Sarga 61||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

ತತೋ ಜಾಮ್ಬವತೋ ವಾಕ್ಯಮಗೃಃಣನ್ತ ವನೌಕಸಃ|
ಅఙ్గದಪ್ರಮುಖಾ ವೀರಾ ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ಮಹಾಕಪಿಃ||1||

ಪ್ರೀತಿಮನ್ತಃ ತತಃ ಸರ್ವೇ ವಾಯುಪುತ್ತ್ರ ಪುರಸ್ಸರಾಃ|
ಮಹೇಂದ್ರಾದ್ರಿಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪುಪ್ಲುವುಃ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಾಃ||2||

ಮೇರುಮಂದರಸಂಕಾಶಾ ಮತ್ತಾ ಇವ ಮಹಾಗಜಾಃ|
ಛಾದಯಂತ ಇವಾಕಾಶಂ ಮಹಾಕಾಯಾ ಮಹಾಬಲಾಃ||3||

ಸಭಾಜ್ಯಮಾನಂ ಭೂತೈಃ ತಂ ಆತ್ಮವಂತಂ ಮಹಾಬಲಮ್|
ಹನೂಮಂತಂ ಮಹಾವೇಗಂ ವಹಂತ ಇವ ದೃಷ್ಟಿಭಿಃ||4||

ರಾಘವೇಚಾರ್ಥನಿರ್ವೃತ್ತಿಂ ಕರ್ತುಂ ಚ ಪರಮಂ ಯಶಃ|
ಸಮಾದಾಯ ಸಮೃದ್ಧಾರ್ಥಾಃ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಿಭಿರುನ್ನತಾಃ||5||

ಪ್ರಿಯಾಖ್ಯಾನೋನ್ಮುಖಾಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧಾಭಿನಂದಿನಃ|
ಸರ್ವೇ ರಾಮಪ್ರತೀಕಾರೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಧಾ ಮನಸ್ವಿನಃ ||6||

ಪ್ಲವಮಾನಾಃ ಖಮಾಪ್ಲುತ್ಯ ತತಸ್ತೇ ಕಾನನೌಕಸಃ|
ನಂದನೋಪಮಮಾಸೇದುರ್ವನಂ ದ್ರುಮಲತಾಯುತಮ್||7||

ಯತ್ತನ್ಮಧುವನಂ ನಾಮ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯಾಭಿರಕ್ಷಿತಮ್|
ಅಧೃಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸರ್ವಭೂತಮನೋಹರಮ್||8||

ಯದ್ರಕ್ಷತಿ ಮಹಾವೀರ್ಯಃ ಸದಾ ದದಿಮುಖಃ ಕಪಿಃ|
ಮಾತುಲಃ ಕಪಿಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ||9||

ತೇ ತ ದ್ವನ ಮುಪಾಗಮ್ಯ ಬಭೂವುಃ ಪರಮೋತ್ಕಟಾಃ|
ವಾನರಾ ವಾನರೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಮನಃ ಕಾಂತತಮಂ ಮಹತ್||10||

ತತಸ್ತೇ ವಾನರಾ ಹೃಷ್ಟಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಧುವನಂ ಮಹತ್|
ಕುಮಾರಂ ಅಭ್ಯಯಾಚಂತ ಮಧೂನಿ ಮಧುಪಿఙ్గಳಾಃ||11||

ತತಃ ಕುಮಾರಸ್ತಾನ್ ವೃದ್ಧಾನ್ ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರಮುಖಾನ್ ಕಪೀನ್|
ಅನುಮಾನ್ಯ ದದೌ ತೇಷಾಂ ವಿಸರ್ಗಂ ಮಧುಭಕ್ಷಣೇ||12||

ತತಶ್ಚಾನುಮತಾಃ ಸರ್ವೇ ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ವನೌಕಸಃ|
ಮುದಿತಾಃ ಪ್ರೇರಿತಾಶ್ಚಾಪಿ ಪ್ರನೃತ್ಯಂತೋಽಭವಂ ಸ್ತತಃ||13||

ಗಾಯಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಣಮಂತಿ ಕೇಚಿತ್
ನೃತ್ಯಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಹಸಂತಿ ಕೇಚಿತ್|
ಪತಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ವಿಚರಂತಿ ಕೇಚಿತ್
ಪ್ಲವಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಲಪಂತಿ ಕೇಚಿತ್||14||

ಪರಸ್ಪರಂ ಕೇಚಿದುಪಾಶ್ರಯಂತೇ
ಪರಸ್ಪರಂ ಕೇಚಿದುಪಾಕ್ರಮಂತೇ|
ಪರಸ್ಪರಂ ಕೇಚಿದುಪಬ್ರುವಂತೇ
ಪರಸ್ಪರಂ ಕೇಚಿದುಪಾರಮಂತೇ||15||

ದ್ರುಮಾದ್ದ್ರುಮಂ ಕೇಚಿದಭಿದ್ರವಂತೇ
ಕ್ಷಿತೌನಗಾಗ್ರಾನ್ ನಿಪತಂತಿ ಕೇಚಿತ್|
ಮಹೀತಲಾ ಕೇಚಿದುದೀರ್ಣವೇಗಾ
ಮಹಾದ್ರುಮಾಗ್ರಾಣ್ಯಭಿಸಂಪತಂತಿ ||16||

ಗಾಯಂತಮನ್ಯಃ ಪ್ರಹಸನ್ನುಪೈತಿ
ಹಸಂತಮನ್ಯಃ ಪ್ರರುದನ್ನುಪೈತಿ|
ರುದಂತ ಮನ್ಯಃ ಪ್ರಣುದನ್ನುಪೈತಿ
ನುದಂತಮನ್ಯಃ ಪ್ರಣದನ್ನುಪೈತಿ||17||

ಸಮಾಕುಲಂ ತತ್ಕಪಿ ಸೈನ್ಯಮಾಸೀನ್
ಮಧುಪ್ರಸಾನೋತ್ಕಟ ಸತ್ತ್ವಚೇಷ್ಟಂ |
ನ ಚಾತ್ರಕಶ್ಚನ್ನಭಭೂವ ಮತ್ತೋ
ನ ಚಾತ್ರ ಕಶ್ಚಿನ್ನಬಭೂವ ತೃಪ್ತಃ||18||

ತತೋ ವನಂ ತತ್ಪರಿಭಕ್ಷ್ಯಮಾಣಮ್
ದ್ರುಮಾಂಶ್ಚ ವಿಧ್ವಂಸಿತಪತ್ತ್ರಪುಷ್ಪಾನ್|
ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಕೋಪಾದ್ದಧಿವಕ್ತ್ರನಾಮಾ
ನಿವಾರಯಾಮಾಸ ಕಪಿಃ ಕಪೀಂಸ್ತಾನ್||19||

ಸತೈಃ ಪ್ರವೃದ್ಧೈಃ ಪರಿಭರ್ತ್ಸ್ಯಮಾನೋ
ವನಸ್ಯ ಗೋಪ್ತಾ ಹರಿವೀರವೃದ್ಧಃ|
ಚಕಾರ ಭೂಯೋ ಮತಿ ಮುಗ್ರತೇಜಾ
ವನಸ್ಯ ರಕ್ಷಾಂ ಪ್ರತಿ ವಾನರೇಭ್ಯಃ||20||

ಉವಾಚಕಾಂಶ್ಚಿತ್ಪರುಷಾಣಿ ಧೃಷ್ಟ
ಮಸಕ್ತಮನ್ಯಾಂಶ್ಚ ತಲೈರ್ಜಘಾನ|
ಸಮೇತ್ಯಕೈಶ್ಚಿತ್ ಕಲಹಂ ಚಕಾರ
ತಥೈವ ಸಾಮ್ನೋಪಜಗಾಮ ಕಾಂಶ್ಚಿತ್||21||

ಸತೈರ್ಮದಾತ್ ಸಂಪರಿವಾರ್ಯ ವಾಕ್ಯೈ
ರ್ಬಲಾಚ್ಚ ತೇನ ಪ್ರತಿವಾರ್ಯಮಾಣೈಃ|
ಪ್ರಧರ್ಷಿತಃ ತ್ಯಕ್ತಭಯೈಃ ಸಮೇತ್ಯ
ಪ್ರಕೃಷ್ಯತೇ ಚಾ ಪ್ಯನವೇಕ್ಷ್ಯ ದೋಷಮ್||22||

ನಖೈಸ್ತುದಂತೋ ದಶನೈರ್ದಶಂತಃ
ತಲೈಶ್ಚ ಪಾದೈಶ್ಚ ಸಮಾಪಯಂತಃ|
ಮದಾತ್ಕಪಿಂ ಕಪಯಃ ಸಮಗ್ರಾ
ಮಹಾವನಂ ನಿರ್ವಿಷಯಂ ಚ ಚಕ್ರುಃ||23||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಏಕಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

|| om tat sat||