||Sundarakanda ||

|| Sarga 65||( Slokas in Gujarati )

हरिः ओम्

Sloka Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

સુન્દરકાણ્ડ.
અથ પંચષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

તતઃ પ્રસ્રવણં શૈલં તે ગત્વા ચિત્રકાનનમ્|
પ્રણમ્ય શિરસા રામં લક્ષ્મણં ચ મહાબલમ્||1||

યુવરાજં પુરસ્કૃત્ય સુગ્રીવ મભિવાદ્ય ચ|
પ્રવૃત્તિ મથ સીતાયાઃ પ્રવક્તુમુપચક્રમે||2||

રાવણાંતઃ પુરે રોધં રાક્ષસીભિશ્ચ તર્જનમ્|
રામે સમનુરાગં ચ યશ્ચાયં સમયઃ કૃતઃ||3||

એતદાખ્યાંતિ તે સર્વે હરયો રામસન્નિધૌ|
વૈદેહીમક્ષતાં શ્રુત્વા રામસ્તૂત્તરમબ્રવીત્||4||

ક્વ સીતા વર્તતે દેવી કથં ચ મયિ વર્તતે|
એતન્મે સર્વ માખ્યાતં વૈદેહીં પ્રતિ વાનર||5||

રામસ્ય ગદિતં શ્રુત્વા હરયો રામસન્નિધૌ|
ચોદયંતિ હનૂમંતં સીતાવૃત્તાંત કોવિદમ્||6||

શ્રુત્વા તુ વચનં તેષાં હનુમાન્ મારુતાત્મજઃ|
પ્રણમ્ય શિરસા દેવ્યૈ સીતાયૈ તાં દિશં પ્રતિ||7||

ઉવાચ વાક્યં વાક્યજ્ઞઃ સીતાયા દર્શનં યથા|
સમુદ્રં લંઘયિત્વાઽહં શતયોજનમાયતમ્||8||

અગચ્છં જાનકીં સીતાં માર્ગમાણો દિદૃક્ષયા|
તત્ર લંકેતિ નગરી રાવણસ્ય દુરાત્મનઃ||9||

દક્ષિણસ્ય સમુદ્રસ્ય તીરે વસતિ દક્ષિણે |
તત્ર દૃષ્ટા મયા સીતા રાવણાંતઃ પુરે સતી||10||

સન્ન્યસ્ય ત્વયિ જીવંતી રામા રામમનોહરમ્|
દૃષ્ટા મે રાક્ષસી મધ્યે તર્જ્યમાના મુહુર્મુહુઃ||11||

રાક્ષસીભિર્વિરૂપાભી રક્ષિતા પ્રમદાવને|
દુઃખમાસાદ્યતે દેવી તથાઽદુઃખોચિતા સતી||12||

રાવણાંતઃ પુરે રુદ્ધા રાક્ષસીભિઃ સુરક્ષિતા|
એકવેણીધરા દીના ત્વયિ ચિંતાપરાયણા||13||

અથશ્શયા વિવર્ણાંગી પદ્મિનીવ હિમાગમે|
રાવણાદ્વિનિવૃત્તાર્થા મર્તવ્ય કૃતનિશ્ચયા||14||

દેવી કથંચિત્ કાકુત્‍સ્થ ત્વન્મના માર્ગિતા મયા|
ઇક્ષ્વાકુ વંશ વિખ્યાતિં શનૈઃ કીર્તયતાનઘા||15||

સ મયા નરશાર્દૂલ વિશ્વાસમુપપાદિતા|
તતઃ સંભાષિતા દેવી સર્વમર્થં ચ દર્શિતા||16||

રામસુગ્રીવસખ્યં ચ શ્રુત્વા પ્રીતિમુપાગતા|
નિયતસ્સમુદાચારો ભક્તિશ્ચાસ્યાસ્તથા ત્વયિ||17||

એવં મયા મહાભાગા દૃષ્ટા જનક નંદિની|
ઉગ્રેણ તપસા યુક્તા ત્વદ્ભક્ત્યા પુરુષર્ષભ||18||

અભિજ્ઞાનં ચ મે દત્તં યથાવૃત્તં તવાંતિકે|
ચિત્રકૂટે મહાપ્રાજ્ઞ વાયસં પ્રતિ રાઘવ||19||

વિજ્ઞાપ્યશ્ચ નરવ્યાઘ્રો રામો વાયુસુત ત્વયા|
અખિલેનેહ યદ્દૃષ્ટમ્ ઇતિ માં આહ જાનકી||20||

અયં ચાસ્મૈ પ્રદાતવ્યો યત્નાત્ સુપરિરક્ષિતઃ|
બ્રુવતા વચના ન્યેવં સુગ્રીવ સ્યોપશૃણ્વતઃ||21||

એષ ચૂડામણિઃ શ્રીમાન્ મયા સુપરિરક્ષિતઃ|
મનશ્શિલાયાઃ તિલકમ્ ગણ્ડપાર્શ્વે વિવેશિતઃ ||22||

ત્વયા પ્રણષ્ટે તિલકે તં કિલ સ્મર્તુમર્હસિ|
એષ નિર્યાતિતઃ શ્રીમાન્ મયા તે વારિસંભવઃ||23||

એતં દૃષ્ટ્વા પ્રમોદિષ્યે વ્યસને ત્વા મિવાનઘ|
જીવિતં ધારયિષ્યામિ માસં દશરથાત્મજ||24|

ઊર્ધ્વં માસાન્ન જીવેયં રક્ષસાં વશમાગતા|
ઇતિ મામબ્રવીત્ સીતા કૃશાંગી ધર્મચારિણી||25||

રાવણાંતઃ પુરે રુદ્ધા મૃગી વોત્ફુલ્લલોચના|
એત દેવ મયાઽઽખ્યાતં સર્વં રાઘવ યદ્યથા||26||

સર્વથા સાગરજલેસંતારઃ પ્રવિધીયતામ્||27||

તૌ જાતાશ્વાસૌ રાજપુત્રૌ વિદિત્વા
તચ્ચાભિજ્ઞાનં રાઘવાયપ્રદાય|
દેવ્યા ચાખ્યાતં સર્વમેવાનુપૂર્વ્યા
દ્વાચા સંપૂર્ણં વાયુપુત્ત્રઃ શશંસ||28||

ઇત્યાર્ષે શ્રીમદ્રામાયણે આદિકાવ્યે વાલ્મીકીયે
ચતુર્વિંશત્ સહસ્રિકાયાં સંહિતાયામ્
શ્રીમત્સુન્દરકાણ્ડે પંચષષ્ટિતમસ્સર્ગઃ||

|| Om tat sat ||