||Sundarakanda ||

|| Sarga 8||( Only Slokas in Kannada )

हरिः ओम्

Select Sloka Script in Devanagari / Telugu/ Kannada/ Gujarati /English

ಸುಂದರಕಾಂಡ.
ಅಥ ಅಷ್ಟಮಸ್ಸರ್ಗಃ

ಸ ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಭವನಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ಮಹದ್ವಿಮಾನಂ ಮಣಿವಜ್ರಚಿತ್ರಿತಮ್|
ಪ್ರತಪ್ತ ಜಂಬೂನದಜಾಲಕೃತ್ರಿಮಮ್ ದದರ್ಶ ವೀರಃ ಪವನಾತ್ಮಜಃ ಕಪಿಃ||1||

ತದಪ್ರಮೇಯಾಪ್ರತಿಕಾರಕೃತ್ರಿಮಮ್ ಕೃತಂ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧ್ವಿತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣಾ|
ದಿವಂ ಗತಂ ವಾಯುಪಥಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಮ್ ವ್ಯರಾಜತಾssದಿತ್ಯ ಪಥಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮವತ್|| 2||

ನತತ್ರ ಕಿಂಚಿ ನ್ನಕೃತಂ ಪ್ರಯತ್ನತೋ ನ ತತ್ರಕಿಂಚಿನ್ನ ಮಹಾರ್ಹರತ್ನವತ್|
ನ ತೇ ವಿಶೇಷಾ ನಿಯತಾ ಸ್ಸುರೇಷ್ವಪಿ ನ ತತ್ರ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಮಹಾವಿಶೇಷವತ್|| 3||

ತಪಸ್ಸಮಾಧಾನಪರಾಕ್ರಮಾರ್ಜಿತಮ್ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನವಿಚಾರಚಾರಿಣಮ್|
ಅನೇಕಸಂಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷನಿರ್ಮಿತಮ್ ತತಸ್ತತಸ್ತುಲ್ಯ ವಿಶೇಷದರ್ಶನಮ್|| 4||

ಮನಸ್ಸಮಾಧಾಯ ತು ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನಮ್ ದುರಾವರಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯಗಾಮಿನಮ್|
ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಮಹಾರ್ಥಿನಾಮ್ ಯಶಸ್ವಿನಾಮಗ್ರ್ಯಮುದಾ ಮಿವಾಲಯಮ್||5||

ವಿಶೇಷಮಾಲಾಂಬ್ಯ ವಿಶೇಷಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ವಿಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಬಹುಕೂಟಮಂಡಿತಮ್|
ಮನೋಭಿರಾಮಂ ಶರದಿಂದು ನಿರ್ಮಲಮ್ ವಿಚಿತ್ರಕೂಟಂ ಶಿಖರಂ ಗಿರೇರ್ಯಥಾ ||6||

ವಹಂತಿ ಯಂ ಕುಂಡಲಶೋಭಿತಾನನಾಃ ಮಹಾಶನಾ ವ್ಯೋಮಚರಾ ನಿಶಾಚರಾಃ |
ವಿವೃತ ವಿಧ್ವಸ್ತವಿಶಾಲಲೋಚನಾಃ ಮಹಾಜವಾ ಭೂತಗಣಾ ಸ್ಸಹಸ್ರಶಃ||7||

ವಸಂತಪುಷ್ಕೋತ್ಕರಚಾರುದರ್ಶನಮ್ ವಸಂತಮಾಸಾದಪಿ ಕಾಂತ ದರ್ಶನಮ್|
ಸ ಪುಷ್ಪಕಂ ತತ್ರ ವಿಮಾನಮುತ್ತಮಮ್ ದದರ್ಶ ತದ್ವಾನರವೀರಸತ್ತಮಃ||8||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ
ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಅಷ್ಟಮಸ್ಸರ್ಗಃ||

 

|| Om tat sat ||