||సుందరకాండ. ||

||తత్త్వదీపిక- అరవదియవ సర్గ||

||"తథా భవాన్ పశ్యతు కార్యసిద్ధిం"||


||ఓమ్ తత్ సత్||

సుందరకాండ.
అథ షష్టితమస్సర్గః||

తత్త్వదీపిక
అరవదియవ సర్గ.
"తథా భవాన్ పశ్యతు కార్యసిద్ధిం"

-

 

"తథా భవాన్ పశ్యతు కార్యసిద్ధిం" అంటే
"మీరు కార్యసిద్ధి అలా అయ్యేటట్లు చూడుడు" అని.
కార్యసిద్ధి అయ్యేలా అంటే ఎలాగ?
"యథాతు రామస్య మతిః"
విశిష్టమైన రాముని మనస్సులో ఎలాగ వుందో ఆలా అయ్యేటట్లు చూడాలి అని.
ఇవి జాంబవంతుని మాటలు.

హనుమంతుడు సీతమ్మ మాట మర్చిపోయి,
మనందరము రావణుని వధించగలశక్తి వున్నవాళ్ళమే,
ఆ పని చేసి సీతమ్మని తీసుకు రాముని దగ్గరకు వేళ్ళితే మంచిది అని చెప్పి,
మళ్ళీ చివరికి మీరు అలోచించండి అని వదిలేస్తాడు.

అంగడు ఆ మాట పట్టుకొని,
హనుమంతుడు చెప్పినట్లు
మనము సీతమ్మని తీసుకొని మరీ వెళ్ళుదాము అని అంటాడు.
అంగదుడు రాజకుమారుడు.
అతని మాట తీయడము కష్టము.

వివేచనాశక్తి కల హరిసత్తముడు జాంబవంతుడు
జాంబవంతుడికి ఎలా కథ జరిపించాలో తెలుసు.
అందుకని రాజకుమారుడికి నీవు చెప్పింది సబబే అని సమర్థిస్తూ,
జాంబవంతుడు అందరికీ అసలు మాట గుర్తు తీసుకువస్తాడు.

ఇదంతా రాముని ప్రేరణ వలన జరుగుతోంది.
ఇప్పుడు కూడా ఆయన మనస్సులో ఏముందో తెలిసికొని,
అప్పుడే భవిష్యత్తులో చేయవలసిన కార్యక్రమము చేయతగును అని.

ఇదే ఈ సర్గలోమనము వాల్మీకి ద్వారా వినే కథ.
ఇక అది విందాము.

హనుమంతునియొక్క
"మనము మిగిలిన కార్యక్రమము గురించి చూడవలెను'
అన్న ఆ వచనములను విని వాలిపుత్రుడు అగదుడు ఇట్లు పలికెను.

" ఓ వానరులారా మనచేత చూడబడినా కాని,
ఆ సీతాదేవి లేకుండా
మహత్ముడైన రాఘవుని సమీపమునకు పోవుట యుక్తముకాదు.

ప్రఖ్యాతి చెందిన మీ అందరిచేత,
' దేవిని చూచితిమి కాని తీసుకురాలేదు'
అని చెప్పుట అయుక్తము అని తోచుచున్నది.

ఓ హరిసత్తములారా ! అమరులైన సురలు, దైత్యులలో ఎవరునూ
ఎగురకల వానరులకు సమానులు కారు.
పరాక్రమము లో కూడా సమానులు కారు.
ఆ రాక్షసులలో హనుమంతుడే చాలామందిని హతమార్చెను.
ఇక మిగిలిన కర్తవ్యము జానకిని తీసుకు వచ్చుటయే"అని.

వాలి కుమారుడైన అందుని సంకల్పము తో కూడిన ఈ మాటలు విని,
వివేచనాశక్తి కల హరిసత్తముడు జాంబవంతుడు సంతోషపడినవాడై
అంగదునితో ఈ అర్థవంతమైన మాటలు చెప్పెను.

"ఓ రాజపుత్రా ! నీ సూచన సముచితమైనప్పటికీ
నా బుద్ధి అంగీకరించుట లేదు.
రాముని మనస్సు ఎలావున్నదో తెలిసికొని
ఆవిధముగా నీవు కార్యసిద్ధి కలిగించుటకు విధానము చూడతగినది"అని.

ఆ జాంబవంతుని వచనములతో వాల్మీకి రామాయణములో సుందరకాండలో అరువదియవ సర్గ సమాప్తము

|| ఓమ్ తత్ సత్||
|| ఇది శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులవారి తత్త్వగీతలో మాకు తెలిసినమాట||
||ఓమ్ తత్ సత్||