||Sundarakanda||

|| Sarga 60 ||

|| Meanings and Summary in English ||

Sanskrit Text in Telugu , Kannada, Gujarati, Devanagari, English

|| om tat sat||

Sundarakanda

Sarga 60


"ತಥಾ ಭವಾನ್ ಪಶ್ಯತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ"  ; "you see how the task can be successfully completed" The task is to be completed , the way it is in the mind of Rama. These are words of Jambavan.


Hanuma, forgetting Sita's words, said that many of the Vanaras can accomplish the task of killing Ravana. Hence he said that it is better they carry Sita with them to Rama. At the end though, Hanuma left the decision to the others.


Angada takes that thought further, and insists that they go to Rama only along with Sita. Angada is the prince. His word cannot be set aside easily 


Jambavan is an old wise man. He knows how to move the things. So, he tells Angada, that he is right. But reminds everybody about the original plan. All of this is happening because of Rama. Now also they need to know what is in Rama's mind. Only after that next course of action can be finalized.


This is what we hear from Valmiki in this Sarga.


Now we will go through the Slokas of Sarga number sixty..


||Sloka 60.01||

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಲಿಸೂನುರಭಾಷತ|

ಅಯುಕ್ತಂ ತು ವಿನಾ ದೇವೀಂ  ದೃಷ್ಟವದ್ಭಿಶ್ಚ ವಾನರಾಃ||60.01||

ಸಮೀಪಂ ಗನ್ತುಮಸ್ಮಾಭೀ ರಾಘವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ|


ಸ|| ತಸ್ಯ ಹನುಮತಸ್ಯ ತತ್ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಾಲಿ ಸೂನುಃ ಅಭಾಷತ|| ವಾನರಾಃ ದೃಷ್ಟವದ್ಭಿಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ದೇವೀ ವಿನಾ ಮಹಾತ್ಮನಃ ರಾಘವಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಗಂತುಂ ಅಯುಕ್ತಂ ತು||


||Sloka meanings||


ತಸ್ಯ ಹನುಮತಸ್ಯ ತತ್ ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ - 

hearing those words of Hanuman 

ವಾಲಿ ಸೂನುಃ ಅಭಾಷತ - Vali’s son spoke

ವಾನರಾಃ ದೃಷ್ಟವದ್ಭಿಃ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ - 

Vanaras, by us who have seen Sita 

ಮಹಾತ್ಮನಃ ರಾಘವಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ -

 near great soul Rama 

ದೇವೀ ವಿನಾ ಗಂತುಂ ಅಯುಕ್ತಂ ತು - 

going without Sita is not proper


||Sloka summary||


"Hearing those words of Hanuman , Vali’s son spoke. ‘Vanaras, though Sita was seen, going to Rama without Sita is not proper". ||60.01|| 


||Sloka 60.02||


ದೃಷ್ಟಾದೇವೀ ನ ಚಾಽಽನೀತಾ ಇತಿ ತತ್ರ ನಿವೇದನಮ್||60.02||

ಅಯುಕ್ತಮಿವ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಭವದ್ಭಿಃ ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮೈಃ|


ಸ|| ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮೈಃ ಭವದ್ಭಿಃ ದೇವೀ ದೃಷ್ಟಾ ನ ಆನೀತಾ ಚ ಇತಿ ತತ್ರ ನಿವೇದಿತುಂ ಅಯುಕ್ತಂ ಇವ ಪಶ್ಯಾಮಿ||


||Sloka meanings||


ಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮೈಃ ಭವದ್ಭಿಃ -

 by you who are known as powerful 

ದೇವೀ ದೃಷ್ಟಾ ನ ಆನೀತಾ ಚ -

 Sita was seen but not brought 

ಇತಿ ತತ್ರ ನಿವೇದಿತುಂ - 

conveying that  there  

ಅಯುಕ್ತಂ ಇವ ಪಶ್ಯಾಮಿ - 

I see it as inappropriate.


||Sloka summary||


"By you, who are known as powerful, conveying there that  Sita was seen but not brought, I see it as inappropriate." ||60.02||


||Sloka 60.03||


ನ ಹಿ ನಃ ಪ್ಲವನೇ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪಿ ಕಶ್ಚಿತ್ಪರಾಕ್ರಮೇ||

ತುಲ್ಯಃ ಸಾಮರದೈತ್ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು ಹರಿಸತ್ತಮಾಃ||60.03||


ಸ|| ಹರಿಸತ್ತಮಾಃ ಅಮರ ದೈತ್ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು  ನಃ  ಪ್ಲವನೇ ಕಶ್ಚಿನ್  ತುಲ್ಯಃ ನ | ಪರಾಕ್ರಮೇ ಅಪಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ನ|

||Sloka meanings||


ಹರಿಸತ್ತಮಾಃ - o best of Vanaras

ಅಮರ ದೈತ್ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು -

 among Devas or Daityas all over

ನಃ  ಪ್ಲವನೇ ಕಶ್ಚಿನ್  ತುಲ್ಯಃ ನ - 

none who can equal us in flying 

ಪರಾಕ್ರಮೇ ಅಪಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ನ- 

 in strength too none 


||Sloka summary||


"O best of Vanaras, there is none among Devas or Daityas who can equal us in our strength or in our ability flying in the sky". ||60.03||


||Sloka 60.04||


ಜಿತ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಸರಕ್ಷೌಘಾಂ ಹತ್ವಾ ತಂ ರಾವಣಂ ರಣೇ

ಸೀತಾಮಾದಾಯ ಗಛ್ಛಾಮಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಾ ||60.04||


ಸ|| ರಣೇ ತಂ ರಾವಣಂ ಹತ್ವಾ ಸರಕ್ಷೌಘಾಂ ಲಂಕಾಂ ಜಿತ್ವಾ ಸೀತಾಮಾದಾಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಾ ಗಛ್ಛಾಮಃ||


||Sloka meanings||


ರಣೇ ತಂ ರಾವಣಂ ಹತ್ವಾ - 

killing Ravana in the battle 

ಸರಕ್ಷೌಘಾಂ ಲಂಕಾಂ ಜಿತ್ವಾ -

 conquering Lanka with all Rakshasas

ಸೀತಾಮಾದಾಯ - rescue Sita

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಾ ಗಛ್ಛಾಮಃ -

 achieve our goal and go happily


||Sloka summary||

 

"Killing Ravana in the battle along with all Rakshasas and conquering Lanka, we rescue Sita, achieve our goal and go happily ( and meet Rama) ".||60.04||


||Sloka 60.05||


ತೇಷ್ವೇವಂ  ಹತ ವೀರೇಷು ರಾಕ್ಷಸೇಷು ಹನೂಮತಾ|

ಕಿಮನ್ಯದತ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಮ ಜಾನಕೀಂ||60.05||


ಸ|| ಹನೂಮತಾ ಹತ ವೀರೇಷು ರಾಕ್ಷಸೇಷು ಜಾನಕೀಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ರಾಮ ಸಮೀಪಂ ಯಾಕ್ಷಾನ್ಯತ್ ಅತ್ರ ಕಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ||


Rama Tilaka says - ತೇಷ್ವೇತಿ|| ಹನೂಮತಾ ಹತಶೇಷೇಷು ರಾಕ್ಷಶೇಷು ಸತ್ಸು ಜಾನಕೀಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಮ ರಾಮ ಸಮೀಪಂ ಯಾಮ ಅನ್ಯತ್ ಹತೋ ಬಿನ್ನಮ್ ಅತ್ರ  ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಕಿಂಕರ್ತವ್ಯಂ  ಇದಮೇವ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ||


||Sloka meanings||


ಹನೂಮತಾ ಹತ ವೀರೇಷು ರಾಕ್ಷಸೇಷು -

 Hanuman killed many of those Rakshasas

ಜಾನಕೀಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ - taking Janaki 

ರಾಮ ಸಮೀಪಂ ಯಾಮ -

 going back Rama 

ಅನ್ಯತ್ ಅತ್ರ ಕಿಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ- 

what is the task left ?

 

||Sloka summary||


"Hanuman has killed many of those Rakshasas. What is the task left other than bringing Sita and going back to Rama ?" ||60.05||


||Sloka 60.06||


ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನ್ಯಸ್ಯಾಮ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್|

ಕಿಂವ್ಯಲೀಕೈಸ್ತು ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಾನ್||60.06||


ಸ|| ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನ್ಯಸ್ಯಾಮ |ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಾನ್ ಕಿಂವ್ಯಲೀಕೈಸ್ತು ||


Rama Tika says-  ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನ್ಯಸ್ಯಾಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಯಾಮ | ವಾನರರ್ಷಭಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಲೀಕೈಃ ಅಪ್ರಿಯೈಃ ರಾಮಾದಿಕರ್ತ್ರುಕ ಔದಾಸೀನ್ಯವಚನೈಃ ಕಿಂ, ಲನ ಕಿಮಪಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ||


||Sloka meanings||


ಜನಕಾತ್ಮಜಾಮ್ - Sita 

ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ನ್ಯಸ್ಯಾಮ - 

keep her in the middle of Rama and Lakshmana 

ತಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಾನರಾನ್ ವಾನರರ್ಷಭಾನ್ - 

all those Vanaras and the best among them  

ಕಿಂವ್ಯಲೀಕೈಸ್ತು - why should they be troubled ?


||Sloka summary||


"Let us bring back Sita to be in the middle of Rama and Lakshmana. All those Vanaras and the best among them, why should they be troubled ?" ||60.06||


||Sloka 60.07||


ವಯಮೇವ ಹಿ ಗತ್ವಾ ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಪುಂಗವಾನ್|

ರಾಘವಂ ದ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹಾಮಃ ಸುಗ್ರೀವಂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್||60.07||


ಸ|| ವಯಮೇವ ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಪುಂಗವಾನ್ ಹಿ ಗತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್ ಸಹ ರಾಘವಂ ದ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹಾಮಃ ||


||Sloka meanings||


ವಯಮೇವ - we on our own 

ಗತ್ವಾ ತಾನ್ ಹತ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸಪುಂಗವಾನ್ - 

having gone and having killed all those Rakshasas

ಸುಗ್ರೀವಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮ್ ಸಹ ರಾಘವಂ - 

Raghava along with Lakshmana and Sugriva 

ದ್ರಷ್ಟುಮರ್ಹಾಮಃ- capable of seeing 


||Sloka summary||


"On our own having gone and having killed all those Rakshasas, we are capable of seeing Rama along with Lakshmana and Sugriva ."

 ||60.07||||Sloka 60.08||


ತಮೇವಂ ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಂ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಹರಿಸತ್ತಮಃ|

ಉವಾಚ ಪರಮಪ್ರೀತೋ ವಾಕ್ಯಮರ್ಥವದರ್ಥವಿತ್||60.08||


ಸ|| ಏವಂ ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಂ ತಂ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಹರಿಸತ್ತಮಃ ಪರಮಪ್ರೀತಃ ಅರ್ಥವಿತ್ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ||


||Sloka meanings||


ಏವಂ ಕೃತಸಂಕಲ್ಪಂ ತಂ -

 them who have made up their minds 

ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಹರಿಸತ್ತಮಃ - 

Jambavan, best among Vanaras

ಪರಮಪ್ರೀತಃ ಅರ್ಥವಿತ್ ವಾಕ್ಯಂ -  

with affection and with meaningful words 

ಉವಾಚ - spoke 


||Sloka summary||


"Jambavan then spoke affectionately with meaningful words to that best of Vanaras, who made up his mind on the course of action." ||60.08||


||Sloka 60.09||


ನೈಷಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಮಹಾಕಪೇಮಹಾಕಪೇ|

ವಿಚೇತುಂ ವಯಮಾಜ್ಞಪ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮುತ್ತಮಾಮ್||60.09||


ಸ|| ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಮಹಾಕಪೇ ನ ಏಷಾ ಬುದ್ಧಿಃ| ವಯಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮುತ್ತಮಾಮ್ ವಿಚೇತುಂ ಇತಿ ಆಜ್ಞಪ್ತಾ||


Rama Tika says- ಯತಃ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಂ ವಿಚ್ಚೇತುಂ ಏವ ವಯಂ ಆಜ್ಞಪ್ತಾಃ ನಾನೇತುಂ ಸೀತಾಂ ಇತಿ ಶೇಷಃ  ಅತಃ ಯತ್ಬ್ರವೀಷಿ  ತದ್ವಿಷಯಣೀ ಏಷಾ ಬುದ್ಧಿಃ ನಿಶ್ಚಯಃ ನ ಕರ್ತವ್ಯೇತಿ ಶೇಷಃ |


||Sloka meanings||


ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಮಹಾಕಪೇ - 

Oh, great Vanara

ನ ಏಷಾ ಬುದ್ಧಿಃ -

 that thought is not appropriate

ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮುತ್ತಮಾಮ್ ವಿಚೇತುಂ -

 in the Southern direction to search 

ಇತಿ ವಯಂ ಆಜ್ಞಪ್ತಾ- 

thus we were ordered 


||Sloka summary||


"Oh, great Vanara, that thought is not appropriate. We were ordered to go in the Southern direction in search of Sita". ||60.09||


Jambavan is referring to the thought of bringing Sita too and then going to Rama. That he says is inappropriate. he gives reasons.


||Sloka 60.10||


ನಾನೇತುಂ ಕಪಿರಾಜೇನ ನೈವ ರಾಮೇಣ ಧೀಮತಾ|

ಕಥಂಚಿನ್ನಿರ್ಜಿತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ನಾಭಿರೋಚಯೇತ್||60.10||


ಸ|| ಸೀತಾಂ ನಾನೇತುಂ ಕಪಿರಾಜೇನ ಧೀಮತಾ ರಾಮೇಣ ನ ಏವಂ ( ಕಥಿತಾ) | ಕಥಂಚಿತ್  ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ನಿರ್ಜಿತಾಮ್ ( ತಥಾಪಿ) ನ ಅಭಿರೋಚಯೇತ್|


||Sloka meanings||


ಸೀತಾಂ ಅನೇತುಂ - bring back Sita  

ಕಪಿರಾಜೇನ ಧೀಮತಾ ರಾಮೇಣ ನ ಏವಂ ( ಕಥಿತಾ) - 

not said by king of Vanaras and sagacious Rama 

ಕಥಂಚಿತ್  ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ನಿರ್ಜಿತಾಮ್- even if we are victorious 

( ತಥಾಪಿ) ನ ಅಭಿರೋಚಯೇತ್ - may not be very happy 


||Sloka summary||


‘Bringing her back was not mentioned by the king of Vanaras or sagacious Rama. Gaining victory in some way and carrying her back may not be liked ||60.11||


||Sloka 60.11||


ರಾಘವೋ ನೃಪಶಾರ್ದೂಲಃ ಕುಲಂ ವ್ಯಪದಿಶನ್ ಸ್ವಕಮ್|

ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಸ್ವಯಂ ರಾಜಾ ಸೀತಾ ವಿಜಯಮಗ್ರತಃ||60.11||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಕಥಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ|


ಸ|| ನೃಪಶಾರ್ದೂಲಃ ರಾಘವೋ ಸ್ವಕಮ್ ಕುಲಂ ವ್ಯಪದಿಶನ್ | ಸ್ವಯಂ ರಾಜಾ ಸೀತಾ ವಿಜಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಕಥಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||


Tilaka Tika says  - ಅಗ್ರತಃ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಅಗ್ರತಃ|


Rama Tika says - ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯೇತಿ|| ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಅಗ್ರತಃ ಸ್ವಕಂ ಸ್ವಸಂಪಾದ್ಯಂ ಸೀತಾವಿಜಯಂ ಸೀತಾಹೇತುಕ ಸ್ವಕರ್ತ್ರುಕ ರಾವಣ ಪರಾಭವ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ಸ್ವೋತ್ಕರ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಕಥಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ , ನ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ| ಅಸ್ಯ ತಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ತುಷ್ಟಿಃ ನ ಭವೇತ್| ಅತಃ ಕೃತಂ ಅಪಿ ಕರ್ಮ ವಿಫಲಂ ಭವೇತ್|


||Sloka meanings||


ನೃಪಶಾರ್ದೂಲಃ - lion among princes 

ರಾಘವೋ ಸ್ವಕಮ್ ಕುಲಂ ವ್ಯಪದಿಶನ್ - 

Raghava referring to his illustrious lineage 

ಸ್ವಯಂ ರಾಜಾ ಸೀತಾ ವಿಜಯಂ - 

to bring back Sita victoriously by himself 

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ- 

having taken a vow in front of all Vanara leaders

ಕಥಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಕರಿಷ್ಯತಿ -

 how can he not let it happen?


||Sloka summary||


"Raghava, lion among princes, referring to his illustrious lineage, himself took a vow to gain victory and bring back Sita. How can he not let it happen? ". ||60.11||||Sloka 60.12||


ವಿಫಲಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕೃತಂ ಭವೇತ್ ತುಷ್ಟಿರ್ನ ತಸ್ಯ ಚ||

ವೃಥಾ ಚ ದರ್ಶಿತಂ ವೀರ್ಯಂ ಭವೇದ್ವಾನರಪುಂಗವಾಃ||60.12||


ಸ||  ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಚ ವಿಫಲಂ ಭವೇತ್| ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟಿಃ ನ ಚ| ವಾನರಪುಂಗವಾಃ ದರ್ಶಿತಂ ವೀರ್ಯಂ ವೃಥಾ ಚ ಭವೇತ್|


||Sloka meanings||


ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಚ ವಿಫಲಂ ಭವೇತ್ - 

action done in opposition will be a failure

ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟಿಃ ನ ಚ - 

not lead to happiness

ವಾನರಪುಂಗವಾಃ ದರ್ಶಿತಂ ವೀರ್ಯಂ - 

courage shown in doing so by Vanara warriors 

ವೃಥಾ ಚ ಭವೇತ್- 

would also be a wasted effort


||Sloka summary||


" Any action in opposition will be a failure and will not lead to happiness. The courage shown in doing so would also be a wasted effort".||60.12||


||Sloka 60.13||


ತಸ್ಮಾದ್ಗಚ್ಛಾಮ ವೈ ಸರ್ವೇ ಯತ್ರ ರಾಮಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ|

ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿವೇದನೇ||60.13||


ಸ|| ತಸ್ಮಾತ್ ವೈ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿವೇದನೇ ಯತ್ರ ರಾಮಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ (ತತ್ರ) ಗಛ್ಛಾಮಃ||


||Sloka meanings||


ತಸ್ಮಾತ್ ವೈ ಸರ್ವೇ - 

hence all of us 

ಕಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿವೇದನೇ -

 to convey what has been accomplished 

ಯತ್ರ ರಾಮಃ ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣಃ ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ಮಹಾತೇಜಾಃ - 

where Rama is along with Lakshmana and Sugriva  

(ತತ್ರ) ಗಛ್ಛಾಮಃ - 

we shall go 


||Sloka summary||


"Hence all of us, go to where Rama is along with Lakshmana and Sugriva to convey what has been accomplished ."||60.13||


||Sloka 60.14||


ನ ತಾವದೇಷಾ ಮತಿರಕ್ಷಮಾನೋ 

ಯಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತಿ ರಾಜಪುತ್ತ್ರ|

ಯಥಾ ತು ರಾಮಸ್ಯ ಮತಿರ್ನಿವಿಷ್ಟಾ

ತಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಮ್||60.14||


ಸ||  ರಾಜಪುತ್ರ ಯಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತಿ ಏಷಾ ಮತಿಃ ನಃ ನ ಅಕ್ಷಮಾ| ಯಥಾ ತು ರಾಮಸ್ಯ ಮತಿಃ ನಿವಿಷ್ಟಾ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಭವಾನ್ ಪಶ್ಯತು||


Tilaka Tika says-  ಅಥ ಜಾಮ್ಬವಾನ್ ಅಂಗದ ಕ್ರೋಥಪರಿಹಾರಾಯ ತನ್ಮತಂ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸುಹೃತ್ ಭಾವೇನ ನಿವರ್ತಯತಿ  - ನತಾವತ್ ಇತಿ| ಹೇರಾಜಪುತ್ರ ಯಥಾ ಭವಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ವಿಚಾರಯತಿ ಏಷಾ ಮತಿಃ ನಃ  ಅಸ್ಮಾಕಂ  ಅಕ್ಷಮಾ ನ, ಕಿನ್ತು ಯುಕ್ತೈವ| ಯಥಾ ರಾಮಸ್ಯ ಮತಿಃ ನಿರ್ವಿಷ್ಟಾ ಅವಸ್ಥಿತಾ ತಥಾ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಭವಾನ್ ಪಶ್ಯತು ಇತ್ಯರ್ಥಃ|| 


Govindaraja Tika says - ಅಥ ಜಾಂಬವಾನ್ ಅಂಗದವಾಕ್ಯಂ ಬಹು ಮನ್ಯಮಾನಃ ಸುಹೃತ್ ಭಾವೇನ ಪ್ರತಿಷೇದತಿ - ನ ತಾವತ್ ಇತಿ| ಅಕ್ಷಮಾ ಅಯುಕ್ತಾ ನಕಿಂತು ಯುಕ್ತೇವೈತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ|  ಯದ್ಯಪಿ ಸಮ್ಯಗುಕ್ತಂ ಸಮರ್ಥೈಶ್ಚಾಪಿ ರಾಮಾಜ್ಞಾನುಸಾರೇಣ ಕರ್ತವ್ಯಂ  ನ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯೇಣ ಇತ್ಯರ್ಥಃ||


||Sloka meanings||


ರಾಜಪುತ್ರ ಯಥಾ ಭವಾನ್ಪಶ್ಯತಿ - 

O prince , whatever you have projected 

ಏಷಾ ಮತಿಃ ನಃ ನ ಅಕ್ಷಮಾ - 

that thought is not inappropriate 

ಯಥಾ ತು ರಾಮಸ್ಯ ಮತಿಃ ನಿವಿಷ್ಟಾ - 

but knowing the mind of Rama 

ತಥಾ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಭವಾನ್ ಪಶ್ಯತು - 

you should act in that way to accomplish the task 


||Sloka summary||


"Oh Prince, though your suggestion is not inappropriate , but knowing the mind of Rama and then act in that way to ensure victory".||60.14||


With that very balanced suggestion of Jambavan Sarga numbered sixty comes to an end .


 ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ 

ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಿಕಾಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಮ್

ಶ್ರೀಮತ್ಸುಂದರಕಾಂಡೇ ಷಷ್ಟಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||


||om tat sat||