Sankshipta Sundarakanda - A Telugu Poem

By Padmashri Elchuri Vijayraghavrao

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Om Tat Sat